Danmarks Breve

Breve fra Rigsarkivar Birkeland (1848-1879)

Brevudgiver:
Frederik Ording, 1870-1929
Udgivelsessted:
Kristiania & KØbenhavn

Tekst før brevene

BREV TIL: Christensen, Thorvald; Christensen, Hakon; FRA: Birkeland, Michael; (1848-08-26)
TIL HAKON OG THORVALD CHRISTENSEN . Christiania d. 26de Aug. 1848 . Amicissimi! Efter mit Løfte skal jeg da forsøge at give en Skildring af den overstaaede Examen, denne Æselsbro, som seet i Frastand forekommer de Fleste saa skrækkelig

BREV TIL: Christensen, Thorvald; FRA: Birkeland, Michael; (1848-10-02)
TIL THORVALD CHRISTENSEN . Kristiania , 2den Octbr. 48 . Amicissime! Medens i dette Øieblik mange af mine Kammerater vederquæge sig ved Ceres’s og Bacchus’s rigelige Gaver, vil jeg nyde Erindringens Glæder ved at underholde mig med Dig om „Stillinger

BREV TIL: Christensen, Hakon; Christensen, Thorvald; FRA: Birkeland, Michael; (1848-10-06)
TIL THORVALD OG HAKON CHRISTENSEN . Christiania d. 6te Oktober 48 . Min kjære Thorvald! Indlagt har jeg rablet op en heel mængde (du seer, jeg har skiftet orthografi) om studentersamfundet o. desl., ting, som jeg har megen interesse fo

BREV TIL: Christensen, Thorvald; FRA: Birkeland, Michael; (1848-11-04)
TIL THORVALD CHRISTENSEN . Kristiania d. 4de Novbr. 48 . M. B. Thorv. Chr. s. pl. d. Uagtet det nu egentlig er din Tur at skrive til mig, hvis Du ikke vil, at vor Brevvexling ganske skal gaae istaa, saa vil jeg dog nu tilskrive Dig no

BREV TIL: Christensen, Thorvald; FRA: Birkeland, Michael; (1849-01-10)
TIL HR. STUD. ART. THORV. CHRISTENSEN . Christiania d. 10. jan. 184g . Et glædeligt nytår, Hakon og Thorvald! Jeg må allerførst bede dig, min gode ven, undskylde at jeg først nu sender dig et brev. Grundene hertil ville tildeels senere

BREV TIL: Christensen, Hakon; Christensen, Thorvald; FRA: Birkeland, Michael; (1849-03-01)
TIL D’HERRER STUD. ART. HAKON OG TH. CHRISTENSEN . Kristiania d. 1ste mars 1849 . Min kjære Thorvald. Du har nok længe ventet på brev fra mig, min snille ven, fordi du efter opgjort regnskab har et tilgode; men jeg må gjøre dig opmærks

BREV TIL: Christensen, Thorvald; FRA: Birkeland, Michael; (1849-03-30)
TIL THV. CHRISTENSEN . Christiania den 30te mars 1849 . Salut & fraternité, mon cher citoyen Thorvald! Uagtet jeg har et brev tilgode af dig og hver dag venter på, at jeg skal fåe et svar på mit sidste, uagtet jeg ikke engang veed, hva

BREV TIL: Christensen, Hakon; FRA: Birkeland, Michael; (1849-04-01)
TIL HAKON CHRISTENSEN . Chr.ania , 1ste april 1849 . Min snille Hakon! Fra dig seer jeg aldrig noget; du ervel — kan jeg tænke — betagen af en hellig harme og billig fortørnelse over, at jeg så sjelden skriver. Dog, det er jo sandt, jeg så jo dit brev

BREV TIL: Christensen, Thorvald; FRA: Birkeland, Michael; (1849-04-18)
TIL HR. STUD. ART. THORV. CHRISTENSEN . Mon frére! Salut & fraternité! Glædelig påske- og pintsehøitid! 18/4 — 49 . Idet jeg takker dig for alle de velkomne nyheder fra Stavanger, som dit sidste brev indeholder, kan jeg ikke undlade at udbede m

BREV TIL: Christensen, Hakon; FRA: Birkeland, Michael; (1849-04-18)
TIL HR. STUD. ART. HAKON CHRISTENSEN . Christiania , d. 18de april 1849 . Min gode Hakkus! Jeg kan ikke nægte for, at jeg er noget temmelig bange for, at postportoen for den indlagte „berygtede“ (verbum Thorvaldianum) oversættelse skal overstige altfor betydeli

BREV TIL: Christensen, Hakon; Christensen, Thorvald; FRA: Birkeland, Michael; (1849-06-29)
TIL D’HRR. STUD. ART. HAKON & THORV. CHRISTENSEN . Christiania , 29 juni 1849 . Amicissimi! Sei da, hvorfor skrive I da ikke til mig, gode herrer og stavangerske mænd? — Examen!? Bah! Cappeler! og Rode ere komne herhen; cand. jur.

