Danmarks Breve

BREV TIL: Anne Birkeland FRA: Michael Birkeland (1851-07-01)

TIL FORÆLDRENE.
Eidsvoldverk, 1ste Juli 1851.

Kjære Forældre!

Det er nu engang saadan, at det strider aldeles mod min Natur at beflitte sig paa at skrive Breve, som er det kjedsommeligste jeg veed, og Ingen [kan] forandre eller omskabe sin Natur. Lidet eller Intet har jeg at skrive om, og Skolelivet trætter og udmatter saaledes, at jeg snart sagt næsten ikke har Lyst til Noget.

Hvad der oplivede mig noget, var en Tur til Byen i Pintseferierne, da de svenske og danske Studenter besøgte Christiania. Det var en morsom Tid. Jeg var med i alle Festlighederne. Paa Ladegaardsøen bleve vi allesammen (over 1000 Mennesker, unge og gamle) tracterede prægtig af Kongen. General Wedel fungerede som Vært paa hans Vegne. Vinen flød i Strømme. I Frimurerlogen og paa Klingenberg (her var over 3000 Mennesker, deriblandt Damer) var jeg ogsaa. Fremdeles gjorde jeg ogsaa en Tur til Krokkleven og saa den prægtige Udsigt over Ringeriget; men jeg kunde ikke være med til selve Ringerige, da blot 600 skulde have Adgang til den prægtige Fest, som Ringerikingerne gave for Studenterne. Gamle Grundtvig, som var specielt indbuden hertil Chr.ania af Studenterne, vakte især Opmærksomhed og Begeistring; man kunde aldrig blive træt af at høre paa s. 63 hans livlige og muntre Tale. Festlighederne varede ikke fuldt en Uge, og vare rene Glædens Dage for hele Byen, hvis Borgere havde taget de fleste af de danske og svenske Studenter til sig i Logis. Om egentlig Skandinavisme var næsten slet ikke Tale, ialfald ikke fra norsk og svensk Side.

D. 10de Juli 1851.

I disse Dage — i Mandags — skal Thrane og Abildgaard (Høvdingerne for Arbeiderkommercen) være blevne arresterede i Christiania. Der skal have været stor Opstuds og Folkestimmel i den Anledning paa Gaderne; man tænkte paa at befrie Th. og Abildg. med Magt, men formodentlig blev det bare Snak og intet Videre, som sædvanligt. I Pintsetiden var der et stort Møde i Chr.ania af Deputerede fra Arbeiderforeningerne; Mødet holdtes for lukkede Døre, og intet offentligt Referat af Forhandlingerne har været at see. Man satte sig i Forbindelse med Storthingets Committee for Arbeiderpetitionens Gjennemgaaelse og indgav en noget truende Adresse til Storthinget om at tage deres Fordringer under Overveielse og opfylde deres Ønsker; i modsat Tilfælde var der Udsigt til Oprør. Storthinget lod sig imidlertid ikke imponere heraf, men besluttede dens Henlæggelse mod 36 Stem., der stemte for at den skulde sendes til en Committee. Efter den Skrivelse, som fra Justitsdep. og Amtmanden er kommen til Sorenskriveren her, har der paa Kongsberg været optaget Forhør over Kgb.s Arbeiderforenings Deputerede ved Arbeidermødet i Chr.ania i Pintsen, hvorved man har faaet nogen Oplysning om, at der ved Mødet blev discuteret om det Spørgsmaal, hvorvidt man burde gjøre Oprør eller ei, hvis Storthinget ikke gjorde, som de Godtfolk vilde. Nogle havde været for, Andre mod Revolution. Der skal nu holdes Forhør over alle de Deputerede for at erholde nærmere Underretning; Alt tyder hen paa, at man nu vil optræde med Kraft. De Aviser, som ere komne hertil, have Intet indeholdt derom; men imorgen faaer vi vel nærmere Underretning med Posten, haaber jeg.

s. 64 Imorgen begynder mine Ferier paa Skolen; men de vare vel ikke længe, da to af mine Elever i August skulle ind paa Nissens Institut i Chr.ania.

Imidlertid ønske Knudsens at beholde mig som Lærer for de Andre ialfald for næste Halvaar. Men fra næste Aar af tænker jeg paa at komme til Chr.ania.

Min Hilsen til Alle, som bryde sig Noget om at høre fra mig. Først og fremst Morbr. Tønnes; thi ham har jeg mest at takke for. At I alle maa leve vel — som jeg — ønsker

Eders hengivne, men lidet skrivelystne

M. Birkeland.