Danmarks Breve

BREV TIL: Daniel Smith Thrap FRA: Michael Birkeland (1869-08-20)

TIL (SENERE SOGNEPRÆST) D. THRAP.
Chr.a 20 Aug. 1869.

Kjære Ven! Jeg mærkede mig et Ord, som Du lod falde, da Du var her, at Du ikke betragtede Dig som fremmed for de Subscriptionsglæder, der tilflyde os i Hovedstaden. Jeg vil derfor anbefale Dig at tage Del i Subscrip-tionen for Botten-Hansens Enke og Børn, som virkelig i høi Grad tiltrænge Hjælp, og jeg beder Dig ogsaa at gjøre Holfeldt opmærksom paa Sagen. Hvorvidt der gives Andre i Bergen, som Noget kunde ventes af, veed jeg ikke. Oprindelig havde jeg tænkt at bede Dig og Holfeldt sætte i Gang en Subscription inden en engere Kreds, og derfor har jeg vedlagt et Udkast og nogle Notitser; men jeg finder nu store Betænkeligheder ved at gjøre noget Saadant. s. 151 Sagen er den, at det vilde være høist ønskeligt, om Bergens By og Musæum kjøbte Botten-Hansens Bibliothek, som derved bevaredes for Adsplittelse og vilde i Forbindelse med Musæets øvrige Samlinger blive en virkelig Pryd for Byen, og der er vist Mulighed eller kanskee endog Sandsynlighed for, at man kunde faae det for 3000 Spd., hvoraf mindst Halvdelen kunde converteres til en aarlig Ydelse f. Ex. i 20 aar. (Bibliotheket antages at udgjøre omtr. 10,000 Nummere). Det var altsaa ikke nogen farlig Sag. Men maaskee maatte Planen, for at kunne gaae, støttes af en privat Subscription i dette Øiemed, og da vilde det vist være skadeligt, endog blot i en engere Kreds at sætte en Subscription, der ligeledes bærer Hansens Navn, i Omløb. Dette overlader jeg imidlertid til Eders egen kyndige Overveielse, alene ventende et lidet Bidrag fra Eder begge.

Du venter formodentlig at høre Nyt fra Hovedstaden; men jeg er daarlig Nyhedskræmmer; Lidet veed jeg, og det Lidet har jeg aldrig paa rede Haand. Sæt mig paa, sagde Jyden til Abraham Kall, da han til Artium examineredes i Historie. Apropos om Artium, saa vedlægger jeg til Din og Holfeldts Fornøielse en Fortegnelse over Dumhederne ved Lat. Overs, denne Gang („crus fricans“); men jeg vil gjerne faae den tilbage, naar Du skriver; den er aldeles paalidelig. Anbelangendes Bibliothekarposten, da troes L. Daae at have de bedste Udsigter; han vil have de fleste Stemmer blandt Universitetslærerne, sandsynligvis. Ellers er vistnok Bätzmann hans farligste Concurrent. Forøvrigt har S. Petersen meldt sig, og han menes at have en god Støtte i Frimureriet; ligeledes har meldt sig E. Sars, der formodentlig kun støttes af en vis Del af Pressen. L. Dietrichson, som imidlertid er meget sygelig, melder sig muligens og antages at have Hofsympathier at støtte sig til. — Løkke, L. Daae, Huitfeldt, Bätzmann, Lieblein, Lundh og jeg have begyndt Catalogiseringen af Botten-Hansens Bibliothek; men først om en Maaned kunne vi tænke paa, naar vi skulle blive færdige. Det er virkelig fortrinlig skikket til Grundstamme s. 152 for et offentligt Bibliothek; jeg troer, I vilde blive meget glade i et saadant Hjælpemiddel for det aandelige Liv. Der er Noget for Alle. Ikke blot til videnskabelige Undersøgelser og lærde Sysler. Ogsaa for den Dannede vil det, rigt forsynet som det er i Historie, Skjønlitteratur og mange andre Fag, have stor Tiltrækningskraft. Naar man videre betænker, at Hansen har faaet saa godt som Alt, hvad der i de sidste Aar er udkommet i Danmark og Norge, kan man vide, at der er Noget for alle Klasser. Det er yderlig sjeldent, at et Privatbibliothek er saaledes forsynet; man indskrænker sig jo i Almindelighed til, hvad der har større og blivende Værd. Og hvormeget er der ikke, som hører under denne Categori! Mange Sjeldenheder ogsaa, mange udmærkede Expl., som kunde bringe bibliomanske Tænder til at løbe i Vand. Virk hvad Du kan, for at det kan blive bevaret for Bergen! Mere herom siden.

Lev vel! Hjertelige Hilsener til Holfeldt, Irgens og hvem der forøvrigt erindrer mig.

I al Hast
Din hengivne

M. Birkeland.