Danmarks Breve

Theolog eller Digter - Ungdomserindringer og breve

Brevudgiver:
Carl Henrik Scharling, 1836-1920
Udgivelsessted:
KØBENHAVN

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Scharling , Carl Henrik; FRA: Scharling , Carl Henrik; (1860-06-18)
Bingen (ved Rhinen) , d. 18. Juni 1860. Aften Kl. 10 . Kære Fader ! Uagtet det kun er meget kort Tid, der er givet mig til at skrive i, eftersom jeg skal op i Morgen Kl. 5, vil jeg alligevel afsende en kort Beretning, da jeg kan tænke, at Du allerede et Par Gange har

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1860-06-28/1860-06-30)
Strasburg , d. 28. Juni 1860 . Kære Fader ! Uagtet det kun er lidt over otte Dage siden, jeg sidst skrev, sender jeg Dig dog allerede en ny Epistel, fordi jeg kan tænke, at I især i Begyndelsen ere længselsfulde efter at høre fra mig, og at navnlig Du vil høre noget

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1860-07-09)
Strasburg , d. 9. Juli 1860 . Kjære Fader ! Du blev uden Tvivl ikke lidet forbavset over dette tykke og formodentlig ogsaa dyre Brev, som Du her modtager. Men Du vil snart se Grunden, at jeg nemlig har paa en Maade opfyldt dit Ønske, som Du kun løseligt antyder i Dit

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1860-07-22/1860-07-23)
Strasburg , Søndag 22. Juli i860 . Kjære Fader ! Det er Søndagsveir idag, det vil sige Regnveir; jeg var i Kirke og hørte en Prædiken, jeg ikke syntes om, saa faldt jeg i Tanker og kjedede mig, og saa fik jeg Hjemvee — Altsammen meget naturligt. — Men da jeg saa kom h

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1860-08-11/1860-08-13)
Strassburg , d. 11. Aug. 1860 . Kjæreste Fader ! Efter i otte Dage at have gaaet og ventet Brev, blev jeg usigelig glad ved idag at modtage Brev fra Dig og Broder Carl — Tak, inderlig Tak derfor. Ja atter denne Gang takker jeg Dig for Dine Spørgsmaal og beder Dig vedb

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1860-09-02)
Venedig , d. 2. Sept. 1860 . Gud ske Lov, at Valdemar Schmidt snart støder til mig, thi ellers veed jeg ikke, hvordan jeg skulde holde det ud. Nu har jeg snart i 14 Dage ikke talt med andre Mennesker end med Kellnere og Opvartere og Førere. Jernbanekørslen er altfor hurtig til,

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1860-09-08)
Triest , d. 8. Sept. 1860 . Kjære Fader ! Jeg ligger her og er groet fast i Triest og studerer Concordiaformlen. Med min sædvanlige Stundesløshed kom jeg nemlig hertil to Dage før Schmidt, først igaaraftes kom denne hertil, men da Dampskibet afgaar idag til Athen, er

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1860-09-27)
Athen , d. 27. September 1860 . Kjæreste Fader ! Ankommen til Athen igaaraftes skriver jeg til Dig strax idag, da Brevet ellers først kommer afsted om 16 Dage. Jeg fandt her et Brev fra Dig af 9. Sept., hvorefter jeg i Dage, næsten i Uger havde følt Længsel, og hvorfo

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1860-10-02/1860-10-04)
Athen , d. anden Oct. 1860 . Kjæreste Fader ! Jeg befinder mig særdeles vel her i Athen. Jeg fører et rigtigt Athenienserliv, driver om paa Gader og Stræder og taler med Alverdens Mennesker — Tydsk eller Fransk, thi begge Sprog er meget udbredte her. Mit Hovedformaal

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1860-11-02)
Athen , d. 2. Nov. 1860 . Du kjære, elskede Fader ! Vi har været lidt inde i Peloponnes og gjort Turen til Korinth, Argos og Nauplion. Vi fik en Anbefalingsskrivelse med fra Hr. Werth til en tydsk Haandværksmand i Korinth, der saa kunde hjælpe os videre frem. I det si

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1860-11-17)
Athen , d. 17. Nov. 1860 . Kjære Fader ! Da Du i et Brev fra Louise beder mig ikke at reise til Syrien, før jeg har hørt Din Mening desangaaende, saa kan jeg kortelig svare Dig med det gamle Vers, at Wer in Canaans Land will stehn, Muss erst durch Ægyptens

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1860-12-01)
Athen , d. 1. Dec. 1860 . Kjære Fader . Mine Penge have hidtil slaaet til, og jeg haaber ogsaa, de ville gøre det for Fremtiden; det vil sige, jeg haaber da, at Consistorium ogsaa for det følgende Aar tilstaar mig firehundrede Daler. — Du erindrer vel, at det er Termi

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1860-12-15/1860-12-19)
Athen , d. 15. Dec. 1860 . Kjæreste Fader ! Uagtet jeg idag har afsendt Brev til Dig, tager jeg dog alt nu fat paa et nyt forat svare paa Dit Spørgsmaal: »hvad skal jeg i min (Din) Ansøgning til Consistorium angive om Dine Studier i Athen eller om Dine fremtidige Rejs

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-01-07)
Cairo , d. 7. Jan. 1861 . Kjæreste Fader ! For en Uge eller mere siden har jeg afsendt Brev til Dig fra Alexandria, hvori jeg har fortalt om min Rejse fra Grækenland til Ægypten. I Alexandria tilbragte vi fem herlige Dage; d. 31. Dec. ankom vi om Aftenen til Cairo. Je

