Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Marie Birkeland FRA: Michael Birkeland (1860-03-01/1860-05-31)

TIL HANS FORLOVEDE.
(Vaaren 1860).

— — —

Svenskekrigen og dens Ophidselser ere nu vel tilende for det Første, og jeg føler det som en stor Lettelse. Nu ville vi ialfald faae noget Pusterum, og jeg har med en vis Tilfredshed kraftigere taget fat i mine Sysler. Politiken ligger, Gud ske Lov, i Dødvandet, og det eneste Nyt, jeg har hørt idag, er, at den svenske Rigsdag vilde give en Fest for den norske Deputation, — og jeg var til Forargelse for de Folk, som fortalte det, fordi jeg forudsatte, at Deputationen ikke vilde afslaae en saadan Indbydelse.

Din Broder Ole klager over Overlæsselse; han har mange Manuductionspartier, og Indlæg - Skrivningen begynder nok, saavidt jeg skjønner og som rimeligt kan være, at trætte og kjede ham. Han søger nu en Referentpost ved Overretterne, som jeg antager, at han faaer, skjønt der vel ere adskillige formaaende Mænds Svigersønner, som søge Posten. Der skal nu ansættes en Lærer i Kirkeret ved Universitetet, og Fuldm. S. Broch i Marinedept. er den Eneste, som hidtil har meldt sig. Imidlertid skal der dog, efter hvad En har fortalt mig, have gaaet det Rygte i Byen, at der var Strid mellem det theologiske og det juridiske Fakultet, idet det første vilde have S. Broch og det sidste din Broder Ole paa denne Post. Havde det været sandt, at Prof. Schweigaard skulde blive Statsminister eller Statsraad, saa vilde din Broder snart have været Lector; om Fr. Brandt bliver der neppe Tale.

— — —