Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Emil Scharling FRA: Carl Henrik Scharling (1860-12-15/1860-12-19)

Athen, d. 15. Dec. 1860.

Kjæreste Fader!

Uagtet jeg idag har afsendt Brev til Dig, tager jeg dog alt nu fat paa et nyt forat svare paa Dit Spørgsmaal: »hvad skal jeg i min (Din) Ansøgning til Consistorium angive om Dine Studier i Athen eller om Dine fremtidige Rejseplaner?« Thi jeg frygter, at jeg under al den Uro, som jeg nu skal leve i, let kunde glemme at svare derpaa.

Hvad Studierne i Athen angaaer, da maa Du sige, at jeg har efter bedste Evne søgt at iagttage den græske Kirkes Tilstand, som den nu er, og at jeg haaber en Gang at offentliggøre noget herom; s. 136 dog maa man ikke for hurtigt fordre noget af mig, thi jeg ønsker gerne at overveje det nøiere, ligesom jeg maa stifte et nøiere Bekjendtskab med den romerskkatholske Kirke, inden jeg ret kan forstaa den græske, der, uagtet al sin Protesteren mod Rom, dog har meget tilfælleds med katholsk Religion i sin Praxis (men er saare forskellig i sin Theori). Derfor ønsker jeg at opholde mig et halvt Aars Tid i Rom, thi der først lærer man Katholicismen ret at kjende — hertil ansøger jeg om Understøttelse hos Consistorium. — Jeg har i denne Tid ret ofte ved Samtaler med Billedhugger Herzog erfaret, hvormeget det skorter mig paa Kundskaber i den Retning, thi hvergang jeg i vore Samtaler om Katholicismen siger: »det har jeg læst«

— saa svarer han altid: »men det har jeg seet« — og saa maa jeg jo tie stille.

Vil Du hilse gamle Nørregaard ret meget fra mig og takke ham for hans Brev — ogsaa Jens N. maa Du takke — men Ernst Trier! ja han er vel i en saa uhyre Aktivitet, at han ikke ændser alle mine Opfordringer om Breve mere end Myggestik.

D. 17. Dec.

Regn og Storm — og imorgen skal vi ombord — hu ha!

Syra d. 19. Dec.

Efter en heldig Seilads ankom vi hertil i Morges — jeg skriver dette midt paa Torvet ved et Glas Vin. Kl. 4 sejle vi til Smyrna, hvor vi haabe at ankomme imorgen Middag.

H. S.