Danmarks Breve

BREV TIL: Anne Birkeland FRA: Michael Birkeland (1851-04-02)

TIL FORÆLDRENE.
Eidsvold, 2 den April 1851.

Kjære Forældre!

Med særdeles Glæde modtog jeg dit Brev, kjære Fader, af 15de f. M. Det er ingenlunde nogen let Sag blandt mange s. 61 distraherende Forretninger, megen Travelhed af alle Arter, Besøg af mange Fremmede at finde — jeg vil ikke sige Tid, men Aandsrolighed til at skrive et Brev hjemover. Jeg er i et Huus, hvor der aldrig kan siges at være roligt; den Ene kommer, og den Anden gaaer, saaledes at man er i uafbrudt Bevægelse, og naar Aftenen kommer, ikke veed, hvad man egentlig har taget sig for den hele lange Dag. Saaledes gaaer det til, at om man end vaagner om Morgenen med det Forsæt at skrive et Brev, saa kan der i Dagens Løb indtræffe saa Meget, at man glemmer det ganske og aldeles.

Her leve vi fuldt op i Politik. Nys var det Jernbanen, dette Livsspørgsmaal paa denne Kant af Landet, som opslugte alle andre Interesser. Glæden var ogsaa saa meget større her som i Kristiania, da Contracten med Engelskmændene blev antagen mod al Forventning; thi derved har man Garanti for Banens Fuldførelse og haaber i Forbindelsen med Englænderne at see et vældigt Fremstød paa den industrielle Bane. Knudsen har subskriberet 2000 Sp. til den, da den for ham er af særdeles Interesse. Om tre Aar vil man altsaa kunne reise herfra til Chr.ania (5½ Mil) paa høist 2 —to— Timer, og ved Hjælp af den electriske Telegraf vil man kunne passiare fra Banens begge Endepunkter med hinanden som om man sad ved hinandens Side. Thi Communicationer foregaae ved den electriske Telegraf i en Tid, som vi ikke kunne maale. I Amerika har man brugt den for at underrette Søfolk, som ere i Begreb med at løbe ud fra en Havn, om at en Storm er i Anmarsch. Arbeiderne ville snart paabegyndes, haaber man, men endnu ere ingen Forberedelser trufne. Den høieste Arbeidsstyrke, som vil blive samlet paa Linien, anslaaer man til 7000 Mand, og det er da heller ikke lidet, skulde man troe.

D. 15de April 1851.

Endeligen kan jeg da atter tage fat paa mit ufuldendte Brev, endskjønt jeg mangler den Ro, som skal til for at kunne skrive ordentlig.

s. 62 Her har nylig været et Jordskjælv, som rigtignok varede ganske kort, neppe mere end nogle Sekunder, men som ogsaa er fornummet paa flere Stedcr her paa Østlandet, ligetil Langesund; men forresten har det ikke gjort noget fra eller til.

Om Jernbanesagen hører man ikke noget videre. Et Par Ingenieurer ere ankomne fra England til Christiania, og skulle nok nu til at opstikke Linien.

Jeg er ikke oplagt til at skrive. — Dette faaer da være nok.

Eders hengivne Søn

M. Birkeland.