Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Walter Bruun FRA: Michael Birkeland (1866-11-05)

TIL OVERBIBLIOTHEKAR CHR. BRUUN.
Chr.a, 5te Novbr. 1866.

Kjære Hr. Bruun.

For at imødekomme Deres Anmodning har jeg strax givet mig i Færd med at skrabe sammen Løst og Fast angaaende de to Mænd Deichman og Nobel, i den Tanke, at jeg kunde faae det sendt med den Pakke, som jeg formoder min gode Collega Hr. O. G. Lundh gjør istand til det st. kgl. Bibliothek.

Den urolige og vidtløftige Person Nobel fattede jeg strax, da jeg i 1852 blev ansat i Rigsarkivet, en besynderlig Interesse for. Jeg gav mig til at samle, hvad jeg kunde overkomme om ham, og hvad jeg sender Dem — uden at sondre det Vigtigere fra det Betydningsløse —, er mit Samleris Førstegrøde. Med Hensyn til Afbenyttelsen giver jeg Dem den fuldeste Frihed, og jo mere De kan bringe ud deraf, desto kjærere skal det være mig. Kun ønsker jeg at faae det tilbage efter Benyttelsen.

Om Biskop Deichman er det saagodtsom Intet, jeg har at sende, og om ham vil det ikke være saa let at give noget Tilfredsstillende her fra Arkivet. I Chr.a Bispearkiv mindes jeg ikke at have seet Noget af Betydning. I Cancelliets og Rentekammerets Arkiver, forsaavidt som de ere afgivne hertil, findes naturligvis hist og her Adskilligt; s. 122 men det vil jo i Regelen være af det officielle Slags, der ikke giver saa stort Udbytte. Denne Kilde er dog uden Tvivl lettest tilgjængelig i Kjøbenhavn, hvor man maa have Protocoller, der indeholde Cancelliets og Rentekammerets Forestillinger til Kongen, som vi heroppe kun have i de løse og ufuldstændige Concepter. RK.s Forestillinger veed jeg findes i Indenrigsministeriets Arkiv, Cancelliets formoder jeg er i Cultusministeriets Arkiv.

Om Matriculeringsverket under Fredr. IV have vi en hel Del Actstykker. Det Meste antager jeg vilde være uden Interesse for Dem. Det er vanskeligt nok for en Nordmand at trænge ind i vort ældre Matriculvæsens Hemmeligheder; for en Dansk vilde intet Resultat kunne ventes, som svarede til Arbeidet. Jeg formoder ogsaa, at det kun er det almenhistoriske ved Sagen, som interesserer Dem. Heri kunde uden Tvivl Adskilligt skaffes tilveie herfra; men for ikke at drukne i Massen tiltrængte man en Opgivelse angaaende, hvilke Partier af den vidtløftige og langvarige Sag De helst ønskede oplyste. Ogsaa om Præstegaardenes paatænkte Salg maa vi vel have Noget; jeg skal have det i Erindring.

Det skal være mig en Fornøielse, om jeg fremdeles kan være Dem til nogen Tjeneste i denne Sag; det litterære Arbeide, som De har under Arbeide, interesserer mig meget.

Venligst

M. Birkeland.

P. S.

Jeg vedlægger et Holbergianum, som altid kan have en Smule Interesse, dersom det ikke er kjendt før, hvilket jeg ikke har gjort mig den Umage at undersøge.

Saa Skam, havde jeg ikke nær glemt at bede Dem hilse min Ven Daae, som jeg frygter for huserer saaledes i de kjøbenhavnske Samlinger, at Intet bliver tilovers for andre Nordmænd.

Chr.a 22de Mai 1867.

Idet jeg nu først gjør Alvor af Afsendelsen, bedste Hr. Justitsraad, føler jeg mig meget ulykkelig over den For- s. 123 sømmelighed, jeg har lagt for Dagen i dette Stykke. Mangel paa Leilighed, Glemsomhed, Sygelighed ere Altsammen Undskyldninger, hvis Utilstrækkelighed Ingen bedre kan føle end jeg selv. Maatte det nu blot ikke komme for sent.

Deres

M. B.

Med Afsendelsen har jeg nu ordnet det saaledes, at Papirerne i næste Uge sendes uforseglede gjennem Boghandler J. Dybwad hersteds til Boghandler Thaarup i Kjøbenhavn. Jeg vilde gjerne bede Dem høre efter, om de ere fremkomne; jeg saa nødig, at de kom bort.