Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Hans Anton Rosing (1847-04-16)

16de April 1847.

Kjære Broder!

— — Det glæder mig af dit Brev al se, at du har Lyst og Kjærlighed til dit Studium, thi tro mig: det eneste solide Grundlag for en lykkelig Fremtid er Kundskab. Uden Kundskaber er Mennesket intet; det er først ved sin Aands Uddannelse, at han hæver sig over Dyrene og bliver Skabningens Herre. Og hvilket Studium kan vel være herligere og mere opløftende end Naturstudiet? hvilken Kundskab er vel skjønnere, end den om Naturens evige og uforanderlige Love. Og hvor gives der vel en rigere Mark for aandsopløftende Granskning end i Naturvidenskaberne? Nei sandelig intetsteds; jeg føler mig derfor usigelig lykkelig ved mit Valg af den Bane, jeg har betraadt.

For en Maauedstid siden holdt jeg i polyteknisk Forening et Foredrag om Atmosphærens Fugtighed; jeg havde mange Tilhørere. Foreningen, som jeg selv var med at stifte i 1845 ved Juletid tæller nu 60 Medlemmer. Dens Formaal er at bidrage til de naturvidenskabelige Studiers Fremme. Vor Præsident, Lektor Holten, er en udmærket Mand, som med Tiden bliver Professor; endskjønt han paa en Maade er vor Lærer, er han dog aldeles som vor Kammerat.