Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Emil Scharling FRA: Carl Henrik Scharling (1861-12-06)

Erlangen. 6. Dec. Morgen Kl. 8¼. 1861.

Kjæreste elskede Fader!

I dette Øjeblik modtog jeg Dit Telegram, og usigelig stor er min Glæde. Først og fremmest min Tak til Ham, fra hvem al Velsignelse udgaaer, baade i det Aandelige og det Legemlige!! Og saa min Tak til Dig, at Du ufortøvet sendte hiint Telegram. At dets Indhold vilde blive godt, derom s. 259 tvivlede jeg ikke, men alligevel har jeg i de sidste Dage gaaet i en stærk Spænding, thi den Længsel og Hjemvee, som jeg har gaaet og ruget over, brød nu frem i al sin Styrke. Kjøbenhavn eller Rom — det var de to stærke Magneter, mellem hvilke jeg laa, og som nær havde sønderrevet mig. Nu gjør jeg mig færdig til Afreise, skjøndt jeg først kan komme af Sted paa Mandag, thi Søndag vil jeg ikke reise, og jeg har dog en Deel Afskedsbesøg at gjøre, tilmed er jeg indbudt af Professor Herzog til Søndagaften, og vil da slutte mit Erlangenophold med en gemytlig Aften, hvad jeg veed, jeg faaer der. — Telegrammet var afsendt fra Kjøbenhavn igaareftermiddags Kl. 5¼ — kom her til Erlangen Kl. 8, og dog fik jeg det først i Morges — i Erlangen giver man sig god Tid til Alt!