Danmarks Breve

BREV TIL: Margery Wibe Scheel FRA: Hans Anton Rosing (1849-04-08)

Første Paaskedag 1849.

En rædselsfuld og sørgelig Efterretning har jeg at bringe idag, nemlig at det danske Linieskib „Christian den ottende" er sprunget i Luften og den danske Fregat „Gefion" har maattet stryge Danebrog og heise tydsk Flag.

Denne næsten utrolige, men desværre altfor sande Efterretning har nedslaaet Alle her; man ser Grupper af Folk paa Gaderne, som spørge og fortælle derom, og Alles Aasyn bærer Præget af dyb Sorg. Allerede inat begyndte Udrustningen af to Linieskibe, „Skjold" og „Valdemar", samt Fregatten „Fylla", og imorgen skal her være ertraordinær Udskrivning af Alle, der kunne bruges til Søfolk, som her er stor Trang paa. — Den norske Søofficer Wedel-Jarlsberg, som var paa „Christian den ottende," er frelst, men fangen. — Tillands er der forefalden flere Smaabatailler uden stor Betydning.

Vi vente her en engelsk Flaade, „som skal varetage Englands Interesse," maaske paa den sædvanlige honette Maade.