Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Emil Scharling FRA: Carl Henrik Scharling (1863-01-22)

Leyden22. Januar.

Igaaraftes ankom jeg hertil i en forrygende Storm, som vedvarer endnu idag. Jeg har som Diogenes været ude at søge Mennesker, men ingen fundet hjemme. Veiret er saa uhyggeligt, som det vel er muligt — de tunge Stormskyer jage hinanden frem i en vild Jagt. Under saadanne Omstændigheder er det vel ikke at undres, at jeg længes tilbage efter Amsterdams Kjødgryder. Jeg har gjort en lille Rundom i Leyden, men i sligt Veir kan ingen By tage sig gunstig ud. Jeg vil søge hen i s. 345 Museet for ægyptiske og romerske Oldsager og finde Trøst ved at drømme mig hen under Ægyptens og Roms blaae, klare Himmel.

To eller tre Uger tænker jeg at tilbringe her i Leyden. London drager mig mægtigt til sig — jeg har kjøbt en Bädecker derover og sidder og fryder mig i Tanken ved alle de Herligheder, som findes derovre.

Men jeg er i Grunden temmeligt slet forsynet med Anbefalingsskrivelser dertil, navnlig kunde jeg nok ønske til nogle danske Familier. Den skotske Pastor Schwarz i Amsterdam har lovet mig Breve til flere engelske Geistlige i London. Fra Fru Stilling har jeg et Brev til Mr. Schmettau, Secretair, ved den evangeliske Alliance, hvilket jeg haaber, skal blive mig til Nytte. Grosserer Brandts Broder har givet mig et Brev med til en dansk Kjøbmand Danckel derovre.

K1. 4.

Jeg har besøgt Prof. Lehmanns og Janssen idag — begge toge meget hjerteligt mod mig — den sidste har skaffet mig et godt Logis. Jeg har gjennemløbet Antiquitetsmuseet idag — en Del bekjendte Ting fandt jeg, men ogsaa meget ubekjendt — jeg blev heelt lystelig i Hu ved at gaae om mellem alle disse gamle Sager og gjenkalde mig Erindringer fra Rom, Grækenland og Ægypten. Ja jeg glæder mig mange Gange over, at jeg fik den Reise sat igjennem, den vil dog blive mig en Kilde til Glæde hele Livet igjennem.

s. 346 Du er vel nok saa god at sende Peter og William indlagte Breve — Peters kan Du gjerne læse igjennem, om Du har Lyst, skjøndt der staaer ingen Nyheder deri.

Indlagte Brev til Prof. Müller har Prof. van der C bedet mig sende til Kjøbenhavn. Du er vel nok saa god at tilsende ham det. — Ogsaa Prof. Bake til hvem Madvig havde givet mig et Brev, har jeg besøgt — han modtog mig meget hjerteligt.

Min nuværende Adresse er I. van der Marck — Breestraat IV, 322 — Leyden.

Hils Tante Emmy og Søskendene som Du selv hilses kjærligst af din

Dig altid hengivne Søn

Henrik.