BREV TIL: Birkeland, Gunnar Jakobsen; Birkeland, Anne; FRA: Birkeland, Michael; (1849-10-06)
TIL FORÆLDRENE . Christiania d. 6te Oktober 1849 . Kjære Forældre! — — Grunden til at jeg ikke tidligere har skrevet hjem — —, er den sædvanlige: Knap Tid. I den senere Tid har jeg nemlig havt langt mere travelt end før; thi jeg har ik

BREV TIL: Birkeland, Gunnar Jakobsen; Birkeland, Anne; FRA: Birkeland, Michael; (1850-07-25)
TIL FORÆLDRENE . Eidsvold , d. 25de Juli 1850 . Siden jeg sidst skrev Eder til, kjære Forældre, er jeg bleven betydelig bedre baade med Hensyn til Legeme og Sjæl. Min Upasselighed er lidt efter lidt næsten ganske veget bort, og dermed er ogsaa mit gode Humør og

BREV TIL: Birkeland, Anne; Birkeland, Gunnar Jakobsen; FRA: Birkeland, Michael; (1850-09-13)
TIL FORÆLDRENE . Eidsvold , 13de Septbr. 1850 . Kjære Forældre! Kjære Morbroder! Jeg haaber, at I have modtaget mine to tidligere Breve, om hvilke jeg Intet har hørt. De bleve afsendte med Posten, og jeg kan saaledes ikke troe Andet, end at de rigtig

BREV TIL: Birkeland, Anne; Birkeland, Gunnar Jakobsen; FRA: Birkeland, Michael; (1851-04-02)
TIL FORÆLDRENE . Eidsvold , 2 den April 1851 . Kjære Forældre! Med særdeles Glæde modtog jeg dit Brev, kjære Fader, af 15de f. M. Det er ingenlunde nogen let Sag blandt mange distraherende Forretninger, megen Travelhed af alle Arter, Besøg af mange F

BREV TIL: Birkeland, Anne; Birkeland, Gunnar Jakobsen; FRA: Birkeland, Michael; (1851-07-01)
TIL FORÆLDRENE . Eidsvoldverk , 1ste Juli 1851 . Kjære Forældre! Det er nu engang saadan, at det strider aldeles mod min Natur at beflitte sig paa at skrive Breve, som er det kjedsommeligste jeg veed, og Ingen [kan] forandre eller omskabe sin Natur. L

BREV TIL: Kyhn, L.; FRA: Birkeland, Michael; (1851-09-01)
TIL EXPEDITIONSSEKRETÆR KYHN . Eidsvoldverk d. 1ste Septbr. 1851 . Hr. Expeditionssekretær Kyhn. Dersom man med Sandhed kan sige, at neppe nogen Stilling er uheldigere end den, hvori en Student befinder sig, naar han uden at kunne vent

BREV TIL: Birkeland, Anne; Birkeland, Gunnar Jakobsen; FRA: Birkeland, Michael; (1852-01-31)
TIL FORÆLDRENE . Christiania 31te fan. 1852 . Kjære Forældre! Nu kan jeg næsten sige, at jeg for første Gang føler tilfulde, hvilket Gode Tiden er. Thi nu har jeg saa fuldt op at bestille, at jeg neppe har Tid til at puste. Se, det er

BREV TIL: Birkeland, Anne; Birkeland, Gunnar Jakobsen; FRA: Birkeland, Michael; (1853-10-23)
TIL FORÆLDRENE . Christiania d. 23de October 1853 . Kjære Forældre! Som I see, har jeg overstaaet denne farlige Choleraperiode; saalænge som Sygdommen hærjede Byen, var jeg sund og rask; nu derimod befinder jeg mig ikke saa vel. Ja, I

BREV TIL: Birkeland, Anne; Birkeland, Gunnar Jakobsen; FRA: Birkeland, Michael; (1854-05-26)
TIL FORÆLDRENE . Christiania d. 26de Mai 1854 . Kjære Forældre! Langvarig Sygelighed og .... har bevirket, at jeg ikke i saa lang Tid har skrevet Eder til. Dette Livs Pinagtighed fortærer mig næsten; jeg kan ikke bekvemme mig til at gj

BREV TIL: Birkeland, Anne; Birkeland, Gunnar Jakobsen; FRA: Birkeland, Michael; (1855-12-15)
TIL FORÆLDRENE . Christiania , d. 15de Dec. 1855 . Kjære Forældre! Det er med Glæde, at jeg sætter mig ned for at meddele Eder — hvad I maaskee af Aviserne have erfaret —, at jeg iforgaars blev færdig med min Examen med Characteren Laudabilis. Men hva

BREV TIL: Birkeland, Anne; Birkeland, Gunnar Jakobsen; FRA: Birkeland, Michael; (1856-07-16)
TIL FORÆLDRENE . [ Christiania , d. 16de Juli 1856 ]. Kjære Forældre! Efter lang Taushed — desværre — høre I atter fra mig. Jeg har længe ikke villet skrive, fordi jeg intet Godt havde at skrive om — det Onde hører man altid tidsnok. Jeg har været syg, og jeg har spa

BREV TIL: Birkeland, Anne; Birkeland, Gunnar Jakobsen; FRA: Birkeland, Michael; (1858-02-28)
TIL FORÆLDRENE . Christiania , den 28de Febr. 1858 . Kjære Forældre! De sidste Maaneder have været mig tunge; skjønt jeg ikke egentlig har været syg — jeg har ikke forsømt en eneste Dag i Departementet —, har jeg dog følt mig meget nedtrykt. Nu i de s

BREV TIL: Birkeland, Birgitte Marie; FRA: Birkeland, Michael; (1859-09-30)
TIL HANS FORLOVEDE, MARIE BACHKE . Christiania , d. 30te Septbr. 1859 . — — — I Begyndelsen af Ugen holdtes der et stort Lag for Byens Journalister og Litterater i Logen. Laget bekostedes af Aftenbladets Redactører Meydell og Richter og var arrangeret

