Danmarks Breve

BREV TIL: Anne Birkeland FRA: Michael Birkeland (1865-05-10)

TIL FORÆLDRENE.
Chr.a. 10 Mai 1865.

— — — Hvorvidt jeg kan komme hjem iaar, kan jeg endnu ikke sige med Bestemthed. Det kommer for en væsentlig Del an paa, om jeg faaer Raad dertil; Kjøbenhavns-Reisen ifjor tog alvorlig paa Pungen, og iaar er der Smalhans. Det blev vel først ud paa Høsten; jeg kunde nok ogsaa have Lyst til at komme til Bergen under Fiske-Udstillingen; det er mig for mine historiske Syslers Skyld næsten en Nødvendighed engang at gjøre mig vel kjendt med denne By. Men under enhver Omstændighed kunde det være godt, om Du, kjære Fader — Moder nytter det vel ikke at tale om — kunde komme herind og see min Kone og mine Børn. Tænk derpaa! Men herom en anden Gang.

Storthingsvalget i Akershus Amt foregik idag. Valstad, Grimelund, Wedel og Sverdrup bleve valgte; Daa blev kun s. 116 forste Suppleant — saaledes tilsidesætter man en af Norges mest udmærkede Mænd! Jeg har stor Lyst til at gjøre et Forslag om directe Valg til Storthinget. Hvad mener Du? Skulde det være en Umulighed at dele Stavanger Amt i fire Districter, saaledes at hvert valgte sin Repræsentant, og de Stemmeberettigede kom sammen paa et bekvemt Sted og valgte selv, uden andres Mellemkomst, sin Storthingsmand? Hvad Du skriver om at komme paa Landet, kan det være tidsnok at snakke om, naar vi ere komne et Stykke ind i 1870-Tallet; men da blev det kun et lille Embede, der kunde blive Tale om; det vil blive vanskeligt for Departementsfolk at [opnaae] Ansættelse; der er nu gode Tider for Sagførerne med Hensyn til Embedsbefordringer. Forresten tænker jeg ikke det Allerringeste paa Sligt; jeg skal først skrive Norges Historie fra 1660 af udover, allerførst dog om Hannibal Sehested som Statholder i Norge 1642–51.

— — —