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-01-15/1861-01-16)
Cairo , d. 15. Jan. 1861 . Kjæreste Fader ! Endskøndt jeg, idet jeg hjemsender det ene Brev efter det andet uden at faa Svar, har samme Fornemmelse, som om jeg talte til en døv Mand, vedbliver jeg dog dermed i Haab om, at I have modtaget mine Breve, men at det er Post

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-01-21)
Cairo , d. 21. Januar . Vi har faaet to Englændere og en gammel Nordmand, Consul Ring til at følge med os opad Floden. Den sidste er en herlig gammel Mand, jeg er overordentlig glad over hans Selskab. Forøvrigt læser jeg nu Brugsch, Histoire d'Egypte, der indeholder sæ

BREV TIL: Scharling, Peter Jørgen Christian; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-02-07)
Nilfloden , d. 7. Februar 1861 . Kjære Broder Min ældste Broder, Peter Scharling, den Gang Adjunkt ved Horsens lærde Skole, senere i en lang Harrække Sognepræst i Randers. ! Da jeg var i Grækenland, bad Du mig om at skrive blot et lille Brev fra Græk

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-02-13/1861-02-27)
Nilfioden, 60 Mil Syd for Cairo , Onsdag, 13. Febr. 1861 . Min kjære, elskede Fader ! Du kan ikke tro, hvad det er for en forunderlig Følelse for mig nu snart i tre Maaneder Intet at have hørt fra Dig eller fra Eder derhjemme, thi siden hint tidt omtalte Brev af 28. N

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-03-05)
Theben i Øvreægypten , d. 5. Marts 1861. Aften . Kæreste Fader ! Skøndt her ligger i min Mappe Brev til Dig, til Broder Peter og til Ernst Trier, sender jeg dog ingen af dem af Sted, da jeg aldrig kan tro, at et Brev skulde naae levende fra Øvreægypten til København,

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-03-12)
Theben i Øvreægypten , d. 12. Marts 1861 . Da Schmidt vil skrive i ti Minutter, inden han afsender Brevet, vil jeg ogsaa skrive i ti Minutter, saameget som jeg kan. — Jeg tænker paa, at I, efter i saa lang Tid Intet at have hørt fra mig, muligviis alt har drukket mit Gravøl — og

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-03-22/1861-04-04)
Fredag 22. Marts . Det er dog græsseligt saa doven, man bliver, naar man er tilsøs — nu er der jo gaaet tre Uger, hvori jeg ikke har skrevet Dig til (jo, jeg har dog afsendt et Par Linjer fra Theben, men jeg veed ikke, om Du har faaet dem). I Theben tilbragte vi ti Dage

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-04-14)
Jerusalem . Søndageftermiddag, 14. April 1861 . Sit Løfte har han holdt, Den tappre Landsoldat — Ja, kjæreste Fader , det er tilvisse en usigelig Glæde for mig endelig at skrive »Jerusalem« over mit Brev. Thi naar man først har talt saameget om en Ting, som jeg har t

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-04-30)
Jerusalem , Tirsdag 30. April 1861 . Kjæreste Fader ! Du skal ikke tro, at vi sidde stille her i Jerusalem og ikke vove os udenfor Byens Mure: nei vi tumle os lystigt omkring i Judæas Bjerge og have dog erholdt nogenledes Begreb om Landets Natur til stor Glæde for os;

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-05-06)
Jerusalem , d. 6. Mai 1861 . Kjæreste Fader ! »Hvor mon Henrik vel er henne idag?« saaledes spurgte Du sikkert om Morgenen d. 3. Mai, da I Alle samledes om Thebordet, og jeg for første Gang ikke var hos Eder paa min Fødselsdag. Ja, hvor var jeg da? Jeg stod under den

BREV TIL: Scharling, Carl Henrik; FRA: Scharling, Carl Emil; (1861-05-08)
Kjøbenhavn , Onsdag 8. Mai 1861 . Kjæreste Søn ! Det er Aftenen før Christi Himmelfartsdag, at jeg skriver dette Brev, og dog ligger der Hagel og Sne paa Gaden, Luften er bidende kold, og i hele Uger har vi havt Nordveststorm. Træerne vare begyndte at grønnes, men Alt

BREV TIL: Scharling, Carl Henrik; FRA: Scharling, Carl Emil; (1861-05-14)
Tirsdag 14. Mai . Jeg gjentager mit Ønske om, at Du, naar Du kommer tilbage fra Orienten, vil agte paa de forskjellige Yttringer af kirkelige Bevægelser i Tydskland, Schweiz, Frankrig og Holland — at Du vil see at besøge de Kirkedage og Conferencer, der holdes, saaledes den evang

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-05-14)
Sichern , d. 14. Maj 1861 . Kjæreste Fader ! »Gives der endnu Samaritaner?« denne Din Afhandling i »Borgervennen« staaer endnu som en dunkel Erindring fra mine Barndomsdage. Nu har jeg her i Sichern haft en lang Conference med en virkelig levende Samaritaner, der skaf

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-05-16)
Tiberias 16. Mai . Efter otte Timers Ridt igaar maatte jeg atter tilbringe en Nat under aaben Himmel paa fri Mark, det var den første Nat i Galilæa, den var noget urolig, idet man Aftenen forinden fortalte os, at Egnen var fuld af Røvere. Men Vorherre holdt sin Haand over os, og

