Danmarks Breve

BREV TIL: Margery Wibe Scheel FRA: Hans Anton Rosing (1847-11-14)

14de November 1847.

Fredag Middag døde vor gamle Lærer, Professor Dr. William Christoffer Zeise. Han var en af Nutidens dygtigste Kemikere, navnlig havde han store Fortjenester af de organiske Stoffers Kemi og baade Universitetet og Læreanstalten tabte i ham en af sine dygtigste Videnskabsmænd. Hans Personlighed havde intet tiltrækkende ved sig, navnlig var han bestandig overordentlig sær og vranten, hvilket gav Anledning til ubehagelige Klammerier mellem ham og Polyteknikerne, da den eneste Maade at faa ham god paa var, at skjænde omkaps med ham eller ogsaa s. 32 uden videre at gaa sin Vei og lade ham blive alene. Engang var han saa ubehagelig, at vi efter Overenskomst i 14 Dage ikke kom paa hans Forelæsninger eller Laboratorium; da vi atter indfandt os, var han aldeles forsonet. Men uagtet alt dette, gjorde hans Retskaffenhed og Redelighed ham om ikke elsket, saa dog i høieste Grad agtet, og hans Tab er meget føleligt.