Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Emil Scharling FRA: Carl Henrik Scharling (1861-12-07/1861-12-08)

Løverdag 7. Dec. Morgen.

Igaar aftes besøgte jeg gamle Raumer forat sige ham Farvel. Til Afsked kom jeg i en heftig Disput med Fru Raumer over de slesvigske Affairer, hvor jeg troer, det var os begge to en vis Fryd at give vor Harme Luft, jeg talte stedse om den danske Landsdeel, hun om den tydske. Forøvrigt var hun sjældent godt underrettet om Forholdene, men hun er ogsaa fra Hamburg. Mest bragte hun mig i Knibe, da hun begyndte at tale om Ploug og Orla Lehmann, thi Alt hvad de to har sagt og skrevet, det kan jeg virkelig ikke forsvare. Navnlig Orla Lehmann med hans: »Vi ville skrive Slesvigerne med Blod paa Ryggen, at de ere danske« — det Ord er s. 260 de fløiet gjennem Tydskland fra Ende til anden. I Begyndelsen paastod jeg iriskvæk, at det var Usandhed, thi end ikke Orla Lehmann kunde jeg tiltro en saadan Yttring, men desværre fik jeg af Cand. Schmidt i Basel at høre, at det kun var altfor sandt.

I Dag skal helliges til Afskedbesøg fra Morgen til Aften. Det er bitterlig koldt og har alt længe været det — Vinteren i Erlangen er strengere end Vinteren i Kjøbenhavn, thi Erlangen ligger saa aabent, udsat for alle skarpe Vinde. Mit Værelse ligger ogsaa udsat for alle skarpe Vinde og er næsten ikke til at faa varmt. Jeg har næsten brugt en Favn Brænde i denne korte Tid, og dog har jeg stedse siddet i en halvlunken Stue. Men nu er jeg glad, at jeg skal herfra.

Samme Dags Aften.

I Eftermiddag besøgte jeg Delitzsch og bragte ham Dit Skrift (jeg havde tidligere søgt ham, men ikke fundet ham hjemme). Han blev meget glad derover og bad mig takke Dig ret meget derfor. — Delitzsch har forøvrigt udgivet et lille Skrift for nyligt: han har fundet hiint Beuchlins Haandskrift til Apokalypsen, som Erasmus har benyttet ved sin Udgave af Ny Test. Det er en Commentar af Andreas af Cappadocien, i hvilken Texten til Apokalypsen er indbefattet. Delitzsch viser nu heraf, hvor uforsvarligt Erasmus er gaaet tilværks — det sidste Blad manglede, og det har Erasmus da uden videre oversat af Vulgata, ved hvilken Leilighed han har s. 261 udeladt Artiklen, efterdi denne naturligvis ikke findes i den latinske Text. Jeg vilde have sendt Dig dette lille Skrift som en Julegave, men det er allerede udsolgt her i Bogladen. Muligvis har Du alt faaet det i Kjøbenhavn (Titlen er: Handschriftliche Funde von F. Delitzsch). Iøvrigt har Delitzsch givet mig den Commission med til Rom, i de derværende Bibliotheker at søge efter, hvilke Haandskrifter, der findes i de romerske Bibliotheker af Aretas og Andreas Kommentarer til Apokalypsen og da at underrette ham derom. Naar jeg kan have noget Held med mig, er jeg ganske glad over denne Commission, da jeg derved faaer Lejlighed til at blive mere bekjendt med Bibliothekerne.

Søndag Eft. Kl. 5½.

I dette Øjeblik havde jeg et Afskedsbesøg af Professor Delitzsch. Han forærte mig til Erindring en nysudkommen religiøs Roman af afdøde Pastor Caspari i München, hvortil han selv har skrevet et Forord. Han tog meget kjærligt Afsked med mig, og hans sidste Ord vare, at jeg skulde sende Hilsen og Tak til Dig. — Ogsaa Professor Harnack *) , hvem jeg idag besøgte, tog hjærteligt Afsked med mig, og bad mig besvare Din Hilsen til Erlanger med en lignende. Mandag Morgen Kl. 8. Og nu skal jeg til at pakke ind — Kl. 3 gaaer Iiltoget til München. I München maa jeg desværre blive imorgen over forat faae Passet bragt s. 262 i Orden, hvilket kan volde Bryderi nok, da Bayern jo endnu ikke har anerkjendt Italien. Onsdag Morgen til Innsbruck og muligvis over Alperne Onsdag Nat — Verona — Mailand — Genua — Rom! Jeg har nu bestemt mig for Søveien, da jeg af Aviserne seer, at det i Romagnaen vrimler med Røvere.

Du maa ikke vente Brev fra mig før fra Genua, thi før faaer jeg neppe Tid til at skrive. Gud give Dig snart din fulde Helbred tilbage — de bedste Hilsener til Tante, Louise og Brødrene fra

Din Dig elskende Søn

Henrik.