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-05-17)
Tiberias , 17. Maj, Aften . Igaaraftes, da jeg havde skrevet ovenstaaende Linier, glædede jeg mig ret til, at jeg skulde komme i en ordentlig Seng. Men hvorlænge var Adam i Paradis? Næppe havde jeg været en Time i Sengen, før Armeen Hf Væggetøi. Sagnet fortæller, at Loppekongen

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-05-21)
Tirsdag 21. Mai. Karmel . Igaarmorges forlode vi Nazareth og efter syv Timers Ridt kom vi til Karmel, hvor vi fandt en gæstfri Modtagelse i Klostret, et godt Maaltid, en ypperlig Seng. — Her er en mageløs dejlig Natur, prægtig Udsigt over Havet, rigtig dansk. Den friske Søluft ha

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-05-24)
Sidon , Torsdag 24. Mai . Tirsdag Eft. forlode vi Karmel og rede til Akko, hvor Portene vare lukkede, og vi da atter skulde tilbringe Natten under aaben Himmel. Men de Porte, som ikke vilde oplukke sig for den store Napoleon, aabnede sig nu for en lille Bakschisch Drikkepenge. ,

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-05-26)
Beiruth , Søndag 26. Mai . Træt og søvnig er jeg, som man altid er de første Dage efter en anstrengende Reise, men tillige inderlig glad over, at jeg frisk og sund er ankommen hertil. — Jeg har i mit Brev fra Jerusalem ikke omtalt, at jeg vilde reise gjennem Landet, for ikke at

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-05-28)
Beiruth , d. 28. Mai . … Det var mig en vis Morskab igaar at sidde i en Café her og læse i de fremlagte Aviser om, hvorledes Tyrkerne skulde have angrebet de franske Tropper i Beiruth, hvorledes Urolighederne atter vare udbrudte i Baalbeke etc. etc. — Ting, som man ikke veed det

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-06-14)
Beiruth , Fredag 14. Juni 1861 . Kjæreste elskede Fader ! Saa er det da idag et Aar, siden jeg forlod Hjemmet! Ak, hvor levende mindes jeg ikke hiin Stund, da jeg sagde Eder mit Farvel og drog min eensomme Vej ud i det Fjerne! I et helt langt Aar har jeg ikke seet Ede

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-06-28)
Constantinopel , 28. juni 1861 . Kjæreste, dyrebare Fader ! En dejlig Seilads havde vi fra Beiruth til Constantinopel, men Dampskibet seilede mig altfor langsomt, fuld af Utaalmod gik jeg op og ned ad Dækket — thi i Constantinopel maatte jeg jo finde Breve fra Hjemmet

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-07-06)
Constantinopel , d. 6. Juli 1861 . Dyrebareste Fader ! Betænkende den Langsomhed, hvormed Posten gaaer og specielt Baron Hübsch’s Depescher, afsender jeg i Tide dette Brev i Haab om, at det maatte ankomme, om end ikke d. 28. Juli, saa i al Fald i Nærheden deraf. I man

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-07-18)
Constantinopel , Torsdag 18. Juli 1861 . Kjæreste Fader ! Saa sidder jeg da atter her som i Ægypten og hjemsender Brev paa Brev uden at modtage Svar, thi siden hint Brev af 11. Mai har jeg Intet hørt fra Eder, altsaa i mere end to Maaneder. Aarsagen hertil er vel den

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-07-28)
Wien . Søndag 28. Juli 1861 . Kjæreste, dyrebare Fader ! Saa holdt vi da imorges, Morgenen til Din Fødselsdag, vort Indtog i Wien, hvilket jeg betragter som vort Indtog i det civiliserede Evropa, og derfor var det mig kjært, at jeg netop kunde vælge denne Dag dertil.

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-08-03)
Salzburg . Lørdag 3. Aug. 1861 . Eft. Kl. 4. Kjæreste Fader ! Det lader næsten til, at alle de Storme, som vi slap for paa Middelhavet, dem faae vi tilsendte nu her i Sydtydskland, forat vi ret kunne skjønne paa, hvor godt vi have haft det. Thi ligesom sidst, da jeg s

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-08-06)
München . Tirsdag Morgen 6. Aug. 1861 . Igaareftermiddags ankom jeg hertil med en dyg- tig Snue, som jeg havde forskaffet mig i Salzburg. Forøvrigt tilbragte jeg en meget behagelig Søndag i Salzburg. Vi traf sammen med en ung Præst fra Nordtydskland, i hvis Selskab vi tilbragte

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-08-13)
Strasburg , d. 13. August . Kjæreste Fader ! Saa sidder jeg da atter i mit gamle Strassburg. Jeg farer med Haanden over Panden, jeg gnider mine Øjne: har jeg virkelig været saa langt og saa længe borte? Og her seer Alt ud, ganske som da jeg reiste herfra. — Keiser Nap

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-08-21)
Onsdagen 21. August Kjæreste Fader ! Her sidder jeg oppe midt i Alperegionen og speider forgæves efter Eder der langt, langt nede i Kjøbenhavn — men Taage og Snee og Iis omgiver min 1000 Fod høie Alpethrone, og jeg formaaer ikke at see mere af Ede

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-09-10)
Genf . Tirsdag 10. Sept. 1861 . Form. Kl. 9. Kjæreste Fader ! »Man tager sit Parti, man bli’er Borgmester —«. Ja, jeg veed ikke, om Du erindrer hint Sted i Adam Homo, hvor Digteren udvikler alle de forskjeilige Partier, som man kan tage i Livet, — nu er endelig ogsaa

