Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Emil Scharling FRA: Carl Henrik Scharling (1861-10-12)

Løverdag 12. Oct.

Jeg talte igaaraftes med Professor Stähelm — han sagde mig, at der blev examineret i hele gl. Test. Naar nu tillige Philo eller Josephus opgives, saa veed jeg ikke, hvorledes Studietiden kan absolveres i fire Aar, hvoraf endda det ene gaaer af til Philosophi — hos os kan ingen blive færdig i mindre end fem Aar, de fleste bruge sex Aar. Tænker man paa at forandre patristisk Examen? I saa Fald synes jeg, man skulde indskrænke den til Hagens og Liskovs Bog *) — naar de Studerende have læst den godt igjennem, saa troer jeg, at man opnaaer et bedre Resultat end nu, hvor de næsten Ingenting læse, men gaae op paa Lykke og Fromme. — Skriftlig Examen synes mig at være bedre indrettet hos os end hernede, hvor der gives altfor kort Tid til Besvarelsen. Man fordrer dog ikke en blot Opramsen af Kundskaber, men man vil dog ogsaa see, om Candidaten formaar at give en harmonisk Fremstilling, en videnskabelig Udvikling og dertil er tre Timer virkelig ikke for meget.

Jeg har maaske givet mere af mine egne Meninger, end som Du ønskede. Men jeg har tænkt for meget over den Sag, til at jeg reent kunde tie stille. Var jeg nærværende hos Dig, skulde jeg ud- s. 237 vikle mine Meninger med større Klarhed og Udførlighed, end det kan skee i et Brev. — Gid Du nu maa have nogen Brug for mine Meddelelser.

De kjærligste Hilsener fra

Din Dig elskende Søn

Henrik.