Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Michael Birkeland (1869-10-16)

TIL A. F. KRIEGER.
Chr.a 16 Octbr. 1869.

Høistærede Hr. Etatsraad! Brevet til Capt. Sørensen er besørget. Hr. S. sluttede igaar sine Efterforskninger her i Rigsarkivet, for at fortsætte paa andre Kanter. Han tænker, naar han er færdig med sine Arkivstudier, at gjøre en Udflugt i Smaalenene og paa Kongsvinger-Kanten, vor Krigshistories classiske Jord, for at see de fra Felttogene bekjendte Puncter.

Deres Spørgsmaal giver mig Anledning til — hvad jeg rigtignok forlængst har besluttet, men ikke tænkt at udføre, førend Sagen havde naaet en vis Udvikling — at sende Dem den trykte Plan for en paatænkt norsk historisk Forening, der, som De vil see, egentlig er tænkt virkende ikke blot som Deres historiske Forening, men ogsaa, forsaavidt det befindes hensigtsmæssigt og nødvendigt, i Lighed med det danske Litteratur-Samfund. Det er nu kommet saa vidt, at vi have 649 Medlemmer antegnede, saa jeg betragter Sagen som sikret fra den økonomiske Side. Hvorledes det vil gaae med Hensyn til det Litterære, faaer Tiden vise; de Kræfter, som her skulde paaregnes som virksomme, ere ikke saa mange og optages desuden og splittes paa mange Maader. Adskillige Forberedelser staae endnu tilbage; men s. 163 jeg er i denne Tid saa stærkt optaget paa flere Maader — blandt Andet er jeg nu ogsaa inddraget i det communale Liv, som i denne Tid pulserer meget stærkt —, at jeg neppe før Slutningen af Maaneden kan faae Sagen fremmet. (Det har forøvrigt altid været Meningen, at Foreningen først skulde træde i Virksomhed fra 1ste Januar). Et af de Spørgsmaal, som jeg tænker at bringe paa Bane i den midlertidige Bestyrelse (der bestaaer af Prof. S. Bugge og O. Rygh, Antikvar N. Nicolaysen og mig, tidligere ogsaa af nu afdøde Botten-Hansen), er Ønskeligheden af en nærmere Forbindelse mellem den danske og den norske Forening, — en Forbindelse, der netop paa dette Felt har en større indre Grund end i adskillige andre Tilfælde, hvor den allerede er bragt istand. Dersom jeg ikke tager Feil, har de militære og medicinske Tidsskrifter i Norden, maaskee ogsaa andre, indrettet sig saaledes, at den, der subscriberer paa det ene, ogsaa kan faae det andet for nedsat (halv?) Pris. At der stundom i Tidens Løb kan blive Spørgsmaal om at forene sig om et Foretagende, tvivler jeg ikke om. At anbefale denne Sag til Deres velvillige Opmærksomhed, anseer jeg aldeles overflødigt; den ligger ganske vist ikke fjern for Deres Tanke.

Høiagtelsesfuldt
Deres

M. Birkeland.

P. S. Naar det engang faldt Hr. Etatsraaden beteiligt og Anledning dertil frembød sig, vilde jeg være særdeles glad ved at faae en liden Oplysning om, hvad Trykning, Papir og Honorar kommer den danske historiske Forening paa pr. Ark, og hvorledes Expedition og Kassererforretningen er ordnet.