Danmarks Breve

BREV TIL: Anne Birkeland FRA: Michael Birkeland (1855-12-15)

TIL FORÆLDRENE.
Christiania, d. 15de Dec. 1855.

Kjære Forældre!

Det er med Glæde, at jeg sætter mig ned for at meddele Eder — hvad I maaskee af Aviserne have erfaret —, at jeg iforgaars blev færdig med min Examen med Characteren Laudabilis. Men hvad der er endnu meget vigtigere end denne Character, som saa Mange have faaet før mig og som saa Mange ville erholde efter mig, er, at jeg ved Censuren over de skriftlige Besvarelser fik (rent) Laudabilis. Man giver nemlig dem, der i det Skriftlige have staaet sig saaledes, at de i det Mundtlige kunne vente Laud., følgende Characterer: 1) Laudabilis, 2) Staaer til Laud., 3) Kan faae Laud., 4) Kan vel faae Laud. Af de 27, som dennegang vare oppe til Examen, var jeg den Eneste, som fik den første af disse Characterer. Een fik den tredie, og fire fik den fjerde. De Øvrige stode under Laud.

Det er overhovedet ikke Noget, som just indtræffer hvert Aar, at Nogen erholder rent Laud. i det Skriftlige.

I det Mundtlige svarede jeg kun daarligt; men det s. 71 gjorde ikke Noget med Hensyn til Characteren; jeg var sikker nok paa mit Laud.

I vil saaledes see, at jeg har Grund til at være tilfreds med min Examen, og jeg haaber, at det vil glæde Eder ligesaa meget som mig at vide mig fri for en saa tung Byrde.

Forresten er ingen Forandring indtraadt med mig; jeg er kun bleven Cand. jur. Jeg befinder mig forresten ikke vel; de sidste anstrengende Dage have efterladt mig slap og kraftesløs; Julen agter jeg at tilbringe paa mit vante Sted, i Eidsvold.

Med hengiven Hilsen til Eder Alle, Slægt og Venner, forbliver jeg

Eders hengivne Søn

M. Birkeland.

P. S. Professorernes Dom om mig er denne: Det var ikke paa Grund af Kundskabernes Masse — thi de kunde tydelig see, at der var Huller i min Viden —, men paa Grund af den særdeles Skarphed, jeg lagde for Dagen i Opfattelse og Fremstilling, at jeg erholdt rent Laud.