Danmarks Breve

Anmærkninger. 1) Johan Ludvig Rune...

s. 106 Anmærkninger.

1) Johan Ludvig Runeberg (1804—77), finsk digter.

2) „Ljungblommor“ og „Nya blad“. De bærer påskriften: Till Fredr. Barfod aktningsfullt Z. Topelius. Helsingfors 1 Juli 1881. De ejes nu af meddeleren af disse breve.

3) Hans Peter Gote Birkedal Barfod (1843—), læge på Frederiksberg, dr. med.

4) Sir Walter Scott (1771—1832), skotsk digter og historisk forfatter.

5) Bernhard Severin Ingemann (1789—1862), dansk digter.

6) Autografen, der var bestemt for meddeleren af disse breve, indeholder følgende: „Strid för sanningen intill döden, så skall Herren Gud strida för dig.

Syr. 4: 28.

Björkudden 20 Juli 1881,

Z. Topelius.“

Fotografiet, der også ejes af meddeleren af disse breve, bærer påskriften: Till Frederik Barfod, Kiöbenhavn, Helsning från Finland. Björkudden 20 Juli 1881. Z. Topelius.

7) Barfod deltog i mødet i litteratursälskapet, men ikke i festmiddagen samme dag, da han ikke havde forstået, at han var indbudt.

8) Frederik Nannestad Wexelsen (1818—96), norsk præst.

9) Lars Frederik Barfod Dornonville de la Cour (1869—), cand. mag., lærer ved Grundtvigs højskole og Landboskolen ved Lyngby.

10) Jørgen Carl la Cour (1838—98), kaptejn, landboskoleforstander, præsident i det kgl. da. landhusholdningsselskab, og Agate Johanne Gote Birkedal la Cour, f. Barfod (1845—).

11) Frans Viktor Heikel (1842—), overlærer i gymnastik ved Helsingfors universitet, professor.

12) Berndt Otto Schauman (1821—95), intendent ved konstföreningens samlinger i Helsingfors.

13) Nikolai Frederik Severin Grundtvig Gote Birkedal Barfod (1848 —), præst i Flade-Dråby på Mors 1881—84, nu i Gelsted-Rørup på Fyn.

14) Ledsagede hvad der hidtil var udkommet i dansk oversættelse af „Fältskärns berättelser“.

15) Brevskriveren husker her fejl; det var d. 10:de august.

18) Peter Andreas Fenger (1799—1878), dansk præst.

17) Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783—1872), dansk digter, historiker og præst.

s. 107 18) Kalle, en gave i sang til det Forenede Velgorenhedssælskabs Basar, København 1866.

En skærv i sang til basaren for Norrlændingerne, København 1867.

Palle, en gave i sang til basaren for Vesterbros asyl, København 1869.

Falle, en gave i sang til basaren for Vesterbros kirke, København 1870.

19) Trykt med titlerne: Vor höjtid I—VI.

20) Hans Andreas Rosendahl (1845—68), stud. theol., forlovet 68 med Frederik Barfods yngste datter Kristine Sjarlotte Gote Birkedal Barfod (1852—77).

21) Hulda Kristine Nielsen Birkedal Barfod (1850—78), gift med cand. mag. (nu professor) Poul la Cour (1846—) og ovennævnte Kristine Sjarlotte Gote Birkedal Barfod (1852—77), gift med forpagter (nu proprietair) Peter Holger Magarus Kristian la Cour (1852—).

22) 11/9 1841 i Fuglebjærg kirke.

23) Rigmor Egternak Barfod (1882—), datter af Frederik Barfods yngste søn, organist i Svendborg (nu ved Marmorkirken i Kbhvn) Ludvig Harbo Gote Birkedal Barfod (1850—).

24) Albert Gustaf Aristides Edelfelt (1854– 1905), finsk maler. Han vandt 1882 parisersalonens medalie af 2:den klasse for sit maleri „Gudstjänst i skärgården“, der dernæst indkøbtes af den franske stat til Luxembourggalleriet i Paris.