BREV TIL: Birkeland, Birgitte Marie; FRA: Birkeland, Michael; (1859-10-02)
TIL HANS FORLOVEDE . Christiania , 2den October 1859 . — — — Du spørger om jeg er i Studentersamfundet. Igaar var jeg der for første Gang. Man besluttede at holde Fakkeltog for Kongen — paa Onsdag troer jeg —, og H. Ibsen skal skrive en Sang til Anled

BREV TIL: Birkeland, Birgitte Marie; FRA: Birkeland, Michael; (1859-10-09)
TIL HANS FORLOVEDE . Christiania , d. gde October 1859 . — — — Der er vist mange Damer, som have Noget imod Hansen. Ialfald har Hansen den Mistanke, at Ibsen stadigen gaaer og fortæller sin Kone alskens Ting om ham og vel en Gang imellem skrøner lidt

BREV TIL: Birkeland, Birgitte Marie; FRA: Birkeland, Michael; (1859-12-01/1859-12-31)
TIL HANS FORLOVEDE . ( Decbr. 1859 ). — — — Jeg er netop færdig med et Skriveri, som den utrættelige General Birch har paadraget mig. Han arbeider paa at faae en Fest istand den 29 Decbr., Femtiaarsdagen siden Christian August forlod Landet og Selskabet for Norges Vel stiftedes

BREV TIL: Birkeland, Birgitte Marie; FRA: Birkeland, Michael; (1859-12-31)
TIL HANS FORLOVEDE . Christiania , 31 Decbr. 1859 . — — — Den 29de var jeg i stort Selskab i Logen; det var Halvhundreaarsdagen for Selskabet for Norges Vel. Jeg troer aldrig jeg har været i et saa stort Gilde, hvorover der har hvilet en saa poetisk

BREV TIL: Birkeland, Birgitte Marie; FRA: Birkeland, Michael; (1869-01-09)
TIL HANS FORLOVEDE . Christiania den gde Januar 1860 . — — — Jeg har i hele denne Tid mellem Jul og indtil denne Dag været som rent forstyrret; jeg har Lidet bestillet; for det Første temmelig forkjølet den hele Tid, dernæst saa optage

BREV TIL: Birkeland, Birgitte Marie; FRA: Birkeland, Michael; (1860-01-01/1860-01-31)
TIL HANS FORLOVEDE . ( Januar 1860 ). — — — Jeg veed ikke rigtig, hvordan jeg har det paa det nye Aar. Jeg arbeider ikke saa lidet endda, men faaer ikke gjort, hvad jeg skulde, langtfra ikke. Svenskerne befatte sig saameget med vore Affærer, at jeg ikke før er bleven

BREV TIL: Birkeland, Birgitte Marie; FRA: Birkeland, Michael; (1860-03-01/1860-03-19)
TIL HANS FORLOVEDE . ( Mars 1860 ). — — — Stabell blev gift for et Par Dage siden og reiste et Par Timer efter Vielsen til Eidsvold med Jernbanen. Det var underligt, hvis det var sandt, at han i tre Dage .skulde opholde sig deroppe paa Jernbanehotellet. Professor O. J

BREV TIL: Birkeland, Birgitte Marie; FRA: Birkeland, Michael; (1860-03-19)
TIL HANS FORLOVEDE . 19de Maris 1860 . — — — Igaar og idag har Byen været i ikke ringe Bevægelse i Anledning af det overmaade uheldige Udfald, som vor Sag har faaet i de svenske Stænder. Det bliver vel imidlertid temmelig roligt i Aviserne, da der unde

BREV TIL: Birkeland, Birgitte Marie; FRA: Birkeland, Michael; (1860-03-01/1860-05-31)
TIL HANS FORLOVEDE . ( Vaaren 1860 ). — — — Svenskegreierne optage fremdeles de Flestes — og navnlig min — Tanke. Ingen veed egentlig Besked; men endnu synes dog den Tro at holde sig, at Kongen vil sanctionere Statholderpostens Ophævelse. Sandsynligt er det dog i høi

BREV TIL: Birkeland, Birgitte Marie; FRA: Birkeland, Michael; (1860-03-01/1860-05-31)
TIL HANS FORLOVEDE . ( Vaaren 1860 ). — — — Den hele By er fuld af Politik. Kan Du da vente, at jeg skulde være fri derfor? Et Væv af Rygter krydser hinanden; alle gjøre de Paastand paa Troværdighed, og Intet er sikkert. Jeg har kun lidet Haab om, at Sagen interessere

BREV TIL: Birkeland, Birgitte Marie; FRA: Birkeland, Michael; (1860-03-01/1860-05-31)
TIL HANS FORLOVEDE . ( Vaaren 1860 ). — — — Svenskekrigen og dens Ophidselser ere nu vel tilende for det Første, og jeg føler det som en stor Lettelse. Nu ville vi ialfald faae noget Pusterum, og jeg har med en vis Tilfredshed kraftigere taget fat i mine Sysler. Polit

BREV TIL: Birkeland, Birgitte Marie; FRA: Birkeland, Michael; (1860-06-05)
TIL HANS FORLOVEDE . Christiania , d. 5te Juni 1860 . — — — I hele Mai Maaned har jeg været besat af en besynderlig Dovenskabsmani — en ren Sygdom, synes mig. I de sidste Dage har jeg dog begyndt at være flittig, og nu har jeg Correcturdrengene løbend