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-09-12)
Torsdag 12. Septbr. Morgen Kl. 6 . Jeg har talt med Baggesen, han fortalte mig meget tørt, at der var Ferie i Bern, og at jeg gjorde bedst i at reise til Basel, hvor der holdes Forelæsninger, altsaa: »Jeg tager mit Parti — jeg gaaer til Basel.« Professor Hagenbach modtog mig mege

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-09-18)
Basel , Onsdag 18. Sept., Morgen Kl. 7 . Skjøndt jeg alt i Løverdags ankom hertil, kan jeg dog først afsende Brevet idag, idet jeg nemlig havde gjemt Brevet i Kofferten, og denne fik jeg først igaaraftes. Hagenbach modtog mig meget venligt, viste mig Missionsanstalten,

BREV TIL: Scharling, Carl Henrik; FRA: Scharling, Carl Emil; (1861-09-20)
Kjøbenhavn . Fredag 20. September 1861 . Min kjære elskede Søn . Naar jeg i længere Tid ikke har skrevet til Dig, da er det deels, fordi jeg har havt meget at bestille, deels fordi jeg ikke vidste din Adresse. Ved dit Brev af 31. August beroligedes jeg, idet jeg dera

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-09-21)
Løverdag 21. Sept. Kl. 3 Eftermiddag . For en halv Time siden modtog jeg dit Brev, dateret 10.–18. September. Jeg seer deraf, at en Deel af mine ovenstaaende Nyheder har jeg allerede fortalt Dig. Jeg havde troet at skulle modtage en Beretning om Kirkemødet fra Dig, men blev skuff

BREV TIL: Scharling, Carl Henrik; FRA: Scharling, Carl Emil; (1861-09-23)
Mandag 23. September . Igaar paa Williams 24de Fødselsdag, hvor det regnede hele Dagen, kom den gamle norske Consul Ring, Eders Reisekammerat i Ægypten og hilsede paa os og forblev om Middagen til ud paa Eftermiddagen hos os. Jeg skal naturligvis hilse Dig mange Gange og paa det

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-09-28)
Basel , d. 28. Sept. 1861 . Kjære dyrebare Fader ! Igaar modtog jeg et Brev fra Dig af 20. og 23. Sept., hvorfor jeg takker Dig meget. Det gjorde mig ondt, at Du var blevet skuffet i din Forventning om en Meddelelse om Alliancen, en Forventning, der sagtens er bleven

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-10-03)
Torsdag Morgen 3. Oct. Kl. 7 . I Søndags havde jeg den Glæde ganske uventet at træffe sammen med Cand. med. Schmidt. Han havde alt været her i otte Dage og bliver her endnu en Uges Tid, hvorpaa han gaaer til Paris. Vi boe hændelsesvis skraaes over for hinanden og omgaaes jævnlig

BREV TIL: Scharling, Emmy Charlotte; FRA: Scharling, Carl Emil; (1861-10-04)
Basel . Fredag 4. Oct. 1861. Modtaget 13. Oct . Kjæreste Tante Emmy ! Min Faders Søster, som efter Moders Død styrede vort Hus. Det er saare længe siden, at jeg sidst skrev Dig til, men jeg fortrøster mig til, hvad Du eengang har sagt, at selv om jeg ikk

BREV TIL: Scharling, Emmy Charlotte; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-10-05/1861-10-09)
Løverdag 5. Oct. Aften Kl. 8 . Igaar førte Prof. Stöchelin mig ud til det Capucinerkloster, som Fader omtaler i sit sidste Brev. Det vakte i min Sjæl Erindring om de lykkelige Palæstinienserdage, hvor vi saa ofte tog Quarteer i Klostrene. — Det er et ganske mageløst Vei

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-10-11)
Basel . 11. Oct. 1861 . Kjæreste Fader ! Da Du i Dit sidste Brev af 4. og 5. Oct., hvorfor jeg takker Dig meget, forlanger Oplysninger om Examensvæsenet hernede, skal jeg meddele Dig dem, saa godt jeg formaar, med Hensyn til Universiteterne i Strasburg, Genf og Basel.

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-10-12)
Løverdag 12. Oct . Jeg talte igaaraftes med Professor Stähelm — han sagde mig, at der blev examineret i hele gl. Test. Naar nu tillige Philo eller Josephus opgives, saa veed jeg ikke, hvorledes Studietiden kan absolveres i fire Aar, hvoraf endda det ene gaaer af til Philosophi —

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-10-22)
Erlangen . Tirsdag 22. Oct. Aften Kl. 9 . Det synes, som om alle Professorerne her ere enige i, at det bedste for de Studerende er, at Professorerne slet Intet have med Examen at gjøre. — Forøvrigt er det vanskeligt nok at erholde sikkre Detail Efterretninger. Jeg fortalte saale

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-10-15)
Constanz . Tirsdag 15. October 1861 . Dyrebare Fader ! Skjøndt jeg afsendte Brev til Dig iforgaars (fra Basel), tager jeg allerede idag fat paa et nyt Brev, fordi jeg har tilbragt en særdeles vakker Dag, og Retfærdigheden byder, at naar Du hører saa mange af mine »Sto

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-10-20)
Erlangen . Søndag 20. Oktbr . Saa har jeg da opslaaet mit Paulun i en rigtig tydsk Universitetsstad. Her er en forunderlig Stilhed og Ro i Modsætning til den Larm, hvori jeg nu saa længe har levet. Men det synes iøvrigt, som om Folk er meget venlige og omgængelige her. Idag har