25) Anders Fryxell (1795—1881), svensk historieforsker og præst, forfatter af „Berättelser ur svenska historien, til ungdomens tjenst utgifna“, 46 dele (1823—79).

28) Erik Gustaf Geijer (1783—1847), svensk historieskriver og digter, professor ved Upsala universitet.

27) Jacob Brønnum Scavenius Estrups ministerium (1875—94).

28) Alexander III (1845—94), kejser i Rusland og storfyrste i Finland (1881—94).

29) Holger Henrik Herholdt Drachmann (1846—1908), Karl Adolph Gjellerup (1857—), Jens Peter Jacobsen (1847—85), Sophus Christian Frederik Schandorph (1836—1901), danske digtere.

30) Carl Parmo Ploug (1813—94), Hans Vilhelm Kaalund (1818 —85), Christian Knud Frederik Molbech (1821—88), Ernst Christian Richardt (1831—92), danske digtere.

31) Caspar Peter Paludan-Müller (1805–82), dansk historiker, professor Rostgardianus i nordisk historie ved Københavns universitet.

32) Adolf Ditlev Jørgensen (1820—97), dansk historiker, rigsarkivar.

33) Ludvig Nicolaus Helveg (1818—83), dansk præst og kirkehistoriker.

34) Carl Frederik Vilhelm Mathildus Rosenberg (1829—85), literaturhistoriker, docent i dansk literatur ved Københavns universitet.

35) Johannes Christoffer Hagemann Reinhardt Steenstrup (1844), historiker, professor Rostgardianus ved Københavns universitet.

s. 108 36) Kristian Sofus August Erslev (1852—), historiker, professor i historie ved Københavns universitet.

37) Kristian Frederik Vilhelm Kroman (1846—), professor i filosofi ved Københavns universitet.

38) Hans Peter Jürgen Julius Thomsen (1826—), kemiker, professor emeritus i kemi ved Kbhvns universitet, gehejmekonferentsråd.

39) Elias Lönnrot (1802—84), forfatter, læge, professor i finsk sprog og literatur ved Helsingfors universitet, udgiver af Kalevala og Kanteletar.

40) Johan Vilhelm Snellman (1806—81), forfatter, professor i sædelære og videnskabernes system, senator.

41) Edvard Erslev (1824—92), geografisk forfatter.

42) Carl Adolf Agardh (1785—1859), svensk naturforsker, statsøkonom og teolog, biskop.

43) Albert Bonnier (1820—1900), svensk forlagsboghandler.

44) Bjørnstjerne Bjørnson (1832—), norsk digter.

45) Georg Zachris Yrjö-Koskinen (1830—1903), finsk politiker og videnskabsmand.

46) Toini Mathilda Topelius (1854—) og Eva Maria Topelius (1855—), gift 1901 med den svenske maler Johan Axel Gustaf Andersson Acke (1859—).

47) Christian Victor Bremer (1843—), dansk læge, professor.

48) Ledsagede l:ste bind af „Fra det høje Nord“.

49) Johan Ludvig Heiberg (1791—1860), dansk digter. Citatet, der egentlig skulde hedde: „Har det allerede varet saalænge, saa kan det vare Dyrehavstiden med“, skriver sig fra Recensenten og Dyret (1826).

50) se anmærkning 10.

51) Frederik Kristian Nielsen (1846—07), kirkehistoriker, professor ved Københavns universitet; død som biskop i Århus.

52) Hans Lassen Martensen (1804—84), Sællands biskop.

53) Svend Hersleb Grundtvig (1824–83), sprogmand og literaturhistoriker, docent ved Københavns universitet, udgiver af Danmarks gamle folkeviser.

54) August Andreas Jerndorff (1846—1906), kunstmaler.

65) Karl Otto Alexander friherre Munck (1853—), nu proprietair til Erkkylä.

56) Karl Anton Wetterbergh (1804—89), svensk digter; kendt under navnet „onkel Adam“.

