Danmarks Breve

Brevet var afsendt „rekommandirt“ o...

s. 176 Brevet var afsendt „rekommandirt“ og bærer Poststemplet 30/12 85.

Den 13de Januar, et Par Dage efter, at Bang var flyttet ind i den Bolig, som han nu var bleven sat istand til at leje, modtog han Udvisnings-Ordren fra Berlin. Grunden var, som bekendt, en Artikel — „et Reisebrev fra Hamborg“ — der stod i „Bergens Tidende“ d. 1. Oktbr. 1885 1) . Den indeholdt flere ærekrænkende Udtalelser om forskellige Medlemmer af det tyske Kejserhus.

Bang maatte inden 48 Timer forlade Byen og rejste til Meiningen. Det var jo Hertugen af Sachsen-Meiningen, der havde skabt den berømte Skuespillertrup: „Meiningerne“, og Bang vilde her finde en frodig Bund for sine Theaterinteresser. Den 15. Januar ankom han til Meiningen og tog ind i Hôtel „Erbprinz“.

Da den første Harme over Udvisningen havde lagt sig i hans Sind, dukker nye Planer op i ham; Ønsket om at knytte sig nærmere til det theaterelskende Hof. Hertugens morganatiske Hustru var Skuespillerinden Ellen Franz, og Kainz var hendes Elev. Desuden ventedes Henrik Ibsen paa Besøg i Meiningen, og Bang haabede, at han gennem ham kunde blive introduceret ved Hoffet. Han beder derfor Nansen sende ham Edvard Brandes’ „Et Besøg“, som han haaber at kunne interessere rette s. 177 Vedkommende for. Men — den jernpansrede Haand naaede ham ogsaa her. Det sidste Brev, Nansen har offentliggjort fra Bang under hans Ophold i Meiningen, er dateret 3—2—86. Den 19. Februar naaede Udvisnings-Ordren ham, og samme Dag skrev han følgende Brev til min Moder: