Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Faye FRA: Michael Birkeland (1865-02-24)

TIL PROVST FAYE, SANDE.
Oslo, 24 Febr. 1865.

Hr. Provst Faye.

Hermed sender jeg den omtalte Notits om Daniel Jørgensøns antiqvariske Capaciteter, og har, som De seer, tilføiet en endnu ubetydeligere Notits om Præster i Vestre Moland. Maatte de være Dem til nogen Nytte og Fornøielse.

s. 115 Jeg har begyndt paa Noget, som jeg har Lyst til at kalde: »Norges Historie under Foreningen med Sverige. Et foreløbigt Udkast. I. 1814–24«. Naar jeg engang — det vil vare en god Stund — faaer færdig en Del af Arbeidet, vil jeg bede om Tilladelse til at sende Hr. Provsten det til Gjennemsyn i Manuskript. Jeg kommer til at arbeide saa smaat i denne Retning, medens jeg fortsætter de af H. Munk paabegyndte Storthings-Efterretn. 1814–21, som komme til at optage min meste Tid i dette og det følgende Aar. Imidlertid vil der dog i dette Aar blive udgivet et Hefte historiske Actstykker, hovedsagelig fra det 17de Aarhundrede.

Jeg ønsker Hr. Provsten en snarlig og kraftig Forbedring i Deres Helbredstilstand og fornyet Kraft til litterært Arbeide, og forbliver

med Høiagtelse
Deres ærbødigste

M. Birkeland.