57) Christian Daa, skal være Ludvig Kristensen Daa (1809—77), norsk historisk forfatter, professor ved Kristiania universitet.

58) Dorothea Selboe, lærerinde i Bergen.

59) Ida Welhaven (1846—), ældste datter af digteren Johan Sebastian Cammermeyer Welhaven, lever i Kristiania.

60) Georg Weber (1808—88), tysk historiker, udgav 1857—80 Allgemeine Weltgeschichte i 15 bind.

61) Robert Castrén (1851—83), historisk forfatter, redaktør.

62) Johan Herman Edvard Bergh (1829—1903), jurist og historisk forfatter.

s. 109 65) Henrik Ludvig Volrath Vogt (1817—89), overlærer ved Kristania katedralskole, bibelhistorisk forfatter.

84) Otto Frederik Vaupell (1823—99), officer, historisk forfatter.

66) Lovise Fenger (1846—), nu forstanderinde på Soldenfeldts stiftelse i København.

66) af den svenske maler Carl Larsson.

67) A. D. Jørgensen havde dog taget afgangseksamen (med udmærkelse) fra Flensborg latinskoles realklasser.

88) Skulde, som det fremgår af Topelius brev af 8/5 1883, være B. O. Schauman (se anm. 12).

69) Skulde, hvad også fremgår af Topelius brev af 8/5 83, være Råbergh (1838—), nu biskop.

70) Kaptejn Anstedt, skal være O. W. Andstén, fører af et dampskib mellem Helsingfors og Stockholm.

71) Lorens Frölich (1820—), dansk maler og tegner.

72) Mikael Topelius (1848—50), Topelius næstældste barn.

73) Johan Tserclaes Tilly (1559—1632), feltherre i trediveårskrigen.

74) 1631.

75) Maren Berg, f. Bertelsen (1836—06), gift med førstelærer på Bogø (senere folketingets formand) Christen Berg (1829—1901).

78) Aline Råbergh, f. von Rosenkampff (1844—1887).

77) Augusta von Rosenkampff (1842—).

78) 27:de maj 1883.

79) Aleksander III (1845—94), kejser af Rusland (1881—94), ægtede 1866 prinsesse Dagmar af Danmark (1847—).

80) Ivan Sergejevitsch Turgenjeff (1818—83), russisk digter. — Citatet er hentet fra „Røg“, hvori der findes følgende linjer: „Røg, Røg!“ gentog han [ɔ: Litvinov] flere Gange, ... og pludselig forekom Alt ham som Røg — Alting, hans eget Liv, det russiske Folks Liv ... alt Menneskeligt, men navnlig alt Russisk“, (se Ivan Turgenjeff: Røg, på Dansk ved Vilhelm Møller, Kbh. 1874 s. 321).

81) se Anm. 12.

82) se Anm. 21.

83) se Anm. 10.

84) Vilhelm Birkedal Barfod Dornonville de la Cour (1883—), stud. mag.

85) Helga Barfred Barfod (1884—), datter af sognepræst i Flade på Mors (nu i Gelsted på Fyn) Nikolaj Frederik Severin Grundtvig Gote Birkedal Barfod (1848—), gift 1874 med Anne Marie Barfred (1850—).

86) se Anm. 10.

87) Landboskolen ved Lyngby, grundlagt 1867.

88) se Anm. 13.

89) Hjørlunde på Sælland.

90) Beate Ferdinandine Winther (1854—), gift med Barfods yngste søn, organist Ludvig Birkedal-Barfod (1850—), se Anm. 23.

91) Caroline Amalie (1796—1881), dronning af Danmark (1839-48), s. 110 formælet 1815 med prins Christian Frederik, den senere kong Christian VIII (1786—1848), konge af Danmark (1839-48). Barfods Afhandling findes trykt i Diakonissestiftelsens almanak 1884.

92) Ernst Frederik Vilhelm v. d. Recke (1848—), dansk digter.

