Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Emil Scharling FRA: Carl Henrik Scharling (1863-05-27)

London. 27. Mai 1863.

Kjæreste Fader!

Saa bortreven er jeg af Londonnerlivets Malstrøm, at jeg maa gjøre en voldsom Kraftanstrengelse forat kunne meddele Dig nogle høist sparsomme Efterretninger, at Du ikke skal tro, jeg er forgaaet med Mand og Mus. Særlig idag tænker jeg paa Eder, — der er Travlhed og Forventning hos Eder — jeg synes ordentlig, det er ganske underligt, at jeg gaaer saa rolig herovre, som om Sagen slet ikke vedkom mig. Men jeg opsender alle gode Bønner, at det maa gaa godt, — og at I iaften maa feire en glad Aften.

Min bedste Tak til Dig og Tante Emmy for Eders kjærlige Breve af 21.–22. Mai. Hvad nu først Præstesagen angaaer, da vilde man gjerne have en theologisk Candidat herover til at prædike indtil videre, da man nødigt vil lukke Kirken rent. Man kan tilbyde ham sikkert 20 Pund for den Tid, men haaber at kunne give ham 50 eller 40 Pund, saa at han aldeles skal faa Reise og Ophold betalt. Man har spurgt mig til Raads. men jeg veed ingen anden at henvise til end Chr. Richardt. Vilde ikke William eller Carl gaa ud og tale med ham derom? s. 361 Her er intet andet at gjøre end at holde en Prædiken hver Søndag, og Opholdet her vilde jo være en god Maade at lære London at kjende. Den egentlige Mening er nok, at man vilde have mig selv dertil, men jeg maatte i saa Fald opgive min skotske Reise, hvilket jeg grumme nødigt vilde. Jeg har iøvrigt prædiket Pindsesøndag her og haft megen Glæde deraf, da det er strømmet ind med Taksigelser fra alle Kanter, men man trænger ogsaa stærkere ind paa mig forat overtale mig til at tilbringe Sommeren her i London.

Var det ikke, at den skotske Reise laa mig paa Sinde, vilde jeg slaa mig til Ro her. Igaar traf jeg helt uventet Componisten Ravnkilde (fra Rom), der er kommen hertil forat »blive noget berømt«. Glæden over Mødet var stor paa begge Sider. Han vil indføre mig hos Goldschmidt, der atter er kommen hertil fra Rom og efter Ravnkildes Sigende længes meget efter at gjøre mit Bekjendtskab. Jeg er ligeledes truffen sammen med Prof. Jerichau og Fru Jerichau — og har med den sidste gjort en interessant Vandring gjennem den herværende Maleriudstilling, hvor vi naturligvis var af stik modsat Mening — alt, hvad jeg roste, dadlede hun, og omvendt. — — Vor Minister, Kammerherre Bille, viser mig al mulig Artighed — paa Søndag er jeg for tredie Gang bedt til Middag hos ham. Den danske Consul Westenholz er ligeledes meget forekommende; han indførte mig igaaraftes i en stor Soirée hos et geografisk Selskab, hvor jeg bl. A. traf en Doktor Shaw, der har studeret i Kjøbenhavn under H. C. s. 362 Ørsted og Onkel Edward, til hvilken sidste han bad mig sende mange Hilsener — i Champagne drak vi Skaal for gamle Kjøbenhavn. — Imorgen tidlig er jeg buden til Frokost hos en Mr. Gibbs, der vil give mig Breve til Oxford og Cambridge, og imorgen Aften skal jeg i Selskab hos en Fru Rowan, hvor der kommer mange Danske. I forrige Uge var jeg i Selskab hos Mrs. Bushby *) , til hvem H. C. Andersen havde givet mig Brev.

Blandt interessante Udflugter maa jeg nævne en Nattevandring med Londons Politi, som jeg foretog i Selskab med et Par Landsmænd (bl. hvilke Prof. Jerichau), og hvorom Du kan læse den nøiere Beskrivelse i Billes Skizzer fra England.