Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Walter Bruun FRA: Michael Birkeland (1869-06-15)

TIL OVERBIBLIOTHEKAR CHR. BRUUN.
15 Juni 1869, Kl. 2,15.

Kjære Bruun! Det Ørnske Spørgsmaal er ikke saa let; dog har jeg nu klaret det:

Knut Ramshart Ørn, Ridder af Vasa Ordenen, fik under 19de Juni 1841 Afsked fra Rector-Embedet i Skien med 6331/3 Spd. aarlig Pension af Oplysn. væs.s Fond og med Bevidnelse af Hs. Maj.s naadigste Tilfredshed med hans udmærkede Embedsførelse (Dept.s Tid. 1841, S. 454). Han døde den 16de October 1843 Kl. 3 Morgen, henved 65 Aar gammel, — formodentlig paa Gimse Kloster; men det glemte jeg rigtig at see ordentlig efter. Dødsavertissementet, der er udfærdiget af hans Broder H. N. Ørn, findes i Morgenbladet No. 292 f. 1843. Dermed antager jeg, Spørgsmaalet er klaret.

Idag Kl. 6 Efterm. præcis skal Studenterne komme. Publikum er lidt efter lidt kommet i festlig Stemning, saa Modtagelsen vist bliver saa god, man kan ønske sig. Der har regnet meget igaar og idag, men nu er der godt Veir. Jeg veed ikke, om man i Kjøbenhavn har lagt Mærke til en Correspondance fra Chr.a i det svenske Aftonbl., hvori det skal være fortalt, at det gik glat med Svenskernes Inkvartering, men daarligt med Danskernes; men i saa Fald bør det være kjendt — hvad der officielt er oplyst —, at de danske Studenter samtlige havde faaet Værter, medens s. 147 der endnu manglede Værter for en liden Del svenske. *) Om man deraf kan slutte Noget m. H. t. Velvillien, faaer staae derhen — det var naturligvis af væsentlig Indflydelse, hvem der først sendte Navnefortegnelse over de Ankomm ende — men Sandheden bør ikke forvandskes. Jeg troer, man med Sandhed kan sige, at Stemningen, naar de ganske extraordinært fortrykte Tider tages i Betragtning, har været saa gunstig blandt alle Klasser, som man kunde vente og haabe, og jeg er vis paa, at Mødet vil efterlade et godt Indtryk.

I al Hast

Deres

M. Birkeland.