Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Marie Birkeland FRA: Michael Birkeland (1864-07-15)

TIL HANS HUSTRU.
Kbhavn. d. 15de Juli 1864.

— — —

Idag har jeg begyndt at arbeide i Indenrigsministeriets Arkiv; Arkivaren, Capt. Johan Grundtvig (Søn af den bekjendte), gift med en norsk Frøken Stenersen, har vist mig megen Velvillie. Jeg haaber der at kunne gjøre en liden Høst.

I Søndags var jeg ude paa Hummeltofte, hvor Hs. Excellence den forrige Conseilspræsident Biskop Monrad boer. Det var et meget smukt Sted; Omegnen var aldeles fortryllende. Det var Cand. Frederiksen, som jeg før har talt om er forlovet med en af Døttrene, som indførte mig, og jeg blev modtaget med særdeles Høflighed og Gjæstfrihed. Jeg s. 113 kom derhen Kl. henimod 2, maatte spise lidt Frokost, spiste Middag Kl. omtrent 6, som er den almindelige Spisetid, og siden lidt The til Aften, førend vi med Jernbanetrain fra Lyngby Kl. 9–10 begav os ind til Kjøbenhavn Sammen med mig derude var — han kom nogle Timer senere — den ikke ubekjendte Digter Richardt med sin Forlovede, Marie Hammerich, troer jeg, og et Par Studenter. Der var adskillig Fornemhed, mange Vidnesbyrd om Kunstsands, megen elskværdig Velvillighed og maaskee lidt Affectation i dette Hus. Fru Monrad er en meget veltalende Dame; hun gjorde en Hentydning til et Udtryk, som formodentlig Andre spøgende have brugt om hende, at hun var en »helstatlig« (— hel statelig —) Dame. Monrad talte til Høire og Venstre om alskens Emner, agtede nu rigtig at slaae sig paa roligt Arbeide og Studium, og lod sig i det Hele lidet anfegte af Verdens Gang. Han berettede selv ved Middagsbordet det Udfald, som Forhandlingerne i det engelske Parlament havde faaet; men han syntes at tage det meget roligt. Han gjør i at have meget stærke Nerver og en umaadelig Arbeidskraft. Medens han, i en for hans Fædreland meget skjæbnesvanger Tid, har været Conseilspræsident og ved Siden deraf Cultusminister, Finantsminister og Udenrigsminister, har han selv været sine Børns Lærer og derhos, da Forpagteren viste sig uefterrettelig, selv overtaget Driften af sin Gaard. Han er forsaavidt en Modsætning til Statsraad Riddervold, med hvem han forøvrigt har meget tilfælles. Det er et klogt, kraftigt Ansigt; han seer ud som et Menneske, som er bestemt til at herske over Andre. Han yttrede til Frederiksen, i mit Paahør, at han Intet havde imod det nye Ministerium; kun ønskede han, at Bluhme traadte ind — dette skede virkelig senere —; det lod til, at han troede, at det vilde ikke kunne gjøre nogen synderlig Skade. Monrad viste mig selv de smukkeste Udsigter i den store Have, ligesom hans Døttre havde vist os de mange fortrinlige Udsigter ved Furesøens

Birkelands Breve s. 114 Bredder; Farumsøen, som Du maaskee kjender af Navn, er lige i Nærheden, men vi saa den ikke.

Veien ud til Lyngby tager man paa Helsingøerbanen; det er et Par Mile fra Kjøbenhavn. Trainet var den Søndag, jeg reiste, aldeles fyldt, skjønt der gaaer Tog hveranden Time, troer jeg. En saadan Række af Vogne, udelukkende med Passagerer, som da vi reiste ind igjen om Aftenen, har jeg aldrig seet. Men det er ogsaa Veien ud til »Skoven«, hvor alle Kjøbenhavnere strømme ud; der faaer ogsaa jeg see til at komme engang til; det var kun et flygtigt Blik, jeg kastede paa Livet, da jeg for 3 Uger siden var derude med Frederiksen.

Igaar var jeg — sammen med Docent Holst — oppe paa Galleriet i Rigsraadets Landsthing. Det var første Gang, jeg havde Leilighed til at høre en Debat af større Interesse. Tscherning holdt en lang Tale. Det kan ikke negtes, han er en ganske aandrig Skvadronneur; man hører gjerne paa ham, ialfald en Stund. Han finder Fornøielse i alleslags Tankespil og Tanke-Experimenter, men ødelægger selv Virkningen ved at drive Tingen for vidt. Madvig og Krieger toge ham af Dage, men i al Korthed. Det var en ganske værdig Forhandling, skjønt Formanden kaldte Tscherning til Orden engang; men det gik af i al Gemytlighed. Paa Mandag skal der være Debat i Folkethinget; det vil vel blive meget interessant, da baade Hall og Monrad sidde der. Monrad skal — efter hvad Frederiksen fortalte mig — ville give en Udsigt over sit Ministerium.