Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Eginhard Amadeus Høst Schiern FRA: Michael Birkeland (1867-12-04)

TIL PROFESSOR FR. SCHIERN.
[Chr.a] 4de Decbr. 1867.

Høitærede Hr. Professor!

Det er mig en virkelig Trang at takke Dem for Deres sidste Bog, som De har været saa god at sende mig. Den lykkelige Gave man saa ofte har havt Anledning til at beundre i Deres Forfattervirksomhed, til at gribe Emner, som netop paa Grund af Tidsforholdene frembyde ikke alene Interesse, men ogsaa frugtbart Stof for Overveielse og Betragtning, har her, synes mig, vist sig paa en Maade, der har Krav paa hele det skandinaviske Publikums varmeste Anerkjendelse. Medens Tidens almindelige Stræben og navnlig de sidste Begivenheder stadig have ledet Tanken hen paa beslægtede Nationaliteters Sammenslutning og de statsretslige Former for saadanne Forbindelser, er ialfald hos mig ofte det Ønske dukket op at gjøre et nærmere Bekjendtskab med de Forhold, hvorunder Englands og Skotlands Union istandbragtes, og de Kræfter, som ved denne store Begivenhed vare virksomme. At jeg nu har kunnet gjøre det under en hjemlig og kyndig Forfatters Ledelse, at jeg i en saa tiltrækkende Form har kunnet tilegne mig Resultaterne af et selvstændigt og dybtgaaende Studium, derfor modtage De, Hr. Professor, min oprigtige og ærbødige Taksigelse. Jeg kan ikke tvivle om, ja jeg synes allerede at have mærket, at dette Verk vil udøve en stor og gavnlig Indflydelse paa Stemninger og Opfattelser her i Norge. For os har Betragtningen af Statsunionernes Væsen og Udvikling en større practisk Betydning end for noget andet af de nordiske Folk, skjønt den unegtelig ogsaa for dem ligger nær nok. Men almindelige statsretslige Undersøgelser og Theorier have naturligvis lidet Tiltrækkende for et større Publikum. En historisk Skildring, hvori handlende Personer træde istedetfor Begreberne og Begrebernes Udvikling bliver til store Begivenheder, fængsler lettere Almenhedens Opmærksomhed og kan udøve den samme rensende og opklarende Indfly- s. 135 delse, medens den holder de lavere politiske Lidenskaber fjernede. Hos os har for nylig, under en gjennemgribende Forvirring i Grundbegreberne, de mindste Tanker kunnet føre de største Ord; saa meget glædeligere er det nu, at de store Begivenheder træde Folk belærende imøde.

Med Høiagtelse
Deres ærbødige og forbundne

M. Birkeland.