Danmarks Breve

BREV TIL: Margery Wibe Scheel FRA: Hans Anton Rosing (1848-08-13)

13de August 1848.

*) — — Jeg elsker ingen Konge, fordi han er Konge, og fordi han er norsk Konge; for mig er det ikke nok, at en Konge intet ondt gjør, han maa derimod gjøre meget godt. Det er mig ikke nok, at han er en smuk Mand og et godt Menneske, eller at han anordner nyt Flag, nye Uniformer og nye Ridderordener **) ; thi de to første Ting ere Ubetydeligheder og den sidste er efter min ringe Mening saa langt fra at være noget godt, at jeg tvertimod anser den for en overmaade uheldig og skadelig Bestemmelse, da jeg tror, at i en konstitutionel Stat som Norge, skal Bevidstheden om at have opfyldt sin Pligt og Medborgeres Agtelse være den høieste Belønning. Ridderordener og Adelstitler ere Spøgelser fra Middelalderen og det gaar med dem, som med alle Spøgelser: de syltes at være noget, men ere intet — aldeles intet. Jeg tilstaar oprigtig, jeg agter Kong Oscar, men da jeg ikke har den Ære at kjende ham personlig, kan jeg ikke elske ham, thi Kjærligheden er en kostelig Skat, som man skal omgaas sparsommelig og ikke lade Vinden føre i Øst og Vest som Plantefrøet; thi lettere finder Frøkornet et Sted, hvor det kan spire, end Kjærligheden finder en Sjæl, hvor den kan fæste Rod.

E. S. Verden har mistet en af sine største Mænd: Berzelius er død.