Danmarks Breve

BREV TIL: Margery Wibe Scheel FRA: Hans Anton Rosing (1848-04-13)

13de April 1848.

Det første Slag er vundet af den danske Hær! Flensborg er besat af de Danske! Søndag den 9de var den slesvigholstenske Hær i og om Flensborg, idet Hovedkorpset havde besat Byen, og Avantgarden forskandset sig ved Bau og Krujan. Under Anførsel af General Hedemann angreb den danske Hær Fiendens Avantgarde ved Bau fra flere Sider; han maatte opgive sin Stilling og trak sig tilbage til den i Krusanskoven liggende Kobbermølle, hvor det kom til en blodig Kamp, i hvilken de i Flensborgfjorden liggende danske Krigsskibe tog s. 39 virksom Del i Begyndelsen; men da det kom til Haandgemæng, maatte Skibenes Kardætskild ophøre at spille, thi nu kunde den jo ligesaagodt ødelægge Ven som Fiende. Ogsaa denne Stilling maatte Fienden opgive, trak sig næmere Flensborg til et udenfor Byen liggende Jernstøberi, fra hvis Vinduer de anrettede stor Skade paa de danske Dragoner. Men da nu Krigsskibene sendte en Kardætskregn ned over Huset, hvor Fienderne vare, saa maatte de, saa nødig de vilde, dog ud, og da de nu paa alle Kanter vare omgivne af den danske Hær, maatte de strække Gevær.

Da Slaget var tilende, rykkede Hæren ind i Flensborg, hvor den modtoges med Jubel. En Afdeling af Avantgarden var under Slaget flygtet ind i Byen, hvor der derfor forefaldt en Træfning i Forstaden, men da de Danske stillede Kanoner ved Enden af Byens eneste lange Gade, var strax alt roligt; thi Hovedkorpset var rykket ud.

Kongen holdt samme Aften sit Indtog i Flensborg, hvor han endnu er. Man fortæller, at det var med Nød og neppe, at Ministrene kunde afholde ham fra at deltage i Slaget; thi hans Forbitrelse paa Slesvigholstenerne er grændseløs.

7000 Mand Preussere ere rykkede ind i Holsten uden videre for at „overholde Orden", som de sige, men da Holsten er Kongen af Danmarks Land, og da han ikke har forlangt Hjelp hos Kongen af Preussen, saa er det nok hellere for at understøtte Oprøret. Derfor er disse Troppers Indmarsch af Regjeringen saagodtsom betragtet som Krigserklæring og derfor udrustes Flaaden, for at blokere de preussiske Havne, hvilket vanskeligt kan forhindres af Preussen, da denne Stat kun eier et Krigsskib.