Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Marie Birkeland FRA: Michael Birkeland (1860-07-15/1860-07-31)

TIL HANS FORLOVEDE.
(Sidst i Juli 1860).

— — —

Jeg føler saa godt i disse Dage, at jeg lever — og i hele dette Aar har levet — i en provisorisk Tilstand. Jeg har opslidt mit Ungkarleliv, jeg har tabt mine Ungkarleinteresser, og dog holdes jeg fremdeles fanget i dette Liv, som forlængst er blevet mig ufordrageligt. Derfor kan Du troe, at jeg længes efter at see Dig, eller hvad der er det Samme, at vaagne op til et nyt og friskere Liv.

I forrige Uge var jeg paa Klingenberg og saa paa Be- s. 92 iderne, deriblandt Kätchen Renz. Jeg ledsagede ikke mindre end tre Damer: Fru Bachke, Jfr. Gea Olsen og Jfr. Spechmann. Jeg havde fulgt dem op til Slottet, hvor Intet var at faae at see paa Grund af Kongens forventede Ankomst, og da saaledes min Cavaljertjeneste her var mislykket, skaffede jeg mig Billetter til denne Forestilling, som virkelig var noget udmærket i sit Slags og desuden forherligedes ved den smukke Rømlings første Optræden, efterat hun et Par Timer i Forveien var bleven gift med sin Elskede. Damer, som visselig hørte til den fine Verden, kastede Blomster til hende; i den Grad var Publikum begeistret af den Romantik, der laa i hendes Flugt. Om Udlevering er der ikke længere Tale. Men Historien er vel ikke ganske til Ende; hendes Fader er nylig kommen til Byen; men hvad han fører i sit Skjold, veed man ikke. Din Broder kom til ogsaa at spille en Birolle i det Drama, idet Præsten Lichtlé, anmodet om at vie Parret, vilde have en kyndig Jurists Formening, om han kunde vie dem, forinden det civile Ægteskab var stiftet for Notarius publicus. Enden blev, at denne juridiske Embedsmand stiftede Ægteskabet, og derefter fulgte da formodentlig den katholske Vielse.

Imidlertid taler nu Ingen om den hele Historie. Kongen er kommen til Byen, og Folk har faaet andre Interesser.

Vor Bureauchef Lyng søger Thotens Foged Embede. Men foruden at han neppe faaer dette Embede, saa er det meget tvivlsomt, om det vilde gavne mig noget, da Stenersen er ældre end jeg og en meget habil Mand. Gid de begge maatte faae en hastig og god Befordring! Det er et christeligt og egoistisk Ønske.

Der er ikke et Øieblik at spilde for Posthuset, og jeg vil ogsaa tænke lidt paa Dit Brev idag, førend jeg skriver derom.