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-11-02)
Erlangen . Løverdag 2. Nov. 1861 . Kjæreste Fader ! Jeg befinder mig meget vel i Erlangen. Livet her behager mig, der er en Frihed og Ubundenhed i alle Henseender, som i høj Grad har vundet mit Bifald. Synet af al den Glæde hos de unge Studenter har gjort mig selv til

BREV TIL: Scharling, Carl Henrik; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-11-03/1861-11-05)
Søndag Morgen 3. November . Hofmann læser over Indledning til Ny Test. — naar jeg hører ham, maae jeg levende mindes de Timer, da jeg hørte Dine Forelæsninger over samme Videnskab. Han er begyndt med Galaterbrevet; vil først tage de Breve, som Baur anerkjender, og fra dette Terra

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-11-17)
Erlangen . Søndag Morgen Kl. 9 17. Nov. 1861 . Kjæreste elskede Fader ! Det er dog et sandt Ord, som Fichte siger i sin Moralphilosophi, at Glæden beroer paa det Uventede. Og saaledes følte jeg da ogsaa en mægtig Glæde ved den uventede Efterretning om, at Du var bleve

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-11-27)
Erlangen . 27. November 1861 . Mandag Aften er Professoraften — d. e. saa have flere af Professorerne aabnet deres Hus for Studenterne, der besøge dem. Jeg har ogsaa været Gæst et Par Gange og befundet mig vel. Navnlig hos Kirke-Schmid, som han kaldes til Forskel fra en anden Pr

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-11-29)
Fredag 29. Nov. Aft. Kl. 7 . I Eftermiddag læste jeg i et tydsk Blad en Artikel over Kjøbenhavn. Som sædvanligt begyndte den med at spye Gift og Galde over Alt, hvad som Dansk er, men komisk er det at see, at disse Godtfolk dog ikke kunne lade være at tolke Kjøbenhavn deres Beund

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-12-02)
Mandag 2. Dec. Aft. Kl. 6½ . Imiddags, som jeg kom hjem fra en Udflugt paa Landet, blev jeg glædelig overrasket ved at finde et af de velkjendte gule Breve paa mit Bord. Det forundrede mig rigtignok at se Broder Williams Udskrift, og end større blev min Forundring, da jeg gjenfa

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-12-06)
Erlangen . 6. Dec. Morgen Kl. 8¼. 1861 . Kjæreste elskede Fader ! I dette Øjeblik modtog jeg Dit Telegram, og usigelig stor er min Glæde. Først og fremmest min Tak til Ham, fra hvem al Velsignelse udgaaer, baade i det Aandelige og det Legemlige!! Og saa min Tak til Di

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-12-07/1861-12-08)
Løverdag 7. Dec. Morgen . Igaar aftes besøgte jeg gamle Raumer forat sige ham Farvel. Til Afsked kom jeg i en heftig Disput med Fru Raumer over de slesvigske Affairer, hvor jeg troer, det var os begge to en vis Fryd at give vor Harme Luft, jeg talte stedse om den danske Landsdeel

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-12-15)
Genua . Søndag 15. December 1861 . Kjæreste Fader ! Endelig kommer jeg saavidt, at jeg kan skrive et Par Ord til Dig, thi hidtil har jeg ikke gjort stort Andet end rulle afsted paa Jernbaner og i Diligence. I Mandags forlod jeg Erlangen, Tirsdag tilbragtes i

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1861-12-25)
Roma . 1. Juledag 1861. Kl. 3 . Kjæreste Fader ! Bedre kan jeg vel ikke benytte første Juledag end at gribe Pennen forat skrive til Dig og mine Kjære. Gid I da maa have en rigtig glad og velsignet Juul og et godt og frydefuldt Nytaar — Gud være lovet og priset, som ha

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-01-01)
Rom . 1. Januar 1862 . Kjæreste Fader ! Allerede igaar vilde jeg have skrevet Dig til for paa Aarets sidste Dag at bringe Dig og Eder Alle min Tak for det gamle Aar, for al den Kjærlighed, hvormed I have fulgt mig paa mine mange Veie, men jeg var i Bevægelse fra Morge

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-01-25)
Rom . Løverdag 25. Jan. 1862 . Kjæreste Fader ! Hvor kort end Dit sidste Brev til mig var (kun een Linie), glædede det mig dog særdeles, da det var skrevet med Din egen Haand, og det var da det første Vidnesbyrd, jeg kunde see med mine Øjne, at det gaaer godt fremad,

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-01-27)
Mandag 27. Jan. 1862 . Igaaraftes var jeg hos Bjørnson. Jeg slutter mig bestandigt nøiere og nøiere til ham, og han vil muligvis faae en ikke ringe Indflydelse over mig. Han har et godt og kjærligt Hjerte. Jeg taler mig ud for ham, som jeg ikke har talt mig ud, siden jeg reiste h

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-02-14)
Rom , d. 14. Feb. 1862 . Kjæreste Fader ! Det var mig da en stor Glæde atter at see Din Haandskrift. Jeg har i den sidste Tid fornummet det saa underligt, at jeg næsten Intet hørte fra Dig. Ogsaa glædede det mig, at Du nu atter kan begynde saa smaat at tage fat paa Di

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-02-27)
Rom . Torsdag 27. Febr. 1862 . Kjæreste Fader ! Vi ligge midt i Carnevalet — medens man hjemme slaaer Katten af Tønden og spiser Fastelavnsboller, overdynger man her hinanden med Confetti og Blomster. Thi det er noget nær det eneste, som nu er tilbage af det før saa b

