Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Michael Birkeland (1867-10-11)

TIL A. F. KRIEGER.
Chr.a 11 October 1867.

S. T. Hr. Etatsraad Krieger.

Dels en længere Reise dels andre Omstændigheder have hidtil forhindret mig i at tænke paa det lille Bidrag til „Historisk Tidsskrift“, som jeg har lovet at sende, om De skulde finde det passende til Optagelse. Det er, som De nok erindrer, en samtidig Beretning af Lieutenant C. F. Beck angaaende Caroline Mathildes Arrestation d. 17. Jan. 1772,. der trykt neppe vil udgjøre et Ark. Jeg er fremdeles saaledes-optaget af forskjellige Sysler, at jeg ikke tør love at sende det førend om en 14 Dages Tid. Vi ere i denne Tid blandt s. 131 Andet stærkt optagne af Prof. R. Nielsens Forelæsninger, som for Folk, der boe et Stykke udenfor Byen, saaledes som Tilfældet er med mig, næsten sluge fire Eftermiddage om Ugen. I Mands Minde har ingen Universitetslærer havt et saadant Tilløb; man kan regne, tænker jeg, en 6–800 Tilhørere; Tallet har bestandig været i Stigende. Committeen for disse Forelæsninger har, for ikke at faae positiv Indtægt af hans Indkaldelse, maattet forhøie Prof. Nielsens Honorar fra 250 Spd., der var det aftalte Beløb, til 370 Spd., skjønt alene den mindste Part af Tilhørerne har betalt for Adgangen.

Man taler om, at Prof. Rygh vil tage til Gjenmæle mod Sv. Grundtvigs Artikel i Hist. Tidsskr. Saavidt jeg kunde forstaae ham, havde han ikke stor Lyst, men syntes at finde sig tvungen til at træde op. Formodentlig vil han, om han skriver, begjære Plads i Tidsskriftet for sit Gjenmæle. Grundtvigs Artikel har her i Landet, saavidt den er kjendt, vakt en Uvillie, som næsten overstiger alt Begreb, selv hos Folk, som ere varme Skandinaver.

Det skulde gjøre mig ondt, om min Sendrægtighed med at sende det ubetydelige Bidrag skulde volde nogen Forstyrrelse med Hensyn til Tidsskriftets Udgivelse. Ligeledes maa jeg bede om Undskyldning for, at jeg ikke tidligere har besvaret Deres ærede Brev af 9de f. M. Jeg har ikke før nu kunnet give nogen sikker Oplysning om Stipendiat L. L. Daaes Opholdssted. Han har nemlig været paa Reise og kom først for 3 å 4 Dage siden her til Byen, hvor han endnu ikke har faaet nogen fast Bopæl. Et Brev tiltrænger dog neppe yderligere Adresse end Christiania; „Universitetet“ maa ialfald være tilstrækkeligt.

Med Høiagtelse
Deres ærbødigste

M. Birkeland.