Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Emil Scharling FRA: Carl Henrik Scharling (1861-05-16)

Tiberias16. Mai.

Efter otte Timers Ridt igaar maatte jeg atter tilbringe en Nat under aaben Himmel paa fri Mark, det var den første Nat i Galilæa, den var noget urolig, idet man Aftenen forinden fortalte os, at Egnen var fuld af Røvere. Men Vorherre holdt sin Haand over os, og der tilstødte os intet Uheld. Idag have vi redet ti Timer — Schmidt havde faaet et galt Bæst af et Muldyr, der steilede og sparkede og slog ud til alle Sider, saa at det nær havde gjort en Ulykke baade paa sig selv og alle os andre. Vi passerede Bjerget Thabor, i hvis Nærhed den store Beduinerscheik Akil Aga havde opslaaet sine Telte — han hersker over 3000 vaabenføre Mand og er uafhængig af Tyrkiet, altsaa som en lille Konge. Vi fandt for godt at aflægge ham et Besøg og besøgte ham i hans Beduinertelt, hvor han modtog os, omgivet af alle sine Beduinerhøvdinge, og lovede os af den Beskyttelse, som vi kunde ønske. — Men det Beduinerliv, som vi selv føre, er anstrengende nok for en gammel Cavalleer som jeg — navnlig falde disse Nattelogis’er under aaben Himmel ikke i min Smag. I Eftermiddag var jeg træt og sulten: jeg havde redet hele Dagen, i to Dage havde jeg ikke faaet noget ordentligt at spise — da naaede vi den sidste Skrænt, og — Genezarets Sø, straalende i den nedgaaende Sols sidste Straaler, laae for s. 182 vore undrende Blikke. — det var et mageløst Øjeblik!