Danmarks Breve

BREV TIL: Anne Birkeland FRA: Michael Birkeland (1866-01-15)

TIL FORÆLDRENE.
Chr.a. 15 Januar 1866.

— — —

Dette Storthing har været lidet interessant. Det er ogsaa mærkværdigt, hvor Lidet man hidindtil har faaet gjort. Man begynder at mistvivle om at faae de aarlige Storthing drevet igjennem denne Gang. Regjeringens Forslag om Armeen skal nok slaaes ihjæl, uden at noget Andet skal sættes istedet. Udenfor Storthinget synes imidlertid Alle at være enige om, at det staaer forskrækkelig daarligt til med Armeen. — I Storthinget var nok de fleste Medlemmer lidet fornøiede med, at Repræsentationsspørgsmaalet gik igjennem i Sverige. De ere nemlig bange for, at deres Politik i de unionelle Forhold ikke længe kan holde Stand. De ville for enhver Pris undgaae en Udvikling af Unionen, saaledes at Unionen bliver fastere og inderligere, og det turde nok i Fremtiden blive vanskeligere at opretholde Sondringspolitiken end hidindtil. — Det lader s. 117 til, at Statsraad Wergeland snart kommer til at gaae af, og da antages Professor O. J. Broch at ville blive hans Eftermand, skjønt det er tvivlsomt, om de øvrige Statsraader gjerne ville have en saa kraftig Mand ind i Raadet.

Den 16de Decbr. havde jeg indbudt nogle Venner og Bekjendte til mig. Jeg bad ogsaa gamle Ueland komme og tage sin Søn med. Mellem os sagt, synes jeg, han er bleven betydelig forfængelig paa sine gamle Dage; han taler altfor gjerne om sig selv; men det forstaaer sig, det er vanskeligt for os Alle at undgaae denne Skrøbelighed.

— — —