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-03-04)
Tirsdag 4. Marts . Efter at have tilbragt en temmelig urolig Nat paa Grund af et Anfald af Diarrhe og som Følge deraf at have tilbragt Morgenstunden i en vis tragisk Sindsstemning, blev jeg paa det Behageligste oplivet ved at modtage flere Breve fra Eder og det Breve, som alle aa

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-03-07)
Fredag 7. Marts . Det er sandelig ikke saa let en Sag, som Du synes at troe, at faae Ädgang til Vatikanerbibliotheket. Blot forat gjennemse disse to Codices for Delitzsch, maa der indgives Ansøgning til Cardinal Antonelli. Hvis Du faaer Tid, vilde det forøvrigt være mig kjært, om

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-03-26/1862-03-27)
Rom . 26. Marts 1862 . Kjæreste Fader ! Igaar ved min Hjemkomst fra en temmelig trættende Tour til Frascati, blev min Hvile i Lænestolen ikke lidet forsødet ved et velkomment Brev fra Dig af 14.–17. Marts. Det glædede mig meget atter at see Din Haandskrift paa den gul

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-04-18)
Rom . Langfredag 1862. 18. April . Jeg har nu fuldendt mit Ärbeide til Delitzsch — jeg har confronteret 20 Capitler og copieret enkelte Partier. Min Medhjælper, Prof. Müller fra Padua, har omhyggeligt afskrevet 10 Capitler, hvorfor jeg har maattet betale ham 80 Francs. Arbeidet

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-05-06)
Neapel , d. 6. Mai 1862 . Kjæreste Fader ! Dette Brev er det mig umuligt at afsende uden at sende et Par Ord til Dig, ihvor knap Tid jeg end har dertil. Heldigvis er et Tordenveir ifærd med at trække op, saa jeg kan faae Ro til at sidde et Par Timer inden Døre.

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-05-23)
Rom . Fredag 23. Mai 1862 . Kjæreste Fader ! Jeg sidder her i det store Vaticanerbibliothek og skriver Dig til, benyttende en ledig halv Time. Rigtignok troede jeg forlængst at være færdig her, men Delitzsch’ Utrættelighed har tilskikket mig et nyt Brev, der nødede mi

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-05-27)
Rom . 27. Mai 1862 . Dyrebare Fader ! Igaar havde jeg den Glæde at modtage et langt Brev fra Dig, ledsaget af Breve fra Peter og Wilhelmine. Det var mig en stor Fryd atter engang at modtage en saa udførlig Skrivelse fra Dig, ikke mindst fordi den vidner om, at Din Haa

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-06-18)
Florents . 18. Juni 1862 . Kjæreste Fader ! Ved min Ankomst til Florents igaar fandt jeg Brev fra Dig og Louise, hvorfor jeg takker Eder Begge paa det Hjerteligste. Desværre var det ikke de gladeste Breve, — den første Side i Dit Brev for- talte kun om Sygdom og Død.

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-06-19)
Torsdag 19. Juni . Richardt skulde have sendt mig Brev hid angaaende vort Møde i Venedig, men han har ikke gjort det, saa formodentlig bliver der Intet deraf. Jeg vil nu blive 6–8 Dage i Florents, dernæst om Alt gaaer efter Ønske, besøge Pisa, Bologna og Ravenna. Paa Grund heraf

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-06-25)
Pisa . 25. Juni 1862 . Kjæreste Fader ! I Middags forlod jeg Florents, efterat have tilbragt 8½ Dag der. Moret mig, kan jeg ikke sige, at jeg har, thi jeg er af en altfor selskabelig Natur, til at jeg kan finde Behag i sligt Trappistliv, men jeg er meget fornøiet med

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-06-27)
Pistoja 27. Juni . Igaarmiddags forlod jeg Pisa og begav mig til Lucca, hvor jeg besaae Kirkerne og endte Dagen med at spadsere rundt paa Voldene, saae Solen gaae ned og hørte Kirkeklokkerne ringe, akkurat som kunde det være Storebededagsaften hjemme hos os, kun at jeg her gik ga

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-06-27)
La Poretta . Samme Dag, Aften Kl. 9 . »So weit kamen wir beim Tage« — som Tydsken siger. En stolt Fart havde jeg over Apenninerne — mægtige, vilde Bjergkæder, den ene taarnede sig op bag den anden — Veien løber langs bratte Afgrunde — da vi først havde naaet Toppen, gik det i fl

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-06-29)
Bologna . Søndag Eftermiddag Kl. 4. 29. Juni . Nær var det gaaet galt paa Reisen til Bologna. Den forreste Hest blev sky, kom om paa Siden af Vognen og begyndte at sparke Vogndøren itu, hvorfor jeg skyndsomst maatte retirere ud af Vinduet paa den anden Side, da jeg ikke kunde fa

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-07-01)
Ravenna . Tirsdag 1. Juli . Da jeg igaarmorges ganske tidligt reiste fra Bologna, hændtes det mig for første Gang, at jeg maatte gjøre Regning uden Vært. Saavel denne som alle hans Kellnere laae nemlig i dybeste Søvn, og alle mine Bestræbelser forat ringe dem op var forgæves. Ti

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-07-04)
Padua 4. Juli. Aft. K1. 10 . Gaarsdagen tilbragte jeg i Ferrara, betagen af de store Erindringers Fylde, som knytte sig til denne Stad. Huset Este i al sin glandsfulde Pragt — Tasso — Ariost — Calvin — lutter Navne, som vil kunne sætte Phantasien i Bevægelse. Tassos Fængsel besø

