Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Nansen FRA: Herman Joachim Bang (1886-02-24)

poste restante
Wien.

Først i sit Brev til Nansen, dat. Wien 24—2—86, betror han Vennen den virkelige Aarsag til hans hastige Bortrejse fra Meiningen; at han ikke — som det hedder sig — er reist „frivillig“. Han beretter om Udvisningen ganske i Overensstemmelse med Brevet til min Moder.

Paa en Udenlandsrejse, som mine Forældre i Foraaret 1886 foretog i Selskab med Emil Bjerring, s. 179 opholdt de sig nogle Uger i Wien. Herfra skrev Moder til mig den 18. April: „. . . Fra Bang kan jeg hilse, han var her for en Visit. Bjerring havde opsøgt ham, han saae rask ud, arbejdede meget og gik næsten ikke ud — sagde han. Fader inviterede Bang til Middag og med os i Theatret til Balletten „Excelsior“ i Operaen. Bang var meget talende; meget livligt fortalte han om „sine Hændelser“, o. s. v. Vi endte i Café Bauer.“ —

Den 21. April skriver hun atter til mig: „ — — Du spurgte om Nyt fra Bang. Han arbeider vist meget, men jeg tror, han lever under stor Pengetrang; den Stakkel! Han har nu en Gang ej Evne til at passe sine Udgifter med sine Indtægter, men han er meget mere stille og føler sig kun vist lidet tiltalt af sin Stilling her. Igaar var det hans Fødselsdag ( 20/4), og han var her til Middag og med os i Theatret. Forresten se vi ham ikke saa ofte, han siger, han bruger al sin Tid til Arbejde — Wien skal være en dyr By at leve i. — Bjerring har besøgt ham; han bor meget kønt, men hans Værelser ere paa ingen Maade aparte udstyrede; saaledes lyder Bjerrings Referat . . .“

Jeg kan levende sætte mig ind i, hvor bevæget Moder blev ved at træffe Bang igen efter hans Skilsmisse fra „Nationaltidende“. Hun har, støttet af Bjerring, udmalt for Fader hans triste Kaar, hvor han udadtil kæmpede for at bevare Skinnet af Slægtens Fornemhed. Da Bjerring atter besøger s. 180 ham, medbringer han en forsinket Fødselsdagsgave fra hans gamle Udgiver; noget til at staa imod med i den første Tid.

I Stedet for en Afskedsvisit, sender Bang min Moder dette Brev: