Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Marie Birkeland FRA: Michael Birkeland (1864-06-16)

TIL HANS HUSTRU.
Kjøbenhavn, d. 16de Juni 1864.

De Dage, jeg har tilbragt her i Kjøbenhavn., have været rige paa Træthed, men ikke fuldt saa rige paa Glæde og Fornøielser, skjønt de kunne siges at være ganske interessante.

Men lad mig begynde med Reisen. Den begunstigedes af det skjønneste Veir, som man siger; det var saa stille og roligt paa Havet, som man vist sjelden nyder det; Ingen var søsyg. En udmærket Restauration; jeg forspiste mig til Middag; det var den eneste Ulempe. Mærkelig nok, sov jeg ganske brav den eneste Nat, jeg tilbragte paa Dampskibet. Der var kun Faae, jeg gjorde Bekjendtskab med paa Reisen; jeg talte adskilligt Politik med Consul Hepp. — —

Da jeg vel havde faaet min Person installeret, begav jeg mig paa egen Haand ud for at opsøge Tivoli. Jeg tilbragte Aftenen der, og var saa heldig at træffe en Civilingenieur Wessel, som jeg havde gjort Bekjendtskab med paa Reisen. Som Forlystelsessted er Tivoli i Sandhed storartet; s. 105 der kan ikke gjøres nogen Sammenligning med vore Smaating; men Beskrivelse deraf kan jeg kun levere mundtlig. —

Lørdag.

I Onsdags flyttede jeg ud fra Hotellet (d’Angleterre), hvor jeg fandt det kjedsommeligt. Jeg boer nu hos en Fru Daue, født Niedlich — man skulde aldrig troe, hun havde været „nydelig“, dersom hun ikke havde sat det paa en Plade over Døren. Jeg har to Værelser, som jeg betaler 15 Rd. for om Maaneden; her har jeg Frokost og Aftensmad, om jeg vil, for en billig Penge. Til Middag har jeg hidtil spist i Studenterforeningen, hvor hver Ret koster 14–18 s. dansk. —

Igaar var jeg paa Rosenborg Slot og besaa de store Samlinger af Kostbarheder, historiske Relikvier o. s. v. fra de oldenborgske Konger. Det vilde have moret Dig at see! Det maa vist være mange Millioners Værdi, som der opbevares. Ved et mærkeligt Held fik vi ogsaa see Kron-Regalierne, som ellers ikke vises frem uden Finants-Ministeren er tilstede. Nu traf det sig saa, at en Maler, som er beskjæftiget med et Portræt af Dronningen, som skal sendes til England, sad derinde, og saa slap vi derind. Det var Ædelstene, kan Du troe! Men naar jeg skal sige min oprigtige Mening, saa fandt jeg kun et Bevis paa den menneskelige Daarlighed i den høie Pris, man tillægger disse glindsende Stene.

Om Eftermiddagen var jeg i Selskab — Middag, indbuden til Kl. 4, men vi spiste vist ikke før Kl. 5 — hos Dr. Rosenberg, en bekjendt Forfatter og vist et meget snildt Menneske. — Min Ven Holst, der er Docent ved Universitetet, og Din Broders Ven Frederiksen have vist mig megen Velvillie. Den Første meldte mig ind i Athenæum, den Sidste i Studenterforeningen.

Forøvrigt har jeg ikke seet mig synderlig om i Kbhavn. Jeg har hidindtil mest ladet mig nøie med at gaae paa Gaderne og see paa Bygningerne udvendig. Dog har jeg været inde i Vor Frue Kirke og betragtet Thorvaldsens Apostle, der utvivlsomt ere Mesterverker.

s. 106 Sorenskriver Lie med Frue har jeg truffet hernede. Jeg var sammen med dem i Casino, hvor jeg igaar saa Pariserdrengen, efterat jeg havde været hos Rosenberg. Den gamle Sorenskriver er fremdeles lige livlig. Ogsaa Politifuldmægtig Gamborg har jeg truffet; hans Broder var reist, før jeg opdagede ham; vi boede et Par Dage i samme Hotel; men jeg vidste ikke af det, før jeg var flyttet derfra. Fru Thoresen skal boe her i Nærheden; jeg faaer maaskee hilse paa Fru Ibsen.