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-07-06)
Venedig . Søndag 6. Juli . Richardt var da ikke at finde her — som det nok anede mig, var han bleven opholdt af Pastor Blom i Constantinopel. Heller ikke fra Dig laae her Brev, (hvorom jeg havde bedet i et Brev til Onkel v. Wylich) — muligvis er det underveis, men jeg har en ban

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-07-20)
Erlangen . Søndag 20. Juli 1862 . Kjæreste Fader ! Saa kom jeg da omsider atter op til Erlangen, som jeg finder saa uforandret, som var jeg reist herfra igaar. Jeg fandt to Breve fra Dig og et fra William, hvorfor jeg takker Eder Begge paa det Hjerteligste.

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-10-06/1862-10-07)
Hamborg . 6. Oct. 1862. Aft. Kl. 9 . Kjæreste Fader ! Atter sidder jeg da i det Fremmede og blandt de Fremmede og skriver til Dig — rigtignok endnu Ikke »langtfra Danmark«, men saa nær derved, at jeg idag kun behøver at gaae en Fjerdingvei, forat see det stolte Danne

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-10-09)
Lüttich , d. 9. Oct . Imorges havde jeg en meget smuk Jernbanefart til Lüttich, hvor de herlige Udsigter desværre ofte tillukkedes af stærke Taager. Overhovedet har jeg lidt en Deel af Taage — en Slags Forberedelse til mit Hollænderophold — iøvrigt er Veiret tørt, meget koldt —

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-10-19)
Rotterdam . 19. Oct. Søndagmorgen . Kjære Fader ! Jeg har aflagt Besøg hos v. Ostersee, Chantepie de la Saussaye og Reville, der alle have modtaget mig meget venligt og indbudt mig til Middag, til Aften etc. etc. De fraraadede mig alle at blive i Rotterdam, der egentl

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-10-31)
Utrecht . Fredag 31. Oct. 1862 . Kjæreste Fader ! Modtag min hjerteligste Tak for Dit sidste Brev og for al den Kjærlighed, hvormed Du følger mig. Ja, jeg er da nu midt inde i de hollandske Stridigheder, og de føres med største Iver. Jeg er endnu ganske fortumlet i mi

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-11-01)
Løverdag 1. November . Takket være Nieuwenhuis’ utrættelige Omsorg har jeg da endelig faaet et Værelse og beder Dig adressere Dine Breve til »H. Scharling, by Mejufrouw (d. e. min Jomfru) de Liefde aan de Neude — Utrecht«. — Jeg er netop lige rykket ind og sidder som Kong Christi

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-11-13)
Utrecht . Torsdag 13. Nov. 1862 . Kjæreste Fader ! Hermed opfylder jeg et af Dig tidligere yttret Ønske om at give Eder nogle Reiseskizzer etc. fra Holland. Ogsaa jeg selv har nok Lyst dertil, thi her er en Del at iagttage, som ogsaa kan være ganske morsomt at fortæll

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-11-15)
Løverdag, d. 15. Nov . Iforgaars modtog jeg Din udførlige Skrivelse af 7.–9. Nov. tilligemed et lille Brev fra Peter og Vilhelmines Photographi. Min hjerteligste Tak sender jeg Dig for al den Kjærlighed, hvormed Du tænker paa mig og taler til mig, og Du maa ikke troe, at jeg er l

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-12-04)
Utrecht , d. 4. Dec. 1862 . Kjæreste Fader ! Dit kjærlige Brev af 21.–30. Nov., som jeg modtog 2. Dec, glædede mig meget, meest fordi mine Breve havde glædet Dig, saa at det dog endeligt en Gang var lykkedes mig at udtale mig saa klart, at Du kunde forstaae mig.

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-12-11)
Amsterdam , d. 11. Dec. 1862 . Efter i den sidste Uge at have befundet mig ilde i Utrecht, brød jeg op til Amsterdam. Her har jeg fundet en overordentlig gjæstfri Modtagelse hos Grosserer Ludvig Brandt, til hvem Valentiners havde skaffet mig Anbefalingsskrivelse. Han har trænge

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-12-13)
Den 13de December . I dette Øieblik hentede jeg Louises og Dit Brev paa Posthuset, men da jeg deraf seer, at I ere ængstelige for mig, saa iler jeg med at sende dette Brev, at I ikke længere skulle gaae i Uro. Du vil af Ovenstaaende see, at Du ikke længere behøver at ængste Dig —

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-12-22/1862-12-25)
Amsterdam . 22. Dec. 1862 . Kjæreste, dyrebare Fader ! Modtag min bedste Tak for Dit kjærlighedsfulde Brev af 15.–17. December.— — — — — — — — — Du gjør mig mange Spørgsmaal i Dit sidste Brev, tilgiv mig, at jeg saa slet besvarer dem, men Du veed ikke, hvor liden Tid

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1862-12-31/1863-01-01)
Amsterdam . Syhresterdag 1862 . Kjæreste Fader ! Den sidste Dag i Aaret har jeg feiret med en Pilgrimsfart til Peter den Stores Hytte i Zaandam, hvorfra jeg netop nu vender tilbage. Skjøndt jeg er noget træt, vil jeg dog helst benytte dette Par Øieblikke, hvor jeg er

