Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Herman Joachim Bang (dato ukendt)

Weinberge. Jungmannsstrasse 403.
Prag.

Knap en Maaned efter kommer der atter et Brev fra Bang. Han har modtaget Budskabet om Victor Bjerrings Død, og straks tænker han paa, hvorledes denne Sorg kan mildnes hos Broderen, Emil Bjerring og hans gamle Moder, i hvis Hjem Bang i mange Aar havde været en velsét Gæst. Han vil paa én Gang trøste og selv nyde Glæden af, hvis det kunde lykkes ham gennem min Moder at bevæge Fader til at imødekomme et af Bjerring længe næret Ønske: at blive Medredaktør af „Nationaltidende“.