BREV TIL: Birkeland, Birgitte Marie; FRA: Birkeland, Michael; (1860-07-15/1860-07-31)
TIL HANS FORLOVEDE . ( Sidst i Juli 1860 ). — — — Jeg føler saa godt i disse Dage, at jeg lever — og i hele dette Aar har levet — i en provisorisk Tilstand. Jeg har opslidt mit Ungkarleliv, jeg har tabt mine Ungkarleinteresser, og dog holdes jeg fremdeles fanget i det

BREV TIL: Daae, Ludvig; FRA: Birkeland, Michael; (1861-11-12)
TIL (SENERE PROFESSOR) LUDVIG DAAE . Christiania , 12te Novbr. 1861 . Professor Ludvig Daae . Kjære Ven! Jeg føler mig saa rørt og overvældet af den Opmærksomhed, Du har vist mig, at jeg, fornegtende min Character og mine Principer, sætter mig til at

BREV TIL: Birkeland, Gunnar Jakobsen; Birkeland, Anne; FRA: Birkeland, Michael; (1863-09-01/1863-11-30)
TIL FORÆLDRENE . ( Christiania , Høsten 1863 ). — — — Jeg vil haabe, at I have modtaget de Bøger, som i forrige Maaned sendtes med Dampskib til Ekersund. Jeg beder Eder modtage dem kjærlig som Erindringer om mig. Foruden den Bekymring, som Sygelighed hjemme

BREV TIL: Birkeland, Gunnar Jakobsen; FRA: Birkeland, Michael; (1864-06-08)
TIL HANS FAR . Christiania , 8 Juni 1864 . — — — Det Thema, Du har bragt paa Bane i Dit meget kjærkomne Brev, er stort og vidtløftigt. Jeg veed ingen bedre Maade at besvare det paa, end at sende Dig nogle Bøger derom, som jeg har bedet Boghandler Dybw

BREV TIL: Birkeland, Birgitte Marie; FRA: Birkeland, Michael; (1864-06-16)
TIL HANS HUSTRU . Kjøbenhavn , d. 16de Juni 1864 . De Dage, jeg har tilbragt her i Kjøbenhavn., have været rige paa Træthed, men ikke fuldt saa rige paa Glæde og Fornøielser, skjønt de kunne siges at være ganske interessante. Men lad mig begynde med R

BREV TIL: Bachke, Ole Andreas; FRA: Birkeland, Michael; (1864-06-16)
TIL O. A. BACHKE . Kjøbenhavn , d. 16de Juni 1864 . — — — Paa Nedreisen talte jeg længe med Consul Hepp, der skulde til Gøteborg og derfra videre til Stockholm med sin Familie. Det var vidtløftigt politisk Snak omkring Skandinavismen. Han talte med en

BREV TIL: Birkeland, Birgitte Marie; FRA: Birkeland, Michael; (1864-07-04)
TIL HANS HUSTRU . Kbhavn. d. 4de Juli 1864 . — — — Jeg har i de sidste Dage været noget forkjølet; jeg troer, det kom væsentlig af, at der en Dag, da det blæste meget stærkt, var en frygtelig Træk paa Geheime-Arkivet; men det har ikke

BREV TIL: Birkeland, Birgitte Marie; FRA: Birkeland, Michael; (1864-07-15)
TIL HANS HUSTRU . Kbhavn. d. 15de Juli 1864 . — — — Idag har jeg begyndt at arbeide i Indenrigsministeriets Arkiv; Arkivaren, Capt. Johan Grundtvig (Søn af den bekjendte), gift med en norsk Frøken Stenersen, har vist mig megen Velvilli

BREV TIL: Faye, Andreas; FRA: Birkeland, Michael; (1865-02-24)
TIL PROVST FAYE , SANDE. Oslo , 24 Febr. 1865 . Hr. Provst Faye. Hermed sender jeg den omtalte Notits om Daniel Jørgensøns antiqvariske Capaciteter, og har, som De seer, tilføiet en endnu ubetydeligere Notits om Præster i Vestre Moland. Maatte de være

BREV TIL: Birkeland, Anne; Birkeland, Gunnar Jakobsen; FRA: Birkeland, Michael; (1865-05-10)
TIL FORÆLDRENE . Chr.a. 10 Mai 1865 . — — — Hvorvidt jeg kan komme hjem iaar, kan jeg endnu ikke sige med Bestemthed. Det kommer for en væsentlig Del an paa, om jeg faaer Raad dertil; Kjøbenhavns-Reisen ifjor tog alvorlig paa Pungen, og iaar er

BREV TIL: Birkeland, Anne; Birkeland, Gunnar Jakobsen; FRA: Birkeland, Michael; (1866-01-15)
TIL FORÆLDRENE . Chr.a. 15 Januar 1866 . — — — Dette Storthing har været lidet interessant. Det er ogsaa mærkværdigt, hvor Lidet man hidindtil har faaet gjort. Man begynder at mistvivle om at faae de aarlige Storthing drevet igjennem d

BREV TIL: Karl 15.; FRA: Birkeland, Michael; (1866-04-19)
OM DIGTERGAGE TIL HENRIK IBSEN . Forfattet af Birkeland, og undertegnet af ham, O. A. Bachke, P. Botten-Hansen og Jakob Løkke. Christiania den 19de April 1866 . Til Kongen. Det har i vort Land været erkjendt fra Statss

BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm; FRA: Birkeland, Michael; (1866-10-24)
TIL KANCELLIRAAD HEGEL . Chr.a. 1866, Octb. 24 . S. T. Hr. Boghandler Hegel. I Skrivelse, dateret Rom den 5te d. M. og af mig modtaget den 19de d. M., har Henrik Ibsen anmodet mig om at forhandle med Eieren af „Kjærlighedens Comedie“,