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1863-01-03/1863-01-07)
Søndag Morgen 3. Januar . Igaaraftes have vi haft et lille Bal her. Det gik meget muntert til, heelt utvungent og fornøieligt. Alt var iøvrigt som hjemme hos os, kun med den (iøvrigt ikke ubetydelige) Forskjel, at de enkelte Dandse vare sjældent mere end et Quarteer. For de saaka

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1863-01-20)
Amsterdam . 20. Januar 1863 . Kjæreste Fader ! Idag sætter jeg Punktum paa mit Ophold her hos min gjæstfri Vært. Jeg har nu været her sex Uger og vil ikke gjerne blive her længer, ihukommende det gamle Ord: Kjær bliver kjedsom, naar han bliver længe Gjæst. Tilmed har

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1863-01-22)
Leyden 22. Januar . Igaaraftes ankom jeg hertil i en forrygende Storm, som vedvarer endnu idag. Jeg har som Diogenes været ude at søge Mennesker, men ingen fundet hjemme. Veiret er saa uhyggeligt, som det vel er muligt — de tunge Stormskyer jage hinanden frem i en vild Jagt. Unde

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1863-01-23)
Den 23. Januar 1863 . Kjæreste Fader ! Netop ligesom jeg vilde kaste dette Brev i Postkassen, modtog jeg dit kjærlige Brev, jeg har kun Tid til at takke Dig ganske kort, thi inden ½ Time maa Brevet være paa Posthuset. — — — Jeg anseer det for rigtigst at reise til London nu og f

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1863-02-04)
Leyden , d. 4. Feb. 1863 . Kjæreste Fader ! I dette Øjeblik modtog jeg Dit kjærkomne Brev og iler med først at besvare Dine Spørgsmaal angaaende Utrechterbrevet. — Foreløbigt maa jeg sige, at det er mig umuligt at udarbeide disse Breve mere — jeg har knap Tid til at s

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1863-02-05)
Torsdag 5. Febr. Aft. K1. 9 . Netop nu modtog jeg et rart velsignet Brev fra Otto Kaikar. Tak den kjære Ven tusinde Gange derfor, sig ham, jeg underskriver i Et og Alt hans Kritik over min Fortælling, og at jeg i Brevet seer endnu et Beviis paa hans trofaste Venskab for mig.

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1863-02-07)
Løverdag 7. Febr . Jeg sender Dig hermed den første Halvdeel af et Brev fra Amsterdam Det bliver for stort at sende alt paa een Gang, og jeg vil desuden beholde den anden Halvdeel forat file mere paa den. Dette Brev maa vel nu deles i tre, maaske endog fire Nummere, men jeg ønske

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1863-02-08)
Søndagmorgen 8. Febr . Idag har jeg Besøg af Student P. Jensen, som kommer fra Haag. Igaar var jeg til Middag hos Leemmus, der i det Hele har viist mig overordentlig Gæstfrihed. — Jeg vilde egentlig med dette Brev have sendt et Brev til Conferentsraad Thomsen om en lille japanesi

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1863-04-29)
London . Onsdag Morgen. 29. April 1863 . Kjæreste Fader ! Saa er jeg da nu indkvarteret i den umaadelige Verdensstad og har alt i de første Dage seet og hørt saa meget, at det synes mig, som havde jeg været her flere Uger. Jeg har taget Logis hos Mr. Meyer (en Fætter

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1863-05-03)
London . Søndag 3. Mai 1863 Min Fødselsdag. . Min kjære, elskede Fader ! Idag gaa sagtens Dine og mine Kjæres Tanker mere end een Gang over Nordsøens friske Vande forat gjæste mig, som jeg da hele Dagen har levet i Tanken sammen med Eder. Det er nu den tredie 3. Mai,

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1863-05-27)
London . 27. Mai 1863 . Kjæreste Fader ! Saa bortreven er jeg af Londonnerlivets Malstrøm, at jeg maa gjøre en voldsom Kraftanstrengelse forat kunne meddele Dig nogle høist sparsomme Efterretninger, at Du ikke skal tro, jeg er forgaaet med Mand og Mus. Særlig idag tæn

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1863-05-30)
Løverdag Morgen. 30. Mai . Jeg tænker nu at forlade London for et Par Uger og reise ud til Universiteterne, inden Sommerferien begynder, hvilket snart vil ske. Jeg kommer derud med Lommerne fulde af Anbefalingsbreve, saa jeg haaber paa en god Modtagelse. Iøvrigt kan jeg

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1863-06-13)
Cambridge . Løverdag Eft. 13. Juni 1863 . Min kjære, dyrebare Fader ! Mit Ophold i Cambridge nærmer sig nu stærkt sin Ende — Kufferten staaer pakket, og imorgen styre vi Coursen tilbage til London. Modtag nu først min Lykønskning til Din yngste Søns hæderlig

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1863-06-16)
London 16. Juni . I London fandt jeg Alt ved det Gamle. Iovermorgen tager jeg ud til Oxford, hvor jeg sagtens ogsaa vil træffe Alt i Opbrud, men dog haaber at faae seet og hørt Noget. Din — — —

BREV TIL: Scharling, Carl Emil; FRA: Scharling, Carl Henrik; (1863-06-24)
Oxford . 24. Juni 1863 . Kjæreste Fader ! Efter i længere Tid at have ventet Brev fra Dig, blev jeg overordentlig glad ved at modtage det idag. Jeg besvarer det strax — hovedsageligen for at sende dig medfølgende Stykke, som jeg ønsker optaget i Berl. Tid. Jeg er neml

Tekst efter brevene