Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Walter Bruun FRA: Michael Birkeland (1870-01-07)

TIL OVERBIBLIOTHEKAR CHR. BRUUN.
7 de Jan. 1870.

Ærede Ven! Ifølge de Optegnelser, jeg har fra det store kongl. Bibl., findes der i sammes „Gl. Manuscript. s. 164 Saml.“ under No. 1166 fol. Afskrift af en Commissions-Indstilling fra 1670 ang. Norges Administration. Denne Indstilling holder jeg nu paa at trykke efter en ældre bekræftet Afskrift, der findes her i Rigsarkivet. Men da der er opstaaet Tvivl hos mig angaaende Datum og Underskrifterne, tager jeg mig den Frihed at bede Dem om velvilligen at eftersee Afskriften i Deres Bibliothek og meddele mig Oplysning om Slutningslinjerne, saaledes som de lyde i denne. Da jeg, som sagt, allerede har begyndt Trykningen, og denne Oplysning egentlig skulde have sin Plads i den forudskikkede lille Indledning, var det mig om at gjøre at faae Oplysningen saa hurtigt som muligt.

Daae blev da Bibliothekar; det er formodentlig den Ting, som interesserer Dem mest her fra Norge. I Virkeligheden var Spørgsmaalet om ham eller Heiberg. Siegw. Petersen stolede paa og brystede sig af sin Gunst til Hove, og det hed endog, at han havde faaet Kongens Løfte. Dette skadede ham naturligvis; thi det berøvede ham Udsigten til at nævnes paa Indstillings-Listen. Regjeringen indstillede ogsaa: 1. Daae, 2. Heiberg, 3. Sommerfelt (Adjunct ved Bergens lærde Skole). Jeg formoder efter mit Kjendskab til Petersen, at han har gjort sig meget vigtig i Kjøbenhavn, ligesom tidligere i Stockholm, og fremkaldt Forestillinger om sig som den Selvskrevne til Posten. — Kun blandt Naturvidenskabens Mænd, der have underlige Begreber om en Bibliothekar og lægge mest Vegt paa, at han ikke er Videnskabsmand i noget Fag, fandt han Talsmænd. Der skal saaledes til Fordel for Petersen være bleven anført af Prof. Esmark, at han ikke var Historiker som Daae, — Noget, som forresten factisk kan være ganske rigtigt, skjønt Mange vist paa Forhaand ere tilbøjelige til at forudsætte, at han er Historiker, siden han har skrevet saa mange historiske Lærebøger.

Jeg har saa travelt, at jeg ikke kan skrive noget Videre denne Gang. Vor historiske Forening, der nu skal s. 165 træde i Virksomhed, har 800–850 Medlemmer. Botten-Hansens Bibliothek, der tæller henimod 14,000 Nummere, Stort og Smaat medregnet, er tilbudt Bergens Commune for 3,200 Spd.

Med de bedste Ønsker om et glædeligt Nytaar

Deres

M. Birkeland.

P. S. Jeg bør dog nævne, at Daae som Bibliothekar er optraadt med Kraft, og at Bätzmann i denne Anledning gaaer sin Vei. I Conflicten har Daae fundet fuldstændigt Medhold hos Universitetets Vedkommende; han forlangte, at Personalet ikke uden Videre og uden nogen Anmeldelse til ham skulde forsvinde fra Bibliotheket i Ferierne. Han sad alene tilbage med een Mand, efterat Lieblein er reist til Suez, naar ogsaa Bätzmann forsvandt. Det er Synd i denne, som havde adskillige gode Sider som Bibliotheksmand, og som efter min Formening blev sat for lavt i Concurrancen om Bibliothekarposten; men han tilhører Journalistiken — nærmest den radicale Side — og gaaer nu vel aldeles op i den.

Jeg beder Dem om at betragte mine flotte Domme om Personer som skrevne i Fortrolighed.