BREV TIL: Bruun, Christian Walter; FRA: Birkeland, Michael; (1866-11-05)
TIL OVERBIBLIOTHEKAR CHR. BRUUN . Chr.a , 5te Novbr. 1866 . Kjære Hr. Bruun. For at imødekomme Deres Anmodning har jeg strax givet mig i Færd med at skrabe sammen Løst og Fast angaaende de to Mænd Deichman og Nobel, i den Tanke, at jeg kunde faae det

BREV TIL: Daae, Ludvig; FRA: Birkeland, Michael; (1866-12-01/1866-12-15)
TIL LUDVIG DAAE (f. t. i Kjøbenhavn ). Tirsdag Form. (først i Decbr. 1866) . Siden jeg hører af Lundh, at Du venter Breve paa Din Fødselsdag, vil jeg skrive sammen nogle Linjer for at »opvarte« Dig. Man er sig selv nærmest, og derfor begynder jeg min

BREV TIL: Bruun, Christian Walter; FRA: Birkeland, Michael; (1867-07-27)
TIL OVERBIBLIOTHEKAR CHR. BRUUN . Chr.a , 27 Juli 1867 . Hr. Justitsraad! Det er mig en Fornøielse at kunne meddele Dem nogle Oplysninger angaaende Liers og Askers Sognekalds Besættelse, medens Rostgaard var Oversecretær i Cancelliet. Overbi

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Birkeland, Michael; (1867-10-11)
TIL A. F. KRIEGER . Chr.a 11 October 1867 . S. T. Hr. Etatsraad Krieger. Dels en længere Reise dels andre Omstændigheder have hidtil forhindret mig i at tænke paa det lille Bidrag til „Historisk Tidsskrift“, som jeg har lovet at sende,

BREV TIL: Bruun, Christian Walter; FRA: Birkeland, Michael; (1867-10-29)
TIL OVERBIBLIOTHEKAR CHR. BRUUN . Chr.a 29 October 1867 . Kjære Hr. Justitsraad! Efterat jeg havde besvaret Deres ærede Skrivelse angaaende de to norske Præster, der beskyldtes for at have faaet Embede ved at bestikke Rostgaard, er jeg senere bl

BREV TIL: Schiern, Frederik Eginhard Amadeus Høst; FRA: Birkeland, Michael; (1867-12-04)
TIL PROFESSOR FR. SCHIERN . [ Chr.a ] 4de Decbr. 1867 . Høitærede Hr. Professor! Det er mig en virkelig Trang at takke Dem for Deres sidste Bog, som De har været saa god at sende mig. Den lykkelige Gave man saa ofte har havt Anledning til at beundre i Deres Forfatter

BREV TIL: Nielsen, Yngvar; FRA: Birkeland, Michael; (1868-11-19/1868-12-12)
TIL (SENERE PROFESSOR) Y. NIELSEN . Oslo den 19de Novbr. 1868 . Der er, om jeg ikke husker feil, to Breve fra Dem, som jeg hverken har takket for eller svaret paa. Jeg er i Grunden en daarlig Brevskriver, det er Sagen, og det er kun ganske enkel

BREV TIL: Daae, Ludvig; FRA: Birkeland, Michael; (1869-02-09)
TIL LUDVIG DAAE . 9de Februar 1869 . Kjære Ven! Din Opmærksomhed mod mig ved at tilskrive mig om de Christieske Sager, Du har fundet i Bergen, har Krav baade paa min Tak og paa et hurtigt Svar. Jeg fik Dit Brev for et Par Timer siden, og er allerede ifærd med a

BREV TIL: Bruun, Christian Walter; FRA: Birkeland, Michael; (1869-02-13)
TIL OVERBIBLIOTHEKAR CHR. BRUUN . Chr.a , 13 Febr. 1869 . Bedste Hr. Bruun! Mange Tak for Deres Opmærksomhed og Velvillie. Broder Russes Historie havde jeg ikke seet før, og skjønt det ikke hører til mine Forpligtelser at kjende til Saadant, har det d

BREV TIL: Bruun, Christian Walter; FRA: Birkeland, Michael; (1869-06-15)
TIL OVERBIBLIOTHEKAR CHR. BRUUN . 15 Juni 1869 , Kl. 2,15. Kjære Bruun! Det Ørnske Spørgsmaal er ikke saa let; dog har jeg nu klaret det: Knut Ramshart Ørn, Ridder af Vasa Ordenen, fik under 19de Juni 1841 Afsked fra Rector-Embedet i Skien med 6331/3 S

BREV TIL: Platou, Carl Nicolai Stoud; FRA: Birkeland, Michael; (1869-08-19)
TIL BORGERMESTER PLATOU , BERGEN. Chr.a 19de August 1869 . Høitærede Hr. Borgermester, Dersom jeg ikke er feil underrettet, have nogle af mine Venner under Deres Ophold her i Byen talt med Dem om Erhvervelsen af P. Botten-Hansens Bibli

BREV TIL: Thrap, Daniel Smith; FRA: Birkeland, Michael; (1869-08-20)
TIL (SENERE SOGNEPRÆST) D. THRAP . Chr.a 20 Aug. 1869 . Kjære Ven! Jeg mærkede mig et Ord, som Du lod falde, da Du var her, at Du ikke betragtede Dig som fremmed for de Subscriptionsglæder, der tilflyde os i Hovedstaden. Jeg vil derfor anbefale

