Danmarks Breve

BREV TIL: Hakon Christensen FRA: Michael Birkeland (1848-10-06)

TIL THORVALD OG HAKON CHRISTENSEN.
Christiania d. 6te Oktober 48.

Min kjære Thorvald!

Indlagt har jeg rablet op en heel mængde (du seer, jeg har skiftet orthografi) om studentersamfundet o. desl., ting, som jeg har megen interesse for, hvorved jeg lettelig forledes til at tiltroe andre tålmodighed til at læse mine expectorationer. Min snakkesalighed har reent løbet løbsk, og derfor har jeg ikke kunnet besvare dine mange spørgsmål, hvis behandling jeg dog troer kan tåle nogen udsættelse, endogså det vigtige samvittighedsspørgsmål, du forelægger mig. Med hensyn til dette vil jeg bemærke, at jeg anseer sagen for meget tvivlsom. — Dog vil jeg med hensyn til en af dine bemærkninger anmærke, at det var meget fåe, såvidt jeg veed, af dem, som nu sidst vare oppe til Ex. art, som havde læst 2 evangelier. Tvertimod havde mange privatdimitterede kun læst eet; Hille havde blot læst et af Pauli mindste breve (til Gaiaterne, troer jeg) og fik sig derfor 1. Du kan gjerne sige Smith, at jeg har sagt det. Derimod spurgte Kaurin meget i kirkehistorie, og examinerede mig om kvækerne, uagtet jeg sagde, at jeg ikke havde læst kirkehist.; han spurgte om jeg ikke havde bekjendtskab til dem fra den kant, hvorfra jeg er. Det er en capital dumhed at læse begge dele af Hjorths læsebog.

I disse dage er her udkommet en broschure, der vistnok s. 24 åbner rækken paa angrebene paa storthingsmændene. En malkontent har i „Stillinger og Forholde“ critiseret alt. Ueland, Dahl, Borchsenius, Birch-Reichenw., Lerche, Sørensen m. fl. have fået dygtige børst; men ingen er dog bleven værre tilrakket end byfoged Christensen, alt efter den politiske bagtalelseskunsts bedste regler. Stabell er den eneste, som vinder nåde for den strenge herres øine; han roser hans „aabenhed, retfærdighed og politiske mod“!!! Forfatt. synes at have skrevet hele sin bog blot for at kunne udøse sin „malkontente“ galde mod nogle enkelte. Den yttring af Cappelen, som du refererer, er, hvis den er sand, meget mærkelig og characteristisk; den er næsten utrolig!

Idet jeg takker dig for det interessante brev og dets skolekrøniker, og gratulerer dig og Hakon til confirmationen,

forbliver jeg altid din

M. B.

Du seer, at jeg først nylig har adopteret den nye retskrivning; jeg kan ikke gjennemføre den consequent — o vane! o vane!

Endnu nogle ord til dig, min gode Hakon!

Først og fremst må jeg takke dig for dit kjærkomne brev. Jeg har været hos Holth; efter flere frugtesløse besøg, da jeg ikke traf ham hjemme, fandt jeg ham endelig. Han havde just sendt tøiet afsted med en skipper B. Eriksen — troer jeg, han hedte —, som var den første leilighed, som gik herfra til Stavanger. Han skulde vistnok for længe siden have skrevet byfogden til, hvis han ikke hvert øieblik havde ventet, at skipperen, som nok i længere tid har ligget seilfærdig, snart skulde komme afsted. Han bad mig hilse dine forældre.

Din anmodning med hensyn til oversættelserne skal jeg søge at opfylde. Her ligger just en skipper Christiansen, s. 25 som jeg troer vil til Stavanger; med ham skal jeg see at sende hvad nyttigt og godt jeg maatte have. Du har vel faaet tilbage Herrn. Gjørs sager — haaber jeg.

Idet jeg ønsker dig Iudex Slemmedegns gunst og nåde — jeg troer, du kan tiltrænge og ønske den — og gratulerer dig til overstået confirmation, samt beder dig frembære min aller-ærbødigste hilsen for dine forældre — så, ja så

ganske din

M. Birkeland.

Eder begge!

Sandberg er nylig — d. e. i forrige Uge — kommen tilbage efter en henimod 6 ugers visitatsreise til Fredriksstad og omliggende land.

Den forb — mathematik sætter mig bestandig gråe hår i hovedet. Af Holmboes examinatorier kan ingen lære noget. Det var godt, om I læste noget stereometri og trigonometri der i Stavanger.

Jeg må see til at fåe mig nogen privat veiledning i denne såkaldte videnskab. Fysik og astronomi ere ganske forpestede af den mathematiske surdeig, ganske opfyldte af den mathem. stank, der skræmmer enhver; jeg flyer som en kryster, såsnart jeg mærker den. Jeg er nu ganske træt af at skrive.

Altså intet videre fra dette hellige sted.

Nu er touren til Jer.