Danmarks Breve

BREV TIL: Margery Wibe Scheel FRA: Hans Anton Rosing (1847-07-17)

17de Juli 1847.

— — Om Natursorskermødet dreier, som du nok kan vide, hele Byens Tale sig, og Folk tænke kun paa Berzelius, Hansten, Nilson, Elias Fries, Retzius, men især paa Charles Bonaparte, Napoleons Brodersøn og hvad Ansigtet angaar tillige hans udtrykte Billede. Jeg har fra Læreanstalten havt fri Adgang til Møderne. — Jaar ses vi altsaa ikke; jeg bliver hjemme ved mine Bøger i al Stilhed; jeg er den meste Del af Dagen i Haven. Et Par Aftener har jeg tilbragt hos nogle af mine Venner. Den ene er Exam, polyt. Freund, en Brodersøn af den for nogle Aar siden asdøde Billedhugger, Professor Freund, hos hvis Enke han bor. De søre just ikke noget stort Hus, men flere af Danmarks dygtigste Mænd ere og have været stadige Gjæster der, saaledes Thorvaldsen, Abildgaard, Professor Høyen, Orla s. 31 Lehmann etc. etc., og de eie en stor Samling Kunstsager, af Billedhuggerarbeider, Malerier, Kobberstik etc. Du skjønner, at det for mig er særdeles behageligt at være stadig Gjæst der. Den anden Ven er Student Ludvig Fris, et godt Hoved og et af de aandrigeste Mennesker, jeg har kjendt. Hans Fader, (en god Ven af Jens Baggesen,) var Præst paa den jydske Hede. Han bor hos nogle Tanter og en Onkel, der alle ere herlige og elskværdige Mennesker.