Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Henrik Scharling FRA: Carl Emil Scharling (1861-09-20)

Kjøbenhavn. Fredag 20. September 1861.

Min kjære elskede Søn.

Naar jeg i længere Tid ikke har skrevet til Dig, da er det deels, fordi jeg har havt meget at bestille, s. 219 deels fordi jeg ikke vidste din Adresse. Ved dit Brev af 31. August beroligedes jeg, idet jeg deraf saae, at Du havde faaet Brev og forhaabentlig ogsaa Penge.

Jeg har ikke seet noget til Dr. Kalkar, som maaskee endnu ikke er hjemkommen. Iforgaars afleverede Billedhugger Herzog nogle Photographier fra Dig — jeg var ikke selv tilstede, hvad der gjorde mig ondt. Til Pastor Blau i Konstantinopel har jeg skrevet og ladet ham vide, at han vil faa 10 Bibler og 50 N. T. gratis gjennem Udenrigsministeriet, med et Brev fra Lic. Pastor C. Rothe, som vil underrette ham om, hvorledes han fremdeles faaer danske Bibler.

Pastor Schmidt besøgte mig d. 12te ved Hjemkomsten fra Dresden, hvor han havde truffet sin Søn, hvem han neppe havde kjendt, da han havde lagt sig et stort Skæg til og saae gul og mager ud, hvilket han (Pastor Schmidt) forklarede af Eders Anstrængelser og sparsomme Kost for at bestride den kostbare orientalske Reise. Valdemar var imidlertid sund, og hans Fader sagde mig, at han havde seet et muntert og oplivet Brev fra Dig, hvorover jeg trøstede mig og haaber paa, at Eders Opoffrelser skulle lønne sig med, hvad I have seet og hørt paa Eders store Reise. —

Atter har jeg et Dødsfald at berette, som vil gjøre Dig ondt som os Andre, skjøndt det jo ikke kom uventet: Tante Jane Hansen hensov d. 10. September Kl. 7 Aften. I Tirsdags blev hun begravet i Hetsch’s Gravsted paa Assistens Kirkegaard. I s. 220 Kirken talte Kolthoff over hende, og derpaa bragte jeg hende det sidste Farvel. Hun var en elskelig og høist agtværdig Personlighed.

Jeg skrev sidst, om Du ikke gjorde bedre i at opsætte din Reise til Rom. Nu hører jeg imidlertid, at Chr. Richardt agter at tilbringe Vinteren der og begge Heise’rne. Maaskee ogsaa Andre, hvis Bekjendtskab og Omgang kunde være Dig til Nytte og Behag.