Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Marie Birkeland FRA: Michael Birkeland (1860-03-19)

TIL HANS FORLOVEDE.
19de Maris 1860.

— — —

Igaar og idag har Byen været i ikke ringe Bevægelse i Anledning af det overmaade uheldige Udfald, som vor Sag har faaet i de svenske Stænder. Det bliver vel imidlertid temmelig roligt i Aviserne, da der underhaanden skal s. 86 være udgaaet Opfordring fra høiere Steder til Aviserne om, at de skulle vise Moderation. Man venter endnu og det snart at see Statholderpostens Ophævelse sanctioneret.

Idag cirkulerer der Rygte om en Ildebrand i Throndhjem; men det skal ikke være sandt.

Veiret er usædvanligt smukt, rent sommerligt. Det er første Gang iaar. Men Statsraaden var vranten og gav mig en Stikpille, fordi jeg kom sent i Departementet. Jeg havde siddet med mine svenske Aviser.

laften tænker jeg at gaae til P. B. Hansen; det er hans sædvanlige Modtagelsesdag. laften kommer maaskee Bjørnson der; han gaaer nu med den Tanke at forlade det utaknemlige Fædreland og være borte i Udlandet i flere Aar. Havde han blot Penge. Han tilbød mig for et Par Dage siden at kjøbe hans Møbler. Han er nu meget spagfærdig af sig. Seer du nogensinde hans „glade Gut“?

A. V. Heiberg — om du kjender ham — skal i Paasketiden reise ned til Fredriksstad og gifte sig. Jeg skal imidlertid redigere Rigstidenden for ham.

Studenterne skulle give en Forestilling nu; men jeg kommer ikke til at see paa den; alle Billetter ere optagne.

Advokat A. V. Heiberg.