BREV TIL: Bruun, Christian Walter; FRA: Birkeland, Michael; (1869-08-21)
TIL OVERBIBLIOTHEKAR CHR. BRUUN . Chr.a 21 Aug. 1869 . Kjære Hr. Bruun. Til Besvarelse af Deres Brev, som jeg modtog igaar, sender jeg hermed Afskriften af det omspurgte Dokument. Jeg har afskrevet det bogstavret, mod Sædvane. Det er i

BREV TIL: Platou, Carl Nicolai Stoud; FRA: Birkeland, Michael; (1869-10-05)
TIL BORGERMESTER PLATOU . Chr.a 5te October 1869 . Hr. Borgermester Platou. Jeg takker Dem meget for Deres ærede Skrivelse af 28de f. M., som jeg modtog igaar. Det glæder mig særdeles af Deres Mund at høre bekræftet, hvad jeg formodede

BREV TIL: Thrap, Daniel Smith; FRA: Birkeland, Michael; (1869-10-08)
TIL DANIEL THRAP . Chr.a 8de Octbr. 1869 . Kjære Ven! Ludvig Daae har bedet mig om at besvare den Forespørgsel, han har faaet fra Dig angaaende P. Botten-Hansens Bibliothek. Jeg husker ikke Andet af, hvad han læste op for mig — naar undtages de

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Birkeland, Michael; (1869-10-16)
TIL A. F. KRIEGER . Chr.a 16 Octbr. 1869 . Høistærede Hr. Etatsraad! Brevet til Capt. Sørensen er besørget. Hr. S. sluttede igaar sine Efterforskninger her i Rigsarkivet, for at fortsætte paa andre Kanter. Han tænker, naar han er færdig med sine

BREV TIL: Bruun, Christian Walter; FRA: Birkeland, Michael; (1870-01-07)
TIL OVERBIBLIOTHEKAR CHR. BRUUN . 7 de Jan. 1870 . Ærede Ven! Ifølge de Optegnelser, jeg har fra det store kongl. Bibl., findes der i sammes „Gl. Manuscript. Saml.“ under No. 1166 fol. Afskrift af en Commissions-Indstilling fra 1670 ang. Norges Administration.

BREV TIL: Geelmuyden, Ivar Christian Sommerschild; FRA: Birkeland, Michael; (1870-02-15)
TIL RECTOR I. GEELMUYDEN , BERGEN. Chr.a 15 Febr. 1870 . Herr Rector Geelmuyden, Endelig er jeg, som De vil see af indlagte Brev til den Committee, hvis Formand De er, færdig med et Arbeide, som har kostet mig mere Arbeide, end man let

BREV TIL: Bruun, Christian Walter; FRA: Birkeland, Michael; (1870-04-13)
TIL OVERBIBLIOTHEKAR CHR. BRUUN . Chr.a 13 April 1870 . Kjære Hr. Bruun! Min oprigtigste Tak for Deres venlige Løfte med Hensyn til Bogen om Rostgaard. Jeg kan altsaa overlade det Exemplar, jeg modtager som Medlem af Litteratursamfundet, til en

BREV TIL: Bruun, Christian Walter; FRA: Birkeland, Michael; (1870-05-19)
TIL OVERBIBLIOTHEKAR CHR. BRUUN . 19 Mai 1870 . Kjære Hr. Bruun. Igaar modtog jeg Deres venlige Brev med den tilhørende værdifulde Sendelse. Jeg vilde meget have angret paa mine uforsigtige Spørgsmaal, der have bragt Dem til i opoffrende Venskab at plyndre Deres

BREV TIL: Thrap, Daniel Smith; FRA: Birkeland, Michael; (1870-08-15)
TIL DANIEL THRAP . 15 August 1870 . Kjære Ven! Vi blive ældre. Vi mindes paa det Stærkeste herom ved Dødsfaldene rundt omkring os, blandt dem, der stode os nær og vare os kjære. Vi have begge lidt store og smertelige Tab. Livet har i den senere Tid tabt saa mege

BREV TIL: Thrap, Daniel Smith; FRA: Birkeland, Michael; (1870-10-12)
TIL DANIEL THRAP . 12 Oct. 1870 . Kjære Ven! Allerede i August Maaned skrev jeg et Brev til Dig for at udtrykke mine Ængstelser og Bekymringer i Anledning af den lange Tid, som forløb, uden at jeg hørte Noget om, hvorledes det gik med Kjøbet af Botten-Hansens Bi

BREV TIL: Bruun, Christian Walter; FRA: Birkeland, Michael; (1870-11-10)
TIL OVERBIBLIOTHEKAR CHR. BRUUN . 10de Novbr. 1870 . Kjære Bruun! Vil De ikke være saa god at sende til Vedkommende indlagte Bøger? Jeg indbilder mig, at en Del af Vedkommende saa godt som hver Dag ere at see paa det kongl. Bibliothek, saa at det ikke vil volde

BREV TIL: Bruun, Christian Walter; FRA: Birkeland, Michael; (1870-11-25)
TIL OVERBIBLIOTHEKAR CHR. BRUUN . Chr.a 25 Novbr. 1870 . Kjære Hr, Bruun! Her i Rigsarkivet findes saa godt som Intet, der vedkommer Marinen i ældre Tider, og temmelig Lidet om Armeen i Tiden fra 1660–1700. Hvad i Særdeleshed Marinen angaaer, da

