Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Emil Scharling FRA: Carl Henrik Scharling (1862-12-11)

Amsterdam, d. 11. Dec. 1862.

Efter i den sidste Uge at have befundet mig ilde i Utrecht, brød jeg op til Amsterdam. Her har jeg fundet en overordentlig gjæstfri Modtagelse hos Grosserer Ludvig Brandt, til hvem Valentiners havde skaffet mig Anbefalingsskrivelse. Han har trænge paa mig, at jeg skulde boe i hans Huus og være hans Gjæst. Rigtignok havde jeg allerede leiet Værelse for sex Uger for 40 Gylden, som nu complet blive kastede udaf Vinduet, da min Værtinde var fræk nok til at fordre hele Leien udbetalt, men alligevel flyttede jeg hen til Brandts, der er en munter livlig Mand og har en elskværdig Kone. Saa lever jeg da nu »med den rige Mand« i bogstavelig Forstand — jeg har det i alle Henseender godt og vel — det Værste er, at her er en Deel Tidsspilde derved, men jeg opnaaer ogsaa det Gode ganske anderledes at komme i nær Berøring med det hollandske Familieliv, end ellers vilde være Tilfældet. s. 328 Fru Brandt er Baptist og har stor Lyst til at disputere om Daaben, hvilken Lyst jeg efter Evne tilfredsstiller.

Jeg lsenges meget efter at faae Brev fra Dig angaaende »min Søn Nicolai«. — Eders fremtidige Breve maae adresseres: »A Monsieur L. Brandt, Heerengracht by de Huidenstraat 507«, Amsterdam, men jeg beder Dig og de Andre i denne Tid om at frankere dem, da jeg ikke gjerne vil, at Grosserer Brandt skal betale dem for mig.