Danmarks Breve

BREV TIL: Margery Wibe Scheel FRA: Hans Anton Rosing (1848-04-02)

2den April 1848.

Da den slesvigholstenske Deputation kom hertil, ventede den at finde det gamle Ministerium, men det Haab slog feil, som du har hørt, og den havde nu egentlig ikke noget her at gjøre, da den altfor godt kjendte de nye Ministres Tænkemaade. Den afsendte derfor strax en Courer til sine Vælgere med Underretning om Sagernes Stilling, og den næste holstenske Post bragte Efterretningen om Oprørets Udbrud. Der dannede sig nemlig en provisorisk Regjering, som erklærede, at da Kongen, deres Hertug var ufri, var i et ultra dansk Partis Vold, saa var Landet uden Regjering, og da dette ikke kunde gaa an, saa stillede de sig selv som Regjering. Denne, som saaledes har begyndt sin Virksomhed med en Løgn, bestaar af Advokat Beseler som Præsident, Høiforræderen Prinds Frederik af Augustenborg-Noer, Grev Reventlow-Pree, Advokat Bremer og Kjøbmand Schmidt.

Da Regjeringen her fik disse Efterretninger, indkaldte den alt Militær, som hurtigst mulig bliver sendt over til Nordgrændsen af Slesvig. Kongen reiser selv derover paa Onsdag. Enkelte af de nordslesvigske Byer samt Øerne Als og Ærø ere i de danske Troppers Magt.