Danmarks Breve

BREV TIL: Margery Wibe Scheel FRA: Hans Anton Rosing (1848-09-23)

23de September 1848.

— — Det er, som du indser, en slem Tid for dem, der skulle læse; thi hvem taber ikke Lysten til de stille videnskabelige Sysler, s. 44 naar en rig, herlig Tid, født under Strid og Trængsler, døbt med Nationernes Hjerteblod, kalder Menneskene til et nyt Liv med de skjønne og mægtige Ord: „Frihed, Lighed og Broderskab." Vel er det sandt, at vor Tid er rig paa Sorger og Lidelser; men er ikke dens Glæder tusindfold flere, og se vi ikke altid, at naar Solen skinner klarest, saa falde ogsaa Skyggerne stærkest. Ja i en saadan Tid er det vistnok ingen let Sag at holde Øinene i Bogen, og det er derfor ikke saa underligt, at det koster Overvindelse at være flittig, men det gaar dog ikke saa galt som man maaske kunde tænke, thi netop Lysten til at følge den nye Tids Kald forstærker Dnsket om at komme over det Plankeværk, som man kalder „Examen", for at kunne være med. Jeg læser altsaa, om jeg selv skal sige det, temmelig flittigt; men underligt nok, jo mere jeg læser, desto vanskeligere forekommer Sagen mig; jo nærmere jeg kommer Examen, desto frygtsommere bliver jeg, men jeg opgiver dog ikke Haabet om at komme over Plankeværket, naar jeg tager godt Tilsprang.