Danmarks Breve

BREV TIL: Gunnar Jakobsen Birkeland FRA: Michael Birkeland (1863-09-01/1863-11-30)

TIL FORÆLDRENE.
(Christiania, Høsten 1863).

— — —

Jeg vil haabe, at I have modtaget de Bøger, som i forrige Maaned sendtes med Dampskib til Ekersund. Jeg beder Eder modtage dem kjærlig som Erindringer om mig.

Foruden den Bekymring, som Sygelighed hjemme har voldt mig i den sidste Tid, har jeg ogsaa i min nye Stilling havt nogen Uleilighed, som dog snart nu vil være forbi. Det var for mig i økonomisk Henseende meget heldigt, at jeg blev Rigsarkivar; i den sidste Tid, da jeg kun havde min stakkels Fuldmægtiggage — jeg fandt mig foranlediget til at opsige min Post i Dagbladet, da det blev saa grovt mod Statsraad Riddervold —, blev jeg Fant. Nu har jeg det ganske lunt; Forretningerne falde i min Smag, og jeg er begyndt paa mine gamle fædrelandshistoriske Studier. Jeg har nærmest tænkt paa at skrive en Skildring af Norge i det syttende Aarhundrede, altsaa paa den ene Side Tiden nærmest før 1660, da det danske Adelsvælde stod paa sit Høieste og bragte den dansk-norske Stat til Afgrundens Rand, og Tiden nærmest efter 1660, da den souveræne Regjering ved mangehaande Foranstaltninger arbeidede paa Landets Reorganisation. Men Arbeidet vil vist kræve et Par Aar.

— — —

Eders hengivne

M. Birkeland.