Danmarks Breve

BREV TIL: Margery Wibe Scheel FRA: Hans Anton Rosing (1848-03-02)

2den Marts 1848.

I Frankrig er der Revolution!!

Allerede iforgaars bragte Posten Efterretning om, at Stemningen i Paris var meget truende, da Regjeringen havde forbudt Reformbanketten. Den 22de Februar begyndte Urolighederne med at Folket drog igjennem Gaderne under Afsyngelsen af ,,la Marseillaise“ og Raabene „Ned med Guizot", „Leve Reformen". Allerede om Aftenen begyndte man at opkaste Skandser i Gaderne og Regjeringen samlede 50,000 Mand om Paris.

Igaar Aftes kom en Courer fra den danske Gesandt i Paris, som bragte Efterretninger om, at Slottet Tuillerierne var stormet og Kongen flygtet til England. Imidlertid har Folket indsat en Regjering med Republikanerne Lamartine og Odillon Barrot i Spidsen. Idag siger man, at Regjeringen har erklæret Frankrig for en Republik, og Italien er i Opstand.

Der vil altsaa uden al Tvivl udbryde en europæisk Krig, som forhaabentlig vil ende med Frihedens fuldstændige Seir over Despotismen.

Saaledes vil Revolutionen udentvivl have en god Indflydelse paa de europæiske Forhold og altsaa ogsaa paa de danske, idet Regjeringen lærer, at hvad Folket vil, det kan det ogsaa, og om det end for en Tid kan kues, saa vil det dog tilsidst styrte Tyranniet af sine Skuldre.

Leve Friheden! Leve Frankrig!

3*