93) Schiøller Parelius Vilhelm Birkedal (1809–1892), dansk præst, broder til Frederik Barfods hustru.

94) Jørgen Callisen (eller Georgius Calixtus) (1586—1656), dansk theolog.

95) Vort Forsvar 3/61883.

96) Archimedes (287—212 f. Chr.), græsk fysiker og matematiker.

97) Jacob Ludvig Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809—47), tysk komponist.

98) se Anm. 13.

99) se Anm. 46.

100) Fredrik Cygnæus (1807—81), professor i æstetik og moderne literatur ved universitetet i Helsingfors.

101) Aina Sofia Topelius (1846—), gift 1867 med filosofimagister (senere lektor) Berndt Axel Nyberg.

102) se Anm. 46.

103) se Anm. 46.

104) ved forordningen af 29 december 1883.

105) ved at nægte stortingsbeslutningen om statsrådernes adgang til stortingsforhandlingerne sanktion.

106) Henrik Ibsen (1828—1906), norsk digter. Der hentydes til En folkefjende 4 akt, se Samlede værker VII, 133.

107) Skal være Caroline Amalie; se Anm 91.

108) Carl Fredrik Berndt von Bergen (1838–93), svensk forfatter.

109) se Anm. 57.

110) Kristiansborg slot brændte 3/101884.

111) Peter Mariager (1827—94), dansk journalist og forfatter.

112) Christian Barnekow (1837—), dansk komponist.

113) Läsning för barn, VI: Visor och sagor.

114) Khartum, den tidligere hovedstad i ægyptisk Sudan. Under mahdioprøret blev den forsvaret af general Charles George Gordon (1833–85), der her fandt sin død 26/1 1885.

115) Gudrun Ostenfeld Barfod (1875—), datter af Barfods ældste søn, dr. med. H. P. B. Barfod, nu gift med proprietair Poul Barfod Dornonville de la Cour (1870—) til Brede ladegård ved Lyngby.

116) Friherre Ernst Gustaf Palmén (1849—), professor i finsk, russisk og nordisk historie ved Helsingfors universitet.

117) se Anm. 10.

118) Berlingske tidende 21/1 1885 (aftennummer).

119) Bertel Thorvaldsen (1770—1844), dansk billedhugger; Bisættelsen fandt sted i Frue kirke 30/3 1844, begravelsen 6/9 1848 i Thorvaldsens musæums gård.

120) Adam Gottlob Oehlenschläger (1779—1850), dansk digter.

121) se Anm. 17.

s. 111 122) se Anm. 3.

123) skal være 6 marts.

124) Jakob Edvard August Grönblad (1814—65), docent i historie ved Helsingfors universitet.

125) skal være Bianco Lunos trykkeri.

126) Johan Esaias Waaranen (1838—68), docent i historie ved Helsingfors universitet.

127) Herman Joachim Bang (1857—), dansk forfatter.

128) Benjamin Disraeli jarl af Beaconsfield (1804—81), engelsk statsmand og romanforfatter.

129) Läsning för barn. Den norske udgave hedder Læsning for børn. Efter Zacharias Topelius ved Nordahl Rolfsen.

130) Hulda Kristine Nielsen Birkedal Barfod la Cour (1850—78), se Anm. 21.

131) Christian Jürgensen (1846—), læge i København, professor.

132) se Anm. 90.

133) Edit Egternak Barfod (1886—), datter af Barfods yngste søn, organist Ludvig Harbo Gote Birkedal Barfod, se Anm. 23.

134) Carl Vilhelm Skovgaard Ostenfeld (1875—), overretssagfører i Kbhvn.

135) Jens Carl Ostenfeld (1834—), proprietair.

136) Danevirkes rømning fandt sted 5/2 1864.

137) Garderhøjfortet, nord for København.

138) Hans Rasmussen (1851—), overlærer ved borgerskolen i Sakskøbing.

139) Hulda Charlotte Ostenfeld Barfod (1881—), datter af Barfods ældste søn, dr. med H. P. B. Barfod, se Anm. 3.

