Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Emil Scharling FRA: Carl Henrik Scharling (1863-02-07)

Løverdag 7. Febr.

Jeg sender Dig hermed den første Halvdeel af et Brev fra Amsterdam Det bliver for stort at sende alt paa een Gang, og jeg vil desuden beholde den anden Halvdeel forat file mere paa den. Dette Brev maa vel nu deles i tre, maaske endog fire Nummere, men jeg ønskede dog g jerne, at det i al Fald maatte fortsættes i uafbrudt Række. Hvorledes det skal deles, beder jeg William mundtlig forhandle med s. 350 Delbanco, da det dog vil afhænge af den Plads, som der kan raades over. Den skriftlige Correctur beder jeg Dig at foretage endnu en Gang.

Det har ellers været et meget bevæget Ophold her i Leyden. Jeg havde troet, at jeg her som i Utrecht skulde faa Tid til en Del Hjemmearbeide, men det blev der ikke noget af. Først gjorde jeg en Del Bekjendtskaber med Professorerne og andre Honoratiores, der modtoge mig med stor Gjæstirihed. Saa kom jeg ind i Studenterkredsen, og dermed: addio giorni otiosi! Jeg blev indført i Studenterforeningen, og der var en Glæde, som naar en af vore svenske Brødre kommer over til os. Jeg har, kunde jeg næsten sige, levet mine Studenterdage om igjen: er kommen hjem Kl. 4 om Natten og har spadseret rundt i de maanelyse Gader i den gamle Universitetsby — ganske som i gamle Dage, naar jeg kom hjem fra et Sold. Paa Disputer har det heller ikke manglet — thi den moderne Theologi kaster glatvæk den gamle Kirkelære over Bord. Den er fuldkommen Determinisme, Mennesket har aldeles ingen fri Villie, og det har da været et af Yndlingsemnerne for Disputerne. løvrigt er her meget Liv og stor Enthusiasme over Professorerne. Jeg har hørt Forelæsning hos Scholten og Kuenen, jeg maa indrømme, at formelt betragtede ere de Mønstre paa Forelæsninger. Scholten improviserer g jerne og taler da med et vidunderligt Liv og Friskhed. Men den hele Aand i den moderne Theologi behager mig ikke — det er kun Kritik og atter Kritik, der tilsidst bortkritiserer al mulig Positivitet.

s. 351 Med det ægyptiske Museum har jeg ogsaa beskjæftiget mig en Deel og truffet en ung Ægyptolog Pleyte, der tillige er theologisk Candidat, og af hvem jeg derfor har havt megen Glæde. — — Leyden bliver da sidste Station her i Holland; paa Onsdag reiser jeg herfra, gjør en lille Rundreise over Amsterdam, Utrecht og Rotterdam forat hilse paa gamle Venner og Bekjendte og styrer saa lige paa Paris, hvor jeg med Guds Hjælp haaber at indtræffe d. 18. eller 20. Febr. — — — — — — — — — — Jeg er naturligvis meget spændt paa, hvad Indtryk Paris vil gjøre paa mig.

Til Ernst Trier sendte jeg Brev igaar, som jeg haaber, at han har modtaget. Du er nok saa god at give Broder Carl indlagte Brev og Peter indlagte Lap.