Danmarks Breve

BREV TIL: Anne Birkeland FRA: Michael Birkeland (1854-05-26)

TIL FORÆLDRENE.
Christiania d. 26de Mai 1854.

Kjære Forældre!

Langvarig Sygelighed og .... har bevirket, at jeg ikke i saa lang Tid har skrevet Eder til. Dette Livs Pinagtighed fortærer mig næsten; jeg kan ikke bekvemme mig til at gjøre mere end hvad der nødvendig paaligger mig. Træthed og Mismod gjør, at jeg heller ikke nu, da jeg har sat mig fore at skrive Eder til, veed hvad jeg egentlig skal skrive om.

Siden Aarets Begyndelse har jeg været beskjæftiget med at skrive af paa Rigsarchivet af en Protokol fra Aaret 1572. Det er et trættende Arbeide i Længden, og giver Anledning til adskillig Hovedpine. — Et Par historiske Smaating har Boghandlere narret mig til at gjøre færdig, og de ere siden blevne trykte. — For Øieblikket er jeg Formand i Studentersamfundet, og det giver mig ogsaa Noget at bestille.

s. 70 Mit juridiske Studium har det iaar gaaet kleint med, som I let kan slutte.

Med Hensyn til hvad Du skriver, kjære Fader, i Dit sidste Brev, da var det min Tanke dengang jeg skrev om et Sparebankslaan, at jeg blot ønskede at faae Cautionister der henne i Ekersund. Wemmestad har fuldkommen rigtig opfattet min Mening. Men jeg føler mig nu aldeles uoplagt til at tænke noget videre paa denne Ting; naar jeg i Sommer har gjort en Fodtur, som jeg haaber skal oplive mig, skal jeg vel igjen optage denne Tanke.