Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Marie Birkeland FRA: Michael Birkeland (1860-03-01/1860-03-19)

TIL HANS FORLOVEDE.
(Mars 1860).

— — —

Stabell blev gift for et Par Dage siden og reiste et Par Timer efter Vielsen til Eidsvold med Jernbanen. Det var underligt, hvis det var sandt, at han i tre Dage .skulde opholde sig deroppe paa Jernbanehotellet. Professor O. J. Broch sagde til Stabell i Anledning af hans Forlovelse: Det er den mærkeligste Begivenhed, som er skeet i Byen, siden Ole Høiland rømte.

Da Stabeils Giftermaal, som i nogle Dage var den før- s. 85 ste Nyhed, havde tabt sin Interesse, kom der en anden Nyhed, som vakte almindelig Opmærksomhed, nemlig Chr. Tønsbergs Udnævnelse til Doctor philosophiae ved Universitetet i Gieszen. Tønsberg benegtede aldeles Factum og krævede endog Apotheker Thaulow til Regnskab, fordi han havde sat Historien ud. Thaulow paastod imidlertid, at det var sandt, og ved nærmere Undersøgelse befandtes det, at Tønsberg havde sendt sine Forlagsartikler til Universitetet i Gieszen; i Tydskland er det ikke saa aldeles uhørt, at man gjør en Boghandler, som paa en saadan Maade har vist Opmærksomhed, til Doctor i Philosophi. Tønsberg fandt tilsidst Tingen ganske rimelig, og nu venter han med hver Post at faae sit Doctordiplom.

Jeg har i den sidste Tid havt fore i Dept. en Sag, som staaer i Berørelse med dit Opholdssted og derfor ogsaa i denne Henseende har havt nogen Interesse for mig. Almuen i Annexsognet Føiling har gjort sig ganske obstanasig mod den snille Pastor Balchen og vil hverken lyde ham eller det øvrige Cleresi; de negte at vedligeholde sin Kirke, og det gjælder at tvinge dem dertil. Apropos, kan du sige mig, om Føiling Capel endnu er en Stavekirke, som den var i Begyndelsen af forrige Aarhundrede?

Endnu er desværre ikke hele den bedrøvelige Svenskekrig færdig. Den skaffer mig saameget at bestille, at jeg inderlig ønsker den en snarlig Ende.