Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Emil Scharling FRA: Carl Henrik Scharling (1862-10-06/1862-10-07)

Hamborg. 6. Oct. 1862. Aft. Kl. 9.

Kjæreste Fader!

Atter sidder jeg da i det Fremmede og blandt de Fremmede og skriver til Dig — rigtignok endnu Ikke »langtfra Danmark«, men saa nær derved, at s. 311 jeg idag kun behøver at gaae en Fjerdingvei, forat see det stolte Dannebrog vaie paa dansk Grund forat hædre Maiestætens Fødselsdag. Men netop her synes det mig passende at ihukomme Dig og Eder, her paa Grænseskjellet, hvor jeg endnu engang vender mig om forat kaste et Afskedsblik tilbage over Hjemstavnens elskede Sletter. Herfra vender jeg mig da ogsaa til Dig forat sende Dig min hjerteligste Taksigelse for den Kjærlighed, hvormed Du modtog mig i det fædrene Hjem. Ja af ganske Hjerte takker jeg Gud, fordi han i sin Naade opfyldte et Ønske, der i de sidste to Aar daglig har været i min Sjæl og stedse voxet sig stærkere og stærkere: atter at skue Eder Ansigt til Ansigt og atter finde mig omgivet af den Kjærlighed, der har vaaget over mig og værnet om mig fra den tidligste Barndom af. Jeg haaber da ogsaa ret, at disse herlige Dage, hvori det undtes mig at føre et Kjærlighedens Samliv med Dig og mine andre Kjære, saaledes som vi have ført det i tidligere Dage, at de skulle skænke mig ny Kraft og Mod til at fortsætte den Gjerning, hvortil Gud har givet mig saa rigelig Understøttelse. Og nu en kort Reisebeskrivelse. I Sorø tilbragte jeg ikke alene Løverdag, men ogsaa Søndag, deels fordi jeg ikke vilde komme til det travle Hamborg paa en Søndag, deels fordi jeg blev modtagen med saa stor Hjertelighed af Glahns, at jeg med al Glæde lagde en Dag til. Med gamle Glahn passiarede jeg en heel Deel; slig en livskraftig og ungdomsfrisk Gubbe volder altid mit Hjerte stor Glæde. Ogsaa af begge Sønnerne, Apothekeren og Præ- s. 312 sten, som af Familien fik jeg en saare hjertelig Modtagelse, saa at disse to Dage staae for mig som en smuk Afslutning paa Opholdet i Hjemmet.

Søndagaften drog jeg herfra og havde en deilig Seilads i klart Fuldmaaneskin og fuldkommen rolig Sø, hvorfor jeg sov som en Steen og først vaagnede, da Kellneren næste Morgen vækkede mig med den Efterretning, at nu laae vi i Kielerhavn. I Korsør traf jeg forøvrigt Billedhugger Saaby med Kone og Barn, der atter agtede sig til Rom, og med dem tilbragte jeg en Deel af Dagen i Hamborg.

D. 7. Oct.

Jeg har idag besøgt en Pastor Sengelmann, til hvem Dr. Kalkar havde givet mig sit Kort med — han modtog mig meget venligt og indbød mig til imorgen Middag — men da jeg gjerne nu vil lidt rask til Holland, afslog jeg Indbydelsen. Ogsaa Bahrdt, Onkel Christians Ven, har jeg besøgt idag, og efter Sædvane faaet en æsthetisk Passiar med ham. Fremdeles har jeg kjøbt mig en saare fiin Vinterfrakke til den Priis af 14 Daler (NB. preussiske).

Min Skrift er mere end almindelig slet denne Gang, men jeg er ogsaa bleven behandlet mere end almindelig slet. Inat har man uden mit Vidende og Villie indquarteret en fremmed Gjæst i mit Værelse, medens jeg sov, og nu er jeg da nødt til at beholde ham Dagen over. Inat agter jeg at kjøre hele Natten igjennem paa Jernbane, for imorgen tidlig, om s. 313 Gud vil, at være i Cølln, hvor jeg forøvrigt kun vil tilbringe et Par Timer forat besee Domkirken, og saa gaa over Aachen og Lüttich til Brüssel.