140) Elverhøj af J. L. Heiberg med musik af Fr. Kuhlau.

141) Antoine Auguste Bournonville (1805—79), dansk balletmester og balletkomponist.

142) se Anm. 101.

143) Dr. med. H. P. B. Barfods tre døtre Gudrun (se Anm. 115), Emilie Birkedal Ostenfeld Barfod (1878—) og Hulda (se anm. 139) og 3 sønner, Knud Ostenfeld Barfod (1869—), tandlæge i København, Olaf Ostenfeld Barfod (1871—), grosserer i København og Agner Ostenfeld Barfod (1873—), proprietair til Storgaarden ved Haslev.

144) Carl Gustaf Santesson (1819—86), svensk kirurg.

145) Fædrelandets forsvar 16 april 1886.

146) Helena (Nelly) Mathilda Brodersen, f. Heikel (1849—), gift 1874 med læge Johannes Nikolaj Brodersen i Lyngby.

147) Berlingske tidende 17/11 1886.

148) Berlingske tidende.

149) Fru Agate la Cour, se Anm. 10.

150) Otto Eduard Leopold v. Bismarck, hertug af Lauenburg (1815 —1898), tysk statsmand.

151) Ferdinand, vicomte de Lesseps (1805—94), fransk kanalbygger.

152) Adolf Erik friherre Nordenskiöld (1832–1901), svensk polarforsker.

s. 112 153) Brevskriveren har glemt sit brev af 3/1 1887.

154) o: København.

155) se Anm. 57.

156) Arnold Gamél (1848—), læge i København.

157) Georg Morris Cohen Brandes (1842—), dansk æstetiker og literaturhistoriker.

158) Brevet fra Topelius, som Barfod modtog ll:te maj, har ikke kunnet findes.

159) Komtesse Thusnelde Moltkes pigeskole og frk Pouline Lønborgs pigeskole.

160) Georg Sophus Frederik Schepelern (1839—1900), dansk præst.

161) Hardenack Otto Conrad Laub (1805—82), dansk biskop.

162) Frederik Ludvig Mynster (1811—85), dansk forfatter og oversætter.

163) Jens Nørregaard (1838—), dr. phil., højskoleforstander.

164) Frederik Rønning (1851—), dr. phil., literaturhistoriker.

165) Richard Petersen (1838—1905), præst og historisk forfatter.

166) Carl Frederik Bricka (1845—1903), dr. phil., rigsarkivar.

167) Vilhelm Middelthon Rode (1832–86), overretsprokurator.

168) Ditlev Gothard Monrad (1811—87), biskop.

169) Carl Christian Hall (1812—88), dansk statsmand.

170) Gustav Oluf Valdemar Barfod (1848—), præst.

171) Hans Christian Andersen (1805—1875), digter.

172) Cornelius Tacitus (54—120), romersk historieskriver. Citatet er hentet fra Germania cap. 46.

173) Bjørnstjerne Bjørnson, se Anm. 44.

174) Thomas Thorild (1759—1808), svensk digter og filosof.

175) Frederik III (1831—88), tysk kejser (marts—juni 1888).

176) Alexander III, se Anm. 79.

177) se Carl Plougs digte II bind s. 268.

Som meddelt i forordet foreligger brevene her i den form, de har fra brevskriverens hånd. Jeg har kun tilladt mig et par steder, hvor en vitterlig fejlstavning havde fundet sted, at rette denne; ellers har jeg til de mindste enkeltheder fulgt brevenes retskrivning. Måske kan der indvendes noget derimod, men jeg mener ikke desto mindre at kunne forsvare det, selvom der derved undertiden er fremkommen ulige stavemåder af samme ord. Hvad anmærkningerne angår er de udarbejdede med både finske og danske læsere for øje; desværre er de på visse punkter ikke så fyldige, som ønskeligt var, ligesom der er enkelte oplysninger, jeg ikke har kunnet give.

HELSINGFORS, TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI, 1908