Danmarks Breve

BREV TIL: Margery Wibe Scheel FRA: Hans Anton Rosing (1848-05-07)

7de Mai 1848.

— —I Tirsdags Astes overraskedes vi af den glædelige Efterretning, at Kong Frederik samme Dags Middag havde oplæst ved Taffelet et egenhændigt Brev fra Kong Oscar, hvori denne lovede hurtig og kraftig Hjelp, og til den Ende samles i disse Dage en svensk Hær paa 15,000 Mand i Ska ane; igaar hørte vi, at den skal kommanderes af Prinds Karl og være marschfærdig 20de Mai.

Men hvad der fremfor alt har glædet mig, er den Efterretning, s. 41 som det norske Dampskib bragte igaar, om Forsamlingen paa Børsen i Christiania den 1ste Mai og de der fattede Beslutninger.

Fire Nordmænd nemlig Lange fra Bergen, O. P. Hansen, Kunstner fra Christiania, Student Emil Knudsen, og L. Løvenskjold have deltaget i Slaget ved Slesvig. De vare alle i 10de Bataillon, som har lidt mest, og Følgen er, at den herlige og ædle Student Knudsen er falden og Lange haardt saaret, derimod have Hansen og Løvenskjold udmærket sig, saa at de ere blevne Underofficerer.