BREV TIL: Thrap, Daniel Smith; FRA: Birkeland, Michael; (1870-11-28)
TIL DANIEL THRAP . Chr.a , 28de Novbr. 1870 . Kjære Ven! — — — Som et Bidrag til Dine rationalistiske Studier sender jeg Dig vedlagte Notitser, som jeg har taget ud af mine Samlinger. Mig forekommer denne Historie ganske mærkelig. Det er vistnok første Gang, a

BREV TIL: Thrap, Daniel Smith; FRA: Birkeland, Michael; (1870-12-27)
TIL DANIEL THRAP . 3 die Juledag 1870 . Kjære Ven! — — — Vogts Optegnelser ville vel hos Eder, som her, blive modtaget med Taknemmelighed og forbedre den hist. Forenings Actier. Vi haabe at fiske nye Abonnenter paa den Krog. L. Daae har faaet

BREV TIL: Bruun, Christian Walter; FRA: Birkeland, Michael; (1870-12-28)
TIL OVERBIBLIOTHEKAR CHR. BRUUN . Chr.a 28 Decbr. 1870 . Kjære Hr. Bruun! Hjertelig Taksigelse ikke blot fra mig, men ogsaa fra A. E. Eriksen for den tilsendte interessante Oplysning angaaende Peder Dass’s Digtervirksomhed, som hermed følger ti

BREV TIL: Daae, Ludvig; FRA: Birkeland, Michael; (1871-01-12)
TIL LUDVIG DAAE . Chr.a 12 Januar 1871 . Kjære Ven! I Anledning af Hr. Helstenii mig overleverede Skrivelse, som desværre nu maaskee i 2–3 Uger er bleven liggende hos mig, Følgende: Til vor Historie i 1824–28 har jeg overmaade Lidet op

BREV TIL: Bruun, Christian Walter; FRA: Birkeland, Michael; (1871-09-27)
TIL OVERBIBLIOTHEKAR CHR. BRUUN . Chr.a 27 Septbr. 1871 . Kjære Ven! Jeg tillader mig at bringe Dem en hjertelig Lykønskning i Anledning af, at De har tilendebragt det store Arbeide over Curt Adelaer. Jeg har netop idag seet det, men er endnu ik

BREV TIL: Bruun, Christian Walter; FRA: Birkeland, Michael; (1871-10-04)
TIL OVERBIBLIOTHEKAR CHR. BRUUN . Chr.a 4de October 1871 . Kjære Ven! Jeg er meget taknemmelig for den Velvillie, hvormed De har sendt mig de to Bøger fra det st kongl. Bibl., for hvilke indlagt følger skyldig Erkjendelse. Ligeledes takker jeg f

BREV TIL: Bruun, Christian Walter; FRA: Birkeland, Michael; (1871-10-12)
TIL OVERBIBLIOTHEKAR CHR. BRUUN . Chr.a 12te October 1871 . Kjære Ven! Om den Herredagsforhandling i 1613, hvorom Deres Fætter Provst Becker ønsker Oplysning, kan der neppe gives nogen tilfredsstillende Forklaring. Det er vel mere end tvivlsomt,

BREV TIL: Bruun, Christian Walter; FRA: Birkeland, Michael; (1871-11-06)
TIL OVERBIBLIOTHEKAR CHR. BRUUN . Chr.a 6 Novbr. 1871 . Kjære Bruun! Deres Begjæring om Oplysninger angaaende Rigsarkivet skal jeg øjeblikkelig søge at opfylde. Der tiltrænges ingen Betænkningstid; vi have Intet at lægge Skjul paa. At svare dire

BREV TIL: Lorange, Johan; FRA: Birkeland, Michael; (1872-04-04)
TIL CIVILINGENIEUR LORANOE . Chr.a 4 April 1872 . Hr. Civilingenieur Lorange. Det har overrasket mig af Deres Brev, som jeg modtog iforgaars, at erfare, paa hvilken Maade Ibsen har besvaret Deres Opfordring. Jeg erindrer vistnok ikke U

BREV TIL: Ibsen, Henrik; FRA: Birkeland, Michael; (1872-04-05)
TIL HENRIK IBSEN . Chr.a 5 April 1872 . Kjære Ven! Dit Brev — om man saa kan kalde det — til Bjørnson har jeg besørget afsendt til Bergen, saaledes som Du ønskede. Dersom Du havde været tilstede, vilde jeg ganske vist have gjort gjæld

BREV TIL: Birkeland, Birgitte Marie; FRA: Birkeland, Michael; (1873-05-06)
TIL HANS HUSTRU . Kjøbenhavn 6 Mai 1873 . Dette er det første Moment af virkelig Hygge, jeg har havt her i Kbh. endnu. Jeg har idag forladt Jernbanehotellet, hvor jeg boede paa et eller rettere to Tag-kammere, i Virkeligheden i 6te Etage, 81 Tri

BREV TIL: Birkeland, Birgitte Marie; FRA: Birkeland, Michael; (1873-05-09)
TIL HANS HUSTRU . Kjøbenhavn 9de Mai 1873 . Det er vel paa Tide, at jeg fortæller Dig Noget om Livet her i Pensionen. Kl. 772 bringes her ind til En en stor Kop Kaffe med nogle opskaarne Stykker Franskbrød (med Smør paa) og en Kage. Dermed vente

BREV TIL: Gulbranson, Carl August; FRA: Birkeland, Michael; (1873-07-03)
TIL CAND. JUR. CARL GULBRANSON . Kbh. , 3 Juli 1873 . Kjære Gulbranson! Den Sag, Du har forelagt mig, troer jeg nu at have overveiet grundig. Resultatet er følgende: Visselig bør Hensynet til et Par eller nogle Faae ikke være afgjørende ved Bestemmels

BREV TIL: Daae, Ludvig; FRA: Birkeland, Michael; (1873-07-08)
TIL LUDVIG DAAE . Kbh. 8de Juli 1873 . Kjære Ven! Længe, utilbørlig længe har Du ventet paa Brev fra mig. Jeg har ligesom manglet Kraft eller ligefrem Evne til yderligere Arbeide end jeg var saa omtrent nødt til. Min regelmæssige Arbeidstid er f

BREV TIL: Birkeland, Birgitte Marie; FRA: Birkeland, Michael; (1873-07-21)
TIL HANS HUSTRU . Kbh. 21 Juli 1873 . — — — Jeg skriver saa jeg er lei deraf. Ikke alene sidder jeg paa Arkiver og Bibliotheker fra Kl. 10 til 4½ (dog med et Mellemrum af omtr. ¾ Time Kl. 12, da jeg gaaer hjem); men jeg har ogsaa faaet udlaant M

BREV TIL: Gulbranson, Carl August; FRA: Birkeland, Michael; (1873-07-24)
TIL CAND. JUR. CARL GULBRANSON . Kbh., Nyhavn No. 47 , d. 24 Juli 1873 . Da jeg sidst skrev til Dig, kjære Gulbranson, for at svare paa Din venlige Henvendelse med Hensyn til Tiden for vort Studenter-Jubilæum, havde jeg den Tanke, at jeg, naar man valgte Tiden

BREV TIL: Thrap, Daniel Smith; FRA: Birkeland, Michael; (1875-03-01)
TIL DANIEL THRAP . Chr.a 1 Marts 1875 . Kjære Ven! Dit Brev skal ikke et Øieblik ligge ubesvaret. Skjønt jeg, som Du vil see af hvad jeg siden skal oplyse, staaer aldeles udenfor den hele Affære, har jeg dog gjort mig mine Tanker derom. Da jeg s

BREV TIL: Wegener, Caspar Frederik; FRA: Birkeland, Michael; (1877-06-07)
TIL CONFERENTSRAAD C. F. WEGENER . Christiania 7 Juni 1877 . Idet jeg nu sender Dem, høitærede Ven og Velynder, endel Exemplarer til Disposition af et efter offentlig Foranstaltning paa det (for Kortheds Skyld) saakaldte Kilde- skriftfonds Bekos

BREV TIL: Løvenskiold, Otto Joachim; FRA: Birkeland, Michael; (1879-01-13)
TIL HØJESTERETSASSESSOR OTTO LØVENSKIOLD . Chr.a. , 13 Januar 1879 . Høitærede Hr. Assessor! Efter Deres Ønske har jeg strax skrevet til „Aftenbladet“s Redaction og tilbagekaldt den Opsats, som jeg igaar efter Deres Anmodning indsendte. Unde

BREV TIL: Løvenskiold, Otto Joachim; FRA: Birkeland, Michael; (1879-01-20)
TIL HØIESTERETSASSESSOR OTTO LØVENSKIQLD . Chr.a 20. 1. 1879 . Høitærede Hr. Assessor! Ved moden Overveielse er jeg kommen til følgende Resultater: 1, at jeg ikke bør sende Aftenbladet Deres Opsats til Trykning; 2,

BREV TIL: Løvenskiold, Otto Joachim; FRA: Birkeland, Michael; (1879-01-23)
TIL HØIESTERETSASSESSOR OTTO LØVENSKIOLD . [ 23 Januar 1879 ]. Høitærede Hr. Assessor! Naar jeg har raadet Dem til at være varsom „i en Tid som denne“, saa er det af almindelige Grunde, ikke fordi jeg har noget Specielt at meddele. De kjender vort politiske Liv meget

BREV TIL: Bachke, Ole Andreas; FRA: Birkeland, Michael; (1879-07-02)
TIL ASSESSOR O. A. BACHKE . St. Olafs Bad , Modum 2. 7. 1879 . Kjære Ven! Da Du, den travlt Optagne, har fundet Tid til at skrive mig til, kan jeg, den i dorsk Lediggang Sumlende, ikke længer drøie med at lade høre fra mig. — Siden i Søndags mærker je

BREV TIL: Bricka, Carl Frederik; FRA: Birkeland, Michael; (1879-11-01)
TIL (SENERE RIGSARKIVAR) C. F. BRICKA . Chr.a 1 Novbr 1879 . Kjære Bricka, Det er med stor Skamfuldhed, jeg tager Pennen i Haanden for at besvare et Brev, som jeg kunde og burde have besvaret for tre Maaneder siden, og som jeg ikke engang kan be

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Birkeland, Michael; (1879-11-12)
TIL A. F. KRIEGER . Chr.a 12 Novbr. 1879 . Høistærede Hr. Assessor! Det er mig en Fornøielse at kunne meddele, at den Sag, som De omhandler i Deres ærede Brev af 9de d. M., er i bedste Gang. Den norske Regjering er færdig med sin Indst

BREV TIL: Dølen, ; FRA: Birkeland, Michael; (1869)
BREV TIL OPTAGELSE I „DØLEN“. (En litterær Spøg af M. Birkeland). Daae, Ludvig. Om Spor af Trældom hos den norske Almue i nyere Tid. (Særskilt Aftryk af Videnskabernes Selskabs Skrifter). Christiania 1869 . 67 S. 8. Vi skulde ikke have nævnt denne ubetydelige

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene