Danmarks Breve

BREV TIL: Margery Wibe Scheel FRA: Hans Anton Rosing (1848-03-30)

30te Marts 1848.

Samme Dag, som det nye Ministerium var udnævnt, kom den slesvigholstenske Deputation og fik derfor først Audients den følgende Dag. De fremkom da med sine dumdristige Fordringer, at Kongen skulde anerkjende en selvstændig Stat Slesvig-Holsten etc. — men fik naturligvis et bestemt Afslag. Folkets lavere Klasser vare høilig forbitrede mod Deputationen, og dersom ikke Studenterne havde frivillig holdt Vagt der, hvor de boede, og fulgt dem til og fra Kongen, saa turde det vel hændt sig, at de ikke havde sluppet levende derfra. Især var Forbitrelsen stor den sidste Dag, thi da kom slesvigske Aviser, som gav en fuldstændig Skildring af Slesvigholstenernes Møde i Rendsborg, hvor navnlig en af de Deputerede, Ohlshausen, holdt en fræk Oprørstale, hvori han kaldte den danske Nation feig, dum, usammenhængende og sagde, at den ved sine sidste latterlige Demonstrationer havde tabt al Agtelse i Europas Øine. Imidlertid blev Deputationen fra Slottet smuglet ud paa Dampskibet, hvor ogsaa alle herværende slesvigholstenske Embedsmænd befandt sig, og Klokken 4 Eftermiddag afgik hele Ladningen, medens omtrent 30,000 af Kjøbenhavns Indvaanere vare samlede paa Toldboden og Langelinie, s. 38 syngende danske Nationalsange og raabende Hurra for „Danmark til Cideren" og